Development of the System of Club Education in Ukraine at the End of the XX – Beginning of the XXI Century

  • Dmytro Ovsiyenko Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: club, club education, cultural and educational activities, national-cultural revival, schools and colleges of arts and culture

Abstract

The article analyzes the current problems of the system of club education in higher educational establishments of I-II levels of accreditation. The attention is paid to the priorities facing clubs to enhance the prestige of the club work. The negative trends in the work of the cultural establishments of the club type, including sharp reduction of the network of the later during the last decads have been mentioned. Activity of the new type of cultural institutions that emerged after Ukraine had gained its own independence has been studied. The basic requirements for persons working in the field of culture have been studied. The peculiarities of activity of institutions of culture club type in the Soviet and post-Soviet period have been compared. The importance of the processes that contribute to the revival of Ukrainian traditions, ceremonies for the future professional activity of the workers of club establishments has been proved.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dmytro Ovsiyenko, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
postgraduate student of the department of pedagogics and psychology

References

Bokan V. Istoriіa kultury Ukrainy: navch. posib. / V. Bokan, L. Polovyі . – K., MAUP, 2002. – 256 s.

Vinnychchyna klubna. Ohlyad [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.vocnt.org.ua.

O. Hrytsenko. Ekonomichni problemy ukrayinskoyi kultury / O. Hrytsenko // Kultura y zhyttia. – 19 kvitnia 1995 r. – №15. – s. 2-3.

Kulyk N. A. Kulturni protsesy v Ukraini 90-kh rokiv XX stolittia (na prykladi derzhavnykh zakladiv kultury): dys. … kand. ist.nauk: 17.00.01 «Teoriia ta istoriia kultury» / N. A. Kulyk. – K., 1999.

Zakon Ukrayiny «Pro kulturu» // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2011. – №2.

Polishchuk L. O. Sotsialno-kulturna diialnist klubiv Ukrayiny (kin. XX – poch. XXI st.). Dys. … kand. kulturolohiyi: 26.00.01 «teoriya y istoriya kulʼtury» / Polishchuk Lyudmyla Oleksandrivna. – KNUKM, 2011.

Pro stvorennya Vinnytsʼkoho oblasnoho navchalʼno-metodychnoho tsentru kulʼtury, mystetstva ta turyzmu. Rishennya 8 sesiyi 6 sklykannya Vinnytsʼkoyi oblasnoyi rady №255 vid 28.10. 2011 r. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://govuadocs.com.ua/docs/index-9329839-3.html.

Vinnytsʼkyy oblasnyy navchalʼno-metodychnyy tsentr haluzi kulʼtury, mystetstv ta turyzmu [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.vincult.org.ua/fakultet1.php

Systema kulʼturno-mystetsʼkoyi osvity [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/194807

Sknarʼ O. I. Formuvannya pedahohichnoyi kulʼtury pratsivnykiv klubnykh ustanov / O. I. Sknarʼ // Kulʼturno-osvitnya robota : respublikansʼkyy mizhvidomchyy zbirnyk / [vidp. red. H. M. Shevchuk]. – K. : Mystetstvo, 1989. – №11. – S. 36–43.

Slobodyanyuk P. Ya. Osoblyvosti rozvytku kulʼtury na suchasnomu stani / Slobodyanyuk P. Ya. // Khmelʼnytsʼkomu – 500: Tezy nauk.-prakt. konf. – Khmelʼnytsʼkyy, 1991. – 122–123.

Sotsialno-kulturna diyalnist klubiv Ukrayiny (kin. ХХ – poch. ХХІ st.). Dys. … kand. kulturolohiyi: 26.00.01 «Teoriya y istoriya kultury» / Polishchuk Lyudmyla Oleksandrivna. – KNUKM, 2011. – 192 s.

Troyelʼnikova L. O. Sotsialʼno-pedahohichni umovy udoskonalennya pidhotovky kerivnykh kadriv orhaniv derzhavnoho upravlinnya v haluzi kulʼtury i mystetstv: Dys. … kand. ped. nauk: 13.00.06 «teoriya, metodyka i orhanizatsiya kulʼturno-prosvitnʼoyi diyalʼnosti» / Lyudmyla Oleksiyivna Troyelʼnikova. – K., 2000. – 197 s.

Khmelʼnytskaya Afysha – Vsya zhyznʼ horoda Khmelʼnytskyy: Kluby Khmelʼnytskoho [Elektronnyy resurs]. –Rezhym dostupu http://afisha.km.ua/

Chmykhalo Ye. I. Pytannya pidhotovky kadriv kulʼturno-osvitnikh pratsivnykiv u vuzakh kulʼtury / Ye. I. Chmykhalo // Kulʼturno-osvitnya robota: respublikansʼkyy mizhvidomchyy zbirnyk / vidp. red. H. M. Shevchuk. – K. : Mystetstvo, 1986. – №10 – S.115–122.
Published
2014-09-26
How to Cite
Ovsiyenko, D. (2014). Development of the System of Club Education in Ukraine at the End of the XX – Beginning of the XXI Century. Pedagogical Discourse, (17), 113-117. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/325