Theoretical Aspects of Professional Pedagogical Training of Future Tutors to Ensure Continuity of Preschool and Primary Education

  • Olena Novak Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: pedagogical approaches, preparing future tutors to ensure continuity of education in pre-school and elementary school

Abstract

The process of preparing future tutors to ensure continuity of education in pre-school and primary school in modern conditions is advisable to base on such pedagogical approaches as: personal-oriented, competencе, system. Learner-centered approach includes: getting acquainted with the achievements of modern science teaching and learning excellence of teaching experience; introduction course «Continuity of learning in pre-school and elementary school»; active use in the educational process of future tutors role-playing games, the typical situational problems; benevolent, tolerant and objective attitude to future teachers, their interest in the chosen profession, motivating the importance of continuity in teaching in pre-school and elementary school, encourage self-education, self-realization and self-improvement. Competence approach is implemented by the following measures: focus on the successful practical application of skills to ensure continuity of education in pre-school and primary school in modern terms, not just for their assimilation and accumulation; determining the place of knowledge, skills to ensure continuity of learning in pre-school and primary school among key competencies tutors. The systems approach is careful selection of educational material, based on the analysis of future careers, themes, patterns, compound exercises, situational problems for the workshops.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena Novak, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
teacher of the department of pre-school pedagogics, psychology and professional methods, candidate of pedagogics

References

Andreev V. I. Еʼvristicheskoe programmirovanie uchebno-issledovatelʼskoj deyatelʼnosti : [metodicheskoe posobie] / V. I. Andreev. – M. : Vyʼsshaya shkola, 1981. – 240 s.

Matviichuk O. V. Analiz doslidzhen z problemy nastupnosti u navchanni fizyky / O. V. Matviichuk // Visnyk Cherkaskoho universytetu. – Cherkasy : Vyd. vid. ChNU im. B. Khmelnytskoho, 2012. – Vyp. 13 (226).– S. 89 – 93.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti : svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy // Biblioteka z osvitnoi polityky / [za zah. red. O. V. Ovcharuk]. – K. : «K.I.S.», 2004. – 112 s.

Morze N. V. Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh : dys. … doktora ped. nauk : 13.00.02 / Nataliia Viktorivna Morze. – K., 2003. – 605 s.

Podmazin S. I. Semestrovo-zachyotnaja forma organizacii uchebnogo processa v shkole / S. I. Podmazin. – Zaporozhʼe : Prosvita, 1994. – 69 s.

Podmazin S. I. Teoriya i praktika semestrovo-blochno-zachyotnogo rezhyʼma obucheniya i 12-balʼnogo ocenivaniya znanij uchashhixsya / S. I. Podmazin. – Zaporozhʼe : Prosvita, 2000. – 88 s.

Rubinshtejn S.L. Osnovyʼ obshhej psixologii / S.L. Rubinshtejn. – M., 1999. – 705 s.

Sosnytska N. L. Vymohy do profesiinoi pidhotovky vchytelia fizyky v umovakh osobystisno-orientovanoho navchannia / N. L. Sosnytska // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. – Zhytomyr : Redaktsiino-vydavnychyi tsentr Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2003. – Vyp. 12. – S. 89–92.
Published
2014-09-29
How to Cite
Novak, O. (2014). Theoretical Aspects of Professional Pedagogical Training of Future Tutors to Ensure Continuity of Preschool and Primary Education. Pedagogical Discourse, (17), 108-112. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/324