Approaches to the Selection of the Source Base of the Research of Social-Pedagogical Bases of Development of the Rural School in Ukraine (the Second Half of 1950-s – 1990-s)

  • Halyna Ivanyuk Pedagogical Instytut of Borys Grinchenko University of Kyiv
Keywords: source base, historiography, approaches, principles, development of rural schools, social and pedagogical principles

Abstract

Basic approaches and principles in the selection of historiography of the research on the topic «Socio-pedagogical principles for the development of rural schools in Ukraine (the second half of 1950-s – 1990-s)» are revealed in the article. The current approaches to the analysis and selection of historiography of historic-pedagogical researches are analyzed. The essential features of research of social-pedagogical bases of the development of rural schools, and their diversity are singled out, that determines the necessity to improve interdisciplinary approach to the selection of sources. The author moves away from the formation approach to the selection of source base of the study. They are classified and presented according to separate groups: historiographical sources, documentary sources, narrative sources and sources of personal origin, mass sources, textbooks sources and electronic sources.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Halyna Ivanyuk, Pedagogical Instytut of Borys Grinchenko University of Kyiv

Head of the Department of Pedagogy, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

Агафонов М. Т. Территориально-отраслевая структура хозяйства и формирование внутриобластных систем расселения / М. Т. Агафонов, С. Б. Лавров // Проблемы урбанизации и расселения. – М., 1976. – С. 122–129.

Адаменко О. В. Українська педагогічна думка в другій половині XX століття / Олена Вікторівна Адаменко. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 703 с.

Аніщенко О.В. Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки: методичні рекомендації науковцям-початківцям / Олена Валеріївна Аніщенко. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 49 с.

Багно Ю.М. Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (20-початок 30-х рр. ХХ століття) : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки / Ю.М. Багно; ЖДУ ім.І.Франка; Наук.кер.д-р пед.наук Пустовіт Г.П. – Житомир, 2009. – 20 с.

Беляев А. М. Научно-исследовательский институт педагогики Украинской ССР / А. М. Беляев, С. У. Гончаренко, А. Г. Дзеверин. – К. : Вища шк., 1976. – 110 с.

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : [моногр.] / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Богданова, 2008. – 406 с.

Березняк Є.С. Про перспективу розвитку сітки шкіл та їх організаційну структуру / Є. С. Березняк // Радянська школа. – 1962. – № 3. – С. 62–65.

Березняк Є.С. Школи робітничої селянської молоді – на рівень зрослих вимог / Є. С. Березняк // Радянська школа. – 1958. – № 8. – С. 18–23.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : [моногр.] / Валерій Юхимович Биков. – К. : Атака, 2008. – 684 с.

Білодід І. К. На шляху перебудови школи / Іван Костянтинович Білодід. – К. : Рад. шк., 1959.

Бондар А. Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917 – 1967) / Андрій Данилович Бондар. – К. : Вид-во Київського університету, 1968. – 227 с.

Бурлака Я. З історії вітчизняної педагогіки: завдання, пошуки, проблеми / Я. Бурлака, Ю. Руденко // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С. 7–13.

Валентей Д. И. Теория и политика народонаселения / Дмитрий Игнатьевич Валентей. – М. : Высш. шк., 1967. – 184 с.

Влияние социально-экономических факторов на демографические процессы / [отв. ред. В. С. Жученко, В. С. Стешенко]. – К. : Наук. думка, 1972. – 238 с.

Вовк Л. П. Громадсько-педагогічне сподвижництво в Україні (етапи і особливості) / Людмила Петрівна Вовк. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенціяˮ, 1997. – 178 с.

Волощук І. С. Педагогічні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / І. С. Волощук. – К., 1998. – 40 с.

Гончаренко С. У. Середня освіта – кожному громадянинові / С. У. Гончаренко, Ю. А. Омельченко. – К. : Рад. школа, 1979. – 125 с.

Гончаренко С. У. Науково-технічний прогрес і вдосконалення змісту середньої освіти в процесі здійснення реформи школи / Семен Устимович Гончаренко // Рад. шк. – 1985. – № 1. – С. 63–69.

Грачев Т. С. Региональные аспекты развития обслуживания в Украинской ССР / Т. С. Грачев // Проблемы региональной экономики и размещения производительных сил. – М., 1979. – С. 63–71.

Гриценко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917–1965) / Михайло Семенович Гриценко ; [pед. С. А. Литвинова]. – К. : Рад. шк., 1966. – 260 с.

Грищенко М. М. Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади / Микита Минович Грищенко. – К. : Т-во для поширення політ та наук. знань в УРСР, 1957. – 132 с.

Гупан Н. М. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації / Нестор Миколайович Гупан // Рідна школа. – 2013. – № 8/9. – С. 67–70.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Нестор Миколайович Гупан. – К. : АПН, 2002. – 223 с.

Дарманський М. М. Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні / Микола Миколайович Дарманський. – Хмельницький : Поділля, 1997. – 384 с.

