Informatic Competencies: the Genesis of the Concept

  • Valentyna Baranovska Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: competencies, competence, professional competencies, informatic competencies

Abstract

On this basis of analysis of scientific publications we can see the essence of «informatic competencies» in the article. Singled out the main aspects of the interpretation of concepts such as «competencies», «competence», «professional competencies», «informatic competencies». Taking into account the results of research by the author, it was determined that informatic competencies of specialist must be looked as a system and first of all they appear in the process of their acquisition on all levels of improvement.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Valentyna Baranovska, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Lecturer in the Department of Natural and Mathematical Disciplines

References

Баловсяк Н. В. Зміст освіти у формуванні інформаційної компетентності / Н. В. Баловсяк // Матеріали IX міжнар. наук.-метод. конф. [«Наука та освіта 2006»], (Дніпропетровськ, 23-31 січн. 2006 р.). – Дніпропетровськ, 2006. – С. 54–57.

Жалдак М. І. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики / М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський, М. В. Рафальська ; НПУ ім. М. П. Драгоманова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2. Компʼютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 14. – С. 5–12.

Жалдак М. І. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті / М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський, М. В. Рафальська // Вища школа. – 2009. – № 10. – С. 44–53.

Жукова В. М. Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жукова Вікторія Миколаївна. – Луганськ, 2009. – 178 с.

Зимняя И. А. Интегральный подход к оценке единой социально-профессиональной компетентности выпускников вузов / И. А. Зимняя, Е. В. Земцова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 5.– С. 14–19.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Дайджест педагогічних ідей та технологій. Школа-парк. – 2003. – № 4. – С.18–23.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 2001. – № 6. – С. 4.

Литвинова С. Г. Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / С. Г. Литвинова // Компʼютер у школі та сімʼї. – 2011. – № 5 (93). – С. 6–10.

Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 9 кл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. – К. : Школяр, 2009. – 344 с. : іл.

Мюллер В. К. Англо-русский словарь / В. К. Мюллер. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1983. – 1192 с.

Насирова Н. Х. Проектирование подготовки студентов гуманитарных факультетов классического университета по информатике : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук / Н. Х. Насирова. – Казань, 2000. – 17 с.

Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : [моногр.] / [В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін.; за ред. В. Г. Кременя]. – К. : Наук. думка, 2003. – 853 с.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Пушкарьова Т. Інформаційно-комунікаційна компетентність – важливий чинник формування світогляду учнів / Т. Пушкарьова // Рідна школа. – 2010. – №9 (вересень). – С. 9–12.

Рамський Ю. С. Методична підготовка вчителя інформатики та розвиток його фахових компетентностей / Ю. С. Рамський, Н. Р. Балик ; НПУ ім. М. П. Драгоманова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2. Компʼютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 14. – С. 34–37.

Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І. В. Родигіна. – Х. : Основа, 2005. – 96 с.

Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : [моногр.] / Спірін О. М. ; за наук. ред. акад. М. І. Жалдака. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 300 с.

Суховірський О. В. Роль керівника вищого педагогічного навчального закладу в процесі інформатизації освіти / О. В. Суховірський // Педагогічна спадщина М.М.Дарманського в контексті сучасних реалій : матеріали Перших читань памʼяті М. М. Дарманського (Хмельницький, 11 квіт. 2006р.). – Хмельницький : РВВ ХГПА, 2006. – С. 32–34.

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»).

Шишов С. Е. Мониторинг качества образования в школе / С. Е. Шишов, В. А. Кальней. – М. : Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с.

Published
2013-10-10
How to Cite
Baranovska, V. (2013). Informatic Competencies: the Genesis of the Concept. Pedagogical Discourse, (15), 34-38. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/587