Formation of Pedagogical Technical Schools in the Structure of Higher Professional Education of Ukraine in 1920-s: to the History of the Question

  • Natalia Vitraniuk Borys Grinchenko University of Kyiv
Keywords: historiography, higher professional education, higher pedagogical education, pedagogical technical school, Ukrainian Socialist Soviet Republic (USSR)

Abstract

This article analyzes the works of the modern domestic scientists on the problems of formation and development of technical schools as a form of offering of higher professional education in Ukraine in 1920-s. It is found out that in the mentioned period of time fundamental changes in higher education, connected with the national rise, took place. Different interpretations of this question, diversity and discrepancy of thoughts, insufficiency of study of this question have been determined. More detailed analysis showed that the questions, connected with the peculiarities of educational process organization and content of education in pedagogical schools demand profound studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Natalia Vitraniuk, Borys Grinchenko University of Kyiv

postgraduate student, deputy head of the department of control over the activity of higher educational institutions of the State Inspectorate of Educational Institutions of Ukraine

References

Берковський В. Г. До історії Проскурівського педагогічного технікуму (1921–1926 рр.) / В. Г. Берковський // Матеріали ІІІ наук.-краєзн. конф. «Місто Хмельницький в контексті історії України». – Хмельницький, 2011. – С. 256–263.

Васильчук Г. М. Становлення та функціонування радянської системи освіти в УРСР в 1920–1930рр. ХХ століття: до історіографії проблеми / Г. М. Васильчук // Наукові праці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Історія. – Вінниця, 2010. – Вип. ХVІІІ. – С. 355–362.

Войналович Л. П. Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Войналович Людмила Петрівна. – Житомир, 2011. – 274 с.

Дедович Д. В. Технікуми Чернігівщини на поч. 20-х рр. ХХ ст. / Д. В. Дедович // Література та культура Полісся : зб. наук. праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, 2011. – Вип. 62. – С. 228–237.

Демʼяненко Н. М. Загально педагогічна підготовка вчителя в Україні (XIX – перша третина XX ст.) / Н. М. Демʼяненко. – К. : ІЗМН, 1998. – 328 с.

Закон України «Про вищу освіту» / [Електронний ресурс] : Закон України №2984-ІІІ від 17.01.2002 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. – Назва з екрана.

Комарніцький О. Б. Студентство педагогічних технікумів містечок Вінничини у середині 20-х – 30-ті рр. ХХ ст. / О. Б. Комарніцький // Науковий вісник «Меджибіж» : матеріали Третьої наук.-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / під ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М. Трембіцького та ін. – Меджибіж-Хмельницький, 2010. – Ч. 2. – С. 166–176.

Комарніцький О. Б. Журнал «Студент революції» про подільське студентство середини 20-х рр. ХХ ст. / О. Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць / Камʼянець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Камʼянець-Подільський, 2008. – Т. 12. – С. 367–376.

Комарніцький О. Б. Студентство педагогічних навчальних закладів Сіверщини у 20-ті – на початку 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах журналу «Студент революції») / О. Б. Комарніцький // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць / Центр памʼяткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони памʼяток історії та культури. – К., Глухів, 2010. – Вип. 3. – С. 306–309.

Комарніцький О. Б. Студентство Проскурівського педагогічного технікуму у середині 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст.: формування контингенту студентів, навчальна та громадсько-політична діяльність / О. Б. Комарніцький // Матеріали ІІІ наук.-краєзн. конф. «Місто Хмельницький в контексті історії України». – Хмельницький, 2011. – С. 263–272.

Кравчук І. М. Розвиток вищої освіти в Донбасі у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / Кравчук Ірина Миколаївна. – Донецьк, 2008. – 19 с.

Липинський В. В. Cтановлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Липинський Віталій Володимирович. – Донецьк, 2001. – 393 с.

Лисенко М. С. Становлення середньої спеціальної освіти в Україні (1922–1930рр.) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / Лисенко Майя Станіславівна. – Х., 2000. – 19 c.

Лисяк К. І. Підготовка кадрів дошкільного профілю у середніх педагогічних навчальних закладах України (1917–1941рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лисяк Костянтин Іванович. – Х., 1997. – 145 с.

Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985) / В. К. Майборода. – К. : Либідь, 1992. – 196 с.

Матвійчук Н. С. Про підготовку педагогічних кадрів в Україні в 20-х роках / Н. С. Матвійчук // Україна і світ. Історія: минуле і сучасність. – Тернопіль, 1995. – С. 110–114.

Мірошниченко М. І. Вища школа Радянської України в 1920–1928рр.: проблеми розвитку, досвід, уроки : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Мірошниченко Марія Іванівна. – К., 1993. – 180 с.

Нестеренко В. А. Технікуми Камʼянець-Подільського в 1920-і – в першій половині 1930-х рр. / В. А. Нестеренко // Камʼянець-Подільський у контексті україно-європейських звʼязків: історія і сучасність : зб. наук. праць за підсумками Другої міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2005р. /[редкол. : О. М. Завальнюк (голова), В. О. Савчук (наук. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. – Камʼянець-Подільський, 2005. – С. 410–413.

Писарська Г. В. Педагогічне училище в 1917–1941 роках / Г. В. Писарська // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. праць. – Житомир : Волинь, 1999 – Ч. 1. – С. 59–67.

Суровий А. Ф. Проскурівський педагогічний технікум (1920-ті рр.) / А. Ф. Суровий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць / Камʼянець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Камʼянець-Подільський, 2007. – Т. 9. – С. 253–264.

Суровий А. Ф. Технікуми Поділля в 1920-х рр. / А. Ф. Суровий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць / Камʼянець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Камʼянець-Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 147–171.

Філоненко О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів на Україні у 20-х роках ХХстоліття / О. В. Філоненко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – Черкаси : вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – Вип. 149. – С. 83–88.

Чорнолуцький В. Б. Технікуми в системі освіти УСРР (1922–1929 рр.) / В. Б. Чорнолуцький // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2001. – Вип. Х. – С. 121–129.

Щупак І. Я. Підготовка спеціалістів у середній технічній школі УРСР (кінець 20-х – 30-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / Щупак Ігор Якович. – Запоріжжя, 1995. – 25 с.

Ящук І.П. Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (20–30-ті рр. XX століття) / І. П. Ящук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – Вип. 6. – С. 203–211.

Published
2013-09-13
How to Cite
Vitraniuk, N. (2013). Formation of Pedagogical Technical Schools in the Structure of Higher Professional Education of Ukraine in 1920-s: to the History of the Question. Pedagogical Discourse, (15), 120-123. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/682