Дем’янчук С. П. Трудова підготовка учнів загальноосвітніх закладів України (1945–1999 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. П. Дем’янчук. – Івано-Франківськ, 2000. – 16 с.

Джуринский А. Н. Педагогика : история педагогических идей : учеб. пособие / Александр Наумович Джуринский. – М. : Пед. о-во России, 2000. – 352 с.

Доценко А. І. Регіональне розселення : проблеми та перспективи / Анатолій Іванович Доценко. – К. : Наук. думка, 1994. – 194 с.

Дробязко П. И. Исследование научно-педагогических проблем организации повышения квалификации учителей : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 / П. И. Дробязко. – К., 1976. – 29 с.

Дьомін А. І. Навчально-практичні роботи в учнівський виробничій бригаді / А. І. Дьомін, В. З. Моцак. – К. : Рад. шк., 1976. – 102 с.

Заславская Т. И. Социально-демографическое развитие села: региональный анализ / Т. И. Заславская, И. И. Беленькая, И. Б. Мучник. – М.: Статистика, 1980. – 343 с.

Захаренко О. А. Поради колезі, народжені в школі над Россю: Роздуми педагога / О. А. Захаренко. – Черкаси : Агрополіс, 2002. – С. 3.

Іванко А. Б. Освітня діяльність та педагогічна спадщина І. Г. Ткаченка (1919–1994) / Андрій Борисович Іванко. – Кіровоград : Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 2006. – 187 с.

Історія селянства Української РСР : у 2-х т. – К. : Наукова думка, 1967. – Т. 2. – 534 с.

Калініченко Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина ХІХ – ХХ століття : [моногр.] / Надія Андріївна Калініченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. – 744 с.

Киричук О. В. Проблеми та перспективи розвитку психолого-педаго¬гічної науки в Україні / Олександр Васильович Киричук // Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми розвитку : матеріали звіт. наук. конф., Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 1996 р. – К., 1996. – С. 3–8.

Коберник О. М. Психолого-педагогічне проектування вихов¬ного процесу в сільській загальноосвітній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / О. М. Коберник. – К., 2000. – 34 с.

Ковалев С. А. Сельское расселение / Сергей Александрович Ковалев. – М. : МГУ, 1963. – 372 с.

Козій М. К. Розвиток середньої педагогічної освіти в Україні (1945–1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / М. К. Козій. – К., 1994. – 22 с.

Кондратенко Л. И. Проблемы формирования профессионального мастерства учителя в теории педагогики и практике работы педвуза и школы (конец 50-х – начало 80-х гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. И. Кондратенко. – К., 1988. – 24 с.

Красовицкий М. Ю. От педагогической науки к практике / М. Ю. Красовицкий, Т. И. Беседа, А. В. Сердюк. – К. : Вища шк., 1995. – 191 с.

Крисюк С. В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944–1995 рр.) / Степан Васильович Крисюк. – Л. : Львів. обл. наук.-метод. ін.-т освіти, 1997. – 206 с.

Кузь В. Г. Сільська школа, сільський вчитель XXI століття / Володимир Григорович Кузь // Зб. наук. пр. Укр. держ. пед. ун-ту. – К., 2000. – С. 145–155.

Кузьмінський А. І. Місце університету в системі підготовки працівників освіти для сільської місцевості / Анатолій Іванович Кузьмінський // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 16–19.

Курило В. Становлення і розвиток системи освіти та педагогічної думки східноукраїнського регіону в ХХ столітті : дис. д-ра пед. наук : 13.00.01 / Віталій Степанович Курило. – К., 2000. – 507 с.

Курило В. С. Освіта і педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / Віталій Степанович Курило. – Луганськ : ЛДПУ, 2000. – 460 с.

Левченко Г. Є. Іван Ткаченко – фундатор продуктивної праці / Григорій Євменович Левченко // Пед. газета. – 2004. – № 7. – С. 1–2.

Леонов М. П. Влияние размещения общеобразовательных школ и их структуры на эффективность образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук / М. П. Леонов. – М., 1969. – 24 с.

Леонтьєва Г. Г. Сільські школи : проблеми збереження та розвитку на початку третього тисячоліття / Г. Г. Леонтьєва, О. О. Бражникова. – Суми : СумДПУ, 2001. – 56 с.

Луцик Д. В. Літопис педагогічної думки в Україні / Д. В. Луцик, Т. О. Логвиненко. – Дрогобич : Видав. фірма «Відродження», 1999. – 158 с.

Лучечко Р. І. Формування готовності старшокласників сільських шкіл до трудової діяльності в умовах ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Р. І. Лучечко. – К., 1994. – 24 с.

Любар О. Історія української школи і педагогіки / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Г. Федоренко. – К. : Знання, 2003 – 449 с.

Мазуренко С. Г. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920–1937 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Світлана Григорівна Мазуренко. – К., 2004. – 223 с.

