The Historical Basis of the Pre-school Education Development in Kyiv and Kyiv Region in the second half of the 20th and beginning of the 21st century

  • Olena Venglovs’ka Pedagogical Institute of Borys Grinchenko University of Kyiv
Keywords: source materials, historical and pedagogical sources,, the development of pre-school education

Abstract

The paper presents the results of a study on the problem of the sources of pre-school education in Kiev and Kiev region in the second half of 20th– beginning of 21st century. Characteristics of different sources are made ​​with current methodological approaches to their classification. In the research the analytical review of published and unpublished documents, which include statistical collections, materials of scientific conferences, workshops on early childhood education, decisions of the Executive Committees of the Kyiv city, regional, district and village Council of People’ Deputies, materials and information on the audit work of kindergartens in Kiev and Kiev region is given. A separate group of the source base are laws and regulations of the Ukrainian SSR and the Ukrainian independence period.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena Venglovs’ka, Pedagogical Institute of Borys Grinchenko University of Kyiv

Senior Lecturer in Pedagogy

References

Антонець Н. Б. Русова Софія Федорівна / Н. Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2 : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 136–145.

Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підруч. / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.

Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : хрестоматія / Лариса Дмитрівна Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченкаˮ, 2011. – 384 с.

Бондар А. Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917 – 1967) / Андрій Данилович Бондар. – К. : Вид-во Київського університету, 1968. – 227 с.

Бондар О. В. Становлення та розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919-1933рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Олександра Владиславівна Бондар. – Х., 2009. – 219 с.

Гамалія В. М. Освітня та педагогічна діяльність М. І. Пирогова в Україні (до 200-річчя з дня народження) / В. М. Гамалія // Наука та наукознавство. – 2010. – № 2(68). – С. 127–128.

Голубівська Г. Разом із громадськістю / Г. Голубівська // Дошкільне виховання. – 1968. – № 7. – С. 26–28.

Грищенко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917 – 1965) / Михайло Семенович Грищенко ; [за ред. доцента С. А. Литвинова]. – К. : Рад. школа, 1966. – 260 с.

Грищенко М. М. Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади / М. М. Грищенко. – К., 1957. – 44 с.

Гупан Н. Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень / Нестор Гупан // Рідна шк. : щомісячн. наук.-пед. журн. – 2013. – № 4/5. – С. 53–56.

Державний архів м. Києва: Анотований реєстр описів. – Т.2. Фонди радянського періоду та періоду незалежності України. – К., 2007. – 500 с.

Дітковська С. О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі наприкінці 50-х–початку 90-х років : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Світлана Олексіївна Дітковська. – Луганськ, 2004. – 202 с.

Дічек Н. П. Грищенко Микита Минович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2 : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 465–473.

Довідник завідуючого дошкільним закладом : основні та інструктивні документи. – К. : Рад. школа, 1970. – 380 с.

Євтушенко Г. І. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку освіти в умовах реформування економіки (на прикладі Київської області) : дис… канд. екон. наук : 08.10.01 / Євтушенко Ганна Іванівна. – К., 1998. – 194 л.

Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – М. : Известия, 1958. – 31 с.

Закон про зміцнення звʼязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР. – К. : Рад. шк., 1959. – 26 с.

Закон України «Про дошкільну освіту» : за станом на 25 листоп. 2005 р. // Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2005 – 32с. – (Серія «Закони України»).

Закон України «Про освітуˮ // Законодавство України про освіту : зб. законів. – К. : Парламент. вид-во, 2002. – 159 с.

Мазуренко В. Любити і берегти рідну природу / В. Мазуренко // Дошкільне виховання. – 1980. – № 8. – С. 11–12.

Махова Н. Знати і наслідувати кращих / Н. Махова // Дошкільне виховання. – 1966. – № 4. – С. 5–10.

Методологічні засади педагогічного дослідження : [моногр.] / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. «Луган. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченкаˮ, 2013. – 248 с.

Мусіяченко Т. Пошуки ефективних шляхів удосконалення педагогічного процесу / Т. Мусіяченко // Дошкільне виховання. – 1968. – № 8. – С. 47–48.

Нагачевська З. І. Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання у Східній Галичині (1869 – 1939 роки) : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Зіновія Іванівна Нагачевська. – К., 1995. – 204 с.

Наукові основи організації педагогічного процесу в навчально-виховному закладі «Школа-дитячий садокˮ / гол. ред. В. Г. Кузь. – К. : Наук. світ, 2001. – 79 с.

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании. – М. : Известия, 1973. – 39 с.

Помагайба В. Проблема навчання грамоти дітей шести років / Василь Помагайба // Дошкільне виховання. – 1963. – № 1. – С. 2–13.

Попиченко С. С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : [моногр.] / Світлана Сергіївна Попиченко. – Умань : Софія, 2009. – 150 с.

Про заходи по дальшому розвитку дитячих дошкільних закладів, поліпшенню виховання і медичного обслуговування дітей дошкільного віку / Довідник завідуючого дошкільним закладом: основні та інструктивні документи. – К. : Рад. школа, 1970. – С. 20–23.

Про основні напрями реформи загальноосвітньої і професійної школи : зб. документів і матеріалів / [пер. з рос.]. – К. : Політвидав України, 1984. – 110 с.

Про стан і заходи по дальшому розвитку дошкільного виховання дітей в республіці // Зб. наказів та інструкцій М-ва освіти Української РСР. – 1974. – № 22. – С. 3–7.

Раскин Д. И. Класификация историко-педагогических источников / Д. И. Раскин // Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики. – М., 1989. – С. 85–98.

Рего Г. І. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання на Закарпатті (1836 – 1918 р.р.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ганна Іванівна Рего. – Івано-Франківськ, 2006. – 250 с.

Степанова Т. М. Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині ХХ століття : монографія / Тетяна Михайлівна Степанова. – К. : Слово, 2010. – 184 с.

Степанова Т. М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки (кінець ХІХ–ХХ століття) : [моногр.] / Тетяна Михайлівна Степанова. – К. : Слово, 2001. – 424 с.

Ступарик Б. М. Національна школа: витоки становлення : навч. посіб. / Богдан Михайлович Ступарик. – Івано-Франківськ, 1992. – 192 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / Ольга Василівна Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Тимчик А. Нові рубежі киян / А. Тимчик // Дошкільне виховання. – 1981. – № 11. – С. 2–3.

Улюкаєва І. Г. Становлення та розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905 – 1941рр.) : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ірина Гереєвна Улюкаєва. – К.,1993. – 190 с.

Улюкаєва І. Дошкільна освіта в Україні у 1991 – 2010 роках: історія та сучасність / Ірина Улюкаєва // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 6–7 (105–106). – С. 46–47.

Філімонова Т. В. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті роки ХІХ – кінець 20-х років ХХ ст.) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Філімонова Тетяна Віталіївна. – К., 2003. – 190 арк.

Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. / за заг. ред. З. Н. Борисової. – К. : Вища шк., 2004. – 511 с.

Чернявська М. В. Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. / Чернявська Марія Вікторівна. – Х., 2011. – 20 с.

Щербакова І. Школи готують сестер-виховательок / І. Щербакова // Дошкільне виховання. – 1963. – № 5. – С. 46.

Published
2013-10-10
How to Cite
Venglovs’ka, O. (2013). The Historical Basis of the Pre-school Education Development in Kyiv and Kyiv Region in the second half of the 20th and beginning of the 21st century. Pedagogical Discourse, (15), 110-115. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/680