Psychologic-Pedagogical Preparation of the Future Teachers of Economy to Education Management in Non-Pedagogical University

  • Nataliia Aleksandrova State higher educational establishment «Kyiv Vadym Hetman National Economic University»
Keywords: рedagogical and psychological preparation of future faculty, governance competency, governance culture, economic university

Abstract

The author of the article analyzes the content, main goals and approaches of pedagogical and psychological preparation of future faculty at the economic university. The preparation for classroom management of future faculty is introduced. The expertise of Kyiv National Economic University is mainly focused on: its managerial, organizational and creative approaches are viewed as crucial ones. It is proved that after covering the main issues of this preparation the future faculty will be able to organize and conduct the learning process in the most efficient and fruitful way. However the author draws attention to the importance of including issues of governance culture in the pedagogical preparation. Thus she introduces a specially designed course «Lecture’s governance culture» in order to enhance students’ professional preparation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nataliia Aleksandrova, State higher educational establishment «Kyiv Vadym Hetman National Economic University»
postgraduate student of the department of pedagogics and psychology, senior teacher of the department of foreign languages

References

Borodina H. I. Ihry yak odyn iz faktoriv formuvannia usno-movlennievoi komunikatyvnoi kompetentsii, Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky. Naukovi doslidzhennia. Dosvid. Poshuky: zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Kharkiv, 2008, Volume 12, pp. 78–84.

Butenko N. Yu. Komunikatyvni prostesy u navchanni: navch.-metod. posibnyk dlia samostiinoho vuvch. dusstupliny. K., KNEU, 2004, 334 p.

Gladkix I. V. Razrabotka uchebny'x kejsov: metodicheskie rekomendaczii dlya prepodovatelej biznes-discziplin, Volume 5. SPb.: Vy’sshaya shkola menedzhmenta, 2010, 96 p.

Guseva I. S. Osnovny’e princzipy’ realizaczii intensivnogo metoda obucheniya russkomu yazy’ku (nachal. e'tap). Tradiczii i innovaczii v professional’noj deyatel’nosti prepodavatelya russkogo yazy’ka kak inostrannogo: uchebnaya monografiya. M., Rossijskij universitet druzhby narodov, 2002, pp. 281–295.

Innovatsiina spriamovanist pedahohichnoi diialnosti: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia slukhachiv NNI PO. K., Ahrar Media Hrup, 2010, 239 p.

Mil’rud R. P. Teoriya obucheniya yazyku. Volume 2. Lingvisticheskaya didaktika. Tambov, 2003, 194 p. (Seriya professional’naya podgotovka uchitelya).

Brown H. D. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy / H. D. Brown. –Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Regents, 1994. – 416 p.

Doughty C. The Role of Group Work in Classroom Second Language Acquisition / Catherine Doughty and Teresa Pica // Studies in Second Language Acquisition. – 1985. – № 7. – P. 233–248.

Lynn L. E. Teaching and learning with cases : a guidebook / Laurence E. Lynn. − New York : Chatham House Publishers, 1999. − 176 p.

Rost M. Teaching and Researching Listening / Michel Rost. – London, UK : Longman, 2002. – 309 p. – (Series Applied Linguistics in Action).

Spodark, E. Pedagogical Applications for the Single Computer Teaching Station: A Case Study in French Language instruction / E. Spodark // Computer Assisted Language Learning. – 2000. – Vol. 13, № 3. – P. 291–295.
Published
2014-04-02
How to Cite
Aleksandrova, N. (2014). Psychologic-Pedagogical Preparation of the Future Teachers of Economy to Education Management in Non-Pedagogical University. Pedagogical Discourse, (16), 9-14. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/356