Майборода В. К. Становлення та розвиток національної вищої педагогічної освіти в Україні (1917–1992 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. К. Майборода. – К., 1993. – 58 с.

Максимчук О. В. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І. Г. Ткаченка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Максимчук. – Кривий Ріг, 2002. – 23 с.

Марочко В. Репресовані педагоги України : жертви політичного терору (1929-1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг. – К. : Наук. світ, 2003. – 320 с.

Межирицький О. Я. До питання підготовки сільського вчителя малокомплектної школи / Олександр Якович Межирицький // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – Луганськ, 2005. – Вип. 7 (87). – С. 218–229.

Мельников С. В. Організаційні форми і методи залучення сільських школярів до підприємницької діяльності : дис.. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сергій Володимирович Мельников. – К., 1997. – 178 с.

Михайлов Ф. Т. Некоторые теоретические проблемы политехнического образования / Феликс Трофимович Михайлов // Сов. педагогика. – 1975. – № 3. – С. 53–59.

Моцак А. Е. Сельскохозяйственные машины и технология механизированных работ : учеб. пособие для 9–10 кл. / А. Е. Моцак, В. З. Моцак. – К. : Рад. шк., 1975. – 231 с.

Народна освіта і педагогічна думка в Українській РСР : (1917 – 1967) : [моногр.] / А. Д. Бондар, О. Г. Дзеверін, Б. С. Кобзар [та ін.]. – К. : Рад. шк., 1967. – 482 с.

Научно-исследовательский институт педагогики Украин¬ской ССР (1926–1976). – К. : Вища школа, 1976. – 112 с.

Никитенко В. В. Демографический анализ поколений / Владислав Владимирович Никитенко. – М. : Статистика, 1989. – 140 с.

Осадчий І. Г. Освіта сільського регіону: теорія і технологія управління розвитком / Іван Григорович Осадчий. – К. : Шкіл. світ, 2005. – 260 с.

Побірченко Н. С. Питання національної освіти та виховання в діяльності українських громад (II пол. XIX – поч. XX ст.) / Наталія Семенівна Побірченко. – К. : Наук. світ, 2002. – 331 с.

Пометун О. Нові підходи до вивчення змісту реалізації реалістичної освіти в школах України / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія в школах України. – 2000. – № 1. – С. 2–7.

Присяжнюк Л. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації колективних форм роботи учнів сільських малочисельних шкіл : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Присяжнюк Л. А. – Вінниця, 2009. – 21 с.

Савченко О. Я. Врахування у підготовці вчителя ситуації розвитку сучасної сільської школи / Олександра Яківна Савченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 139–142.

Селиванов В. С. Перспективы развития сети сельских общеобразовательных школ / Владимир Семенович Селиванов // Сов. педагогика. – 1976. – № 8. – С. 63–67.

Скульський Р. П. Удосконалення змісту освіти в установах підвищення кваліфікації вчителів / Роман Павлович Скульський // Актуальні проблеми безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів України в умовах становлення національної школи : тези звіт. наук. конф. Центр. ін-ту удосконалення учителів. – К., 1992. – С. 7–8.

Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення : навч.-метод. посіб. / Богдан Михайлович Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / Ольга Василівна Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Сухомлинський В. Духовний світ школяра / В. Сухомлинський. Вибрані твори (Зовнішнє середовище – визначальний фактор духовного життя школярів) : в 5-ти томах. – Т.1. – К. : Рад. школа, 1976. – С. 209–400.

Сухомлинський В. О. Особлива місія / Василь Олександрович Сухомлинський // Вибрані твори : у 5-ти т. – К., 1977. – Т. 5. – С. 418–422.

Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа // Василь Олександрович Сухомлинський // Вибрані твори : у 5-ти т. – К., 1977. – Т. 4. – С. 7–389.

Сухомлинський В. О. Природа, праця, світогляд / Василь Олександрович Сухомлинський // Вибрані твори : у 5-ти т. – К., 1977. – Т. 5. – С. 551–56.

Ткаченко І. Г. Школа селу / І.Г. Ткаченко // Кіровоградська правда. – 1976. – № 84. – (10 квіт.). – С. 3.

Ткаченко І. Г. Богданівська середня школа ім. В. І. Леніна / Іван Гурович Ткаченко. – К. : Рад. шк., 1975. – 276 с.

Шиян Н. І. Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Н. І. Шиян. – Х., 2005 – 34 с.

Щука Г. П. Проблеми розвитку сільської школи в українській педагогічній пресі в 50-80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. П. Щука. – Луганськ, 2007. – 20 с.

Ярмаченко М. Д. Продуктивна праця учнів / Микола Дмитрович Ярмаченко // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 2001. – С. 369–370.

Published
2013-10-10
How to Cite
Ivanyuk, H. (2013). Approaches to the Selection of the Source Base of the Research of Social-Pedagogical Bases of Development of the Rural School in Ukraine (the Second Half of 1950-s – 1990-s). Pedagogical Discourse, (15), 271-279. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/712