Correction of Paradigms of University Pedagogical Process to Accelerate the Professional Growth of Engineers of Railway Transport

  • Roman Sushchenko Zaporizhzhia National Technical University
Keywords: communicativeness, conflictology, professional training, management culture

Abstract

The article highlights the basic directions of renovation and prevision of proper psychologic-pedagogical preparation of the future engineers of railway transport to forming communicativeness as professional quality and organizational component of managerial culture. Conceptual paradigms and topical problems of professional preparation of engineers of railway transport in higher educational establishments have been analyzed. The directions, conditions of renovation of this process, taking into account modern market conditions and peculiarities of development under these conditions the branch of railway transport have been grounded. On the basis of the results of the analysis of scientific literature, the peculiarities of paradigm changes and their influence over formation of professionalism of the future railwaymans have been determined and grounded.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Roman Sushchenko, Zaporizhzhia National Technical University
assistant professor of the department of transport technologies, candidate of sciences on state management, assistant professor

References

Honcharenko S. U. Fundamentalizatsiya osvity yak dydaktychnyy pryntsyp / Honcharenko S. U. // Shlyakh osvity. – 2008. – № 1. – S. 2-6.

Zenʼko S. V. «Trud y nadezhda». Serhey Demʼyanovych Kareysha (1854-1934) / S. V. Zenʼko [Эlektronnыy resurs]. – Rezhym dostupa: http://www.institute-spb.standardsite.ru/userdata/files/07-04_Zenko.pdf

Zinʼkovsʼkyy Yu. F. Yakistʼ osvity – zaporuka hromadsʼkoyi doviry do VNZ v konteksti suchasnykh zavdanʼ pedahohiky / Zinʼkovsʼkyy Yu. F. // Visnyk NTUU «KPI». Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo : zbirnyk naukovykh pratsʼ. – 2010. – № 2(6). – S. 17–20.

Romanovsʼkyy O. H. Vymohy do inzhenera-profesionala / Konfliktne spilkuvannya v inzhenerniy diyalʼnosti: navch. posib. / O. H. Romanovsʼkyy, O. S. Ponomarʼov, N. V. Pidbutsʼka. – Kh. : NTU «KhPI», 2014. – 293 s.

Saukh P. Yu. Suchasna osvita: portret bez prykras: [monohrafiya] / P. Yu. Saukh. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2012. – 382 s.
Published
2014-09-24
How to Cite
Sushchenko, R. (2014). Correction of Paradigms of University Pedagogical Process to Accelerate the Professional Growth of Engineers of Railway Transport. Pedagogical Discourse, (17), 185-190. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/338