The Reception of Wilhelm Humboldtʼs Ideological Legacy by Ukrainian Scientists in the Context of the Ukrainain Language Development and Language Education Problem in the ХІХ – Early ХХ Century

  • Anna Kryshko Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Keywords: historiographical review, language education, linguistic policy, nationalization, denationalization

Abstract

The historiographical review of the research literature related to the diverse reception of Wilhelm Humboldtʼs ideological legacy by Ukrainian scientists is carried out. The scientific literature that lighted up the question of development of Ukrainian and position of linguistic education in the difficult terms of political separation of Western and Eastern Ukraine in the nineteenth – early twentieth century is analyzed. The most significant Ukrainian scientific and historical works that reveal Wilhelm Humboldtʼs pedagogical and linguistic views are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Kryshko, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Postgraduate student of the Department of Social Pedagogy, Social Work and History of Pedagogy

References

Бацевич Ф. О. О. Потебня і К. Твардовський: спроба порівняння лінгвофілософських концепцій / Флорій Бацевич // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 128–133.

Бацевич Ф. Ідеї О. О. Потебня у творчій спадщині Л. С. Виготського / Флорій Бацевич // Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті сучасності. Пятий Міжнародний конгрес україністів (26–29 серпня 2002). – К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ, 2005. – С. 37–42.

Бевзенко С. П. Історія вивчення української мови. Історія вивчення української мови : навч. посіб. / Степан Пилипович Бевзенко. – К. : Вища школа, 1991. – 231 с.

Безгодова Н. С. Психолінгвістична модель породження професійного мовлення / Н. С. Безгодова // Bicник Луганського національного ун-у iм. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. ІІ. – 2010. – № 16 (203). – С. 81–85.

Білецький О. А. Розвиток народної освіти к Катеринославській губернії (друга половини ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олексій Анатолійович Білецький. – Слов’янськ, 2009. – 203 с.

Білодід І. К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов’янських літературних мов : нариси з історії укр. літ. мови / І. К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1979. – 200 с. – Із змісту: [Про П. Г. Житецького]. – С. 142–163.

Боєва Т. І. Рух за українізацію школи в Донбасі в імперську добу / Тетяна Іванівна Боєва // Наукові праці. Т. 83. Вип. 70. – С. 19–21.

Васянович Г. Мовний креативізм (до характеристики релятивізму та детермінізму) / Григорій Васянович // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. Вип. 8. – 2010. – С. 54–66.

Виноградов В. В. Лингвистические взгляды Д. Н. Овсянико-Куликовского / Виктор Владимирович Виноградов // Виноградов В. В. История русских лингвистических учений: Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов / сост. Ю. А. Бельчнков ; предисл. Ю. В. Рождественского. – М.: Высшая школа, 1978. – С. 104–110.

Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ / Ю. Вільчинський. – Львів, 1995. – 128 с.

Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.) / Володимир Андрійович Глущенко / відп. ред. О. Б. Ткаченко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Рідна мова; Донецьк: КІТІС, 1998. – 221 c.

Грицик Л. В. Психологічна школа Потебні і розвиток порівняльного літературознавства в Україні: Д. Овсянико-Куликовський / Л. В. Грицик // ВХУ. – 2000. – № 491. – С. 445–449.

Дабло Л. Г. Культуротворчі пошуки Д. М. Овсянико-Куликовського / Л. Г. Дабло // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. Збірник наукових праць. Вип. 1. – Маріуполь: МДУ, 2011. – С. 58–63.

Дмитренко Н. К. А. А. Потебня – собиратель и исследователь фольклора. – К, 1985. – 48 с.

Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського мовознавства (1918–1941) / Михайло Андрійович Жовтобрюх / АН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; відп. ред. В. М. Русанівський. – К.: Наук, думка, 1991. – 260 с.

Зірко І. П. Граматичне вчення О. Потебні у викладенні мови в іноземній аудиторії / І. П. Зірко // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 33. – 2011. – С. 35–40.

Івасишина Т. А. Теоантропологічна концепція в лінгвістиці від О. Потебні до сучасності / Т. А. Івасишина // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 33. – 2011. – С. 27–31.

Історія українського правопису: XVI–XX століття. Хрестоматія / ред. О. В. Осадча, М. А. Щипська. – К. : Наукова думка, 2004. – 583 с.

Казакевич О. Павло Житецький: переслідування російським урядом наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. / О. Казакевич // Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 109–117.

Карпенко Ю. О. Потебня – зачинатель українського народознавства / Юрій Карпенко // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1–2. – С. 23–38.

Кияк Т. Р. Дух слова, дух мови, дух народу / Т. Р. Кияк // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 33. – 2011. – С. 3–6.

Колодная А. И. Мировоззрение А. А. Потебни и некоторые философские вопросы его лингвистической концепции : автореф. дис. канд. филос. наук: спец. 10.01.10 / А. И. Колодная. – Львов, 1967. – 20 с.

Коляда Н. М. Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половини ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Наталія Миколаївна Коляда. – К., 2004. – 26 с.

Ланин Б. Д. Н. Овсянико-Куликовский о преподавании литературы /Б. Ланин // Литература. – 1999. – № 4. – С. 5–12.

Лапина М. С. Страницы общественной деятельности А. А. Потебни / М. С. Лапина. – Известия АН. Серия литературы и языка. – Том 52. – № 3. – М., 1993. – С. 69–78. АНЯ

Левчук-Керечук Н. О. О. Потебня i філософія мови. Значення О. О. Потебні (1835– 1891) як предтечі лінгвістичної думки XX століття [Електронний ресурс] / Надія Левчук-Керечук. – Режим доступу до тексту: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Filos/1996_1/13_levchuk-kerechuk_n.pdf.

Лисиченко Л. А. Лінгвософські ідеї О. О. Потебні / Л. А. Лисиченко // Олександр Потебня: Сучасний погляд. Матеріали міжнародних читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи (11-12 жовтня 2005 року). – Харків: Майдан, 2006.

Лискова А. Наукова спадщина академіка Д. М. Овсяиико-Куликовського (1853-1920) [Електронний ресурс] / А. Лискова. – Режим доступу до тексту: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu/Ist/2008_32/25.html.

Ломацький М. Українське вчительство на Гуцульщині / Михайло Ломацький. – Торонто: Об’єднання Українських Педагогів у Канаді, 1958. – 72 с.

Лучканин С. М. Загальномовні ідеї в лінгвістичних концепціях Олександра Потебні (1835-1891) та Румунського філолога Богдана Петрічейку Хашдеу (1838-1907) / С. М. Лучканин // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 33. – 2011. – С. 365–371.

Манн Ю. Овсянико-Кулмковский как литературовед / Юрий Манн // Овсянико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы : В 2 т. – Т. 1. – М.: Художественая література, 1989. – С. 3–24.

Марахов Г. І. Шевченко в колі сучасників : Словник персоналій / Г. І. Марахов. – К., 1976. – С. 45–46.

Мельников Г. П. Системная лингвистика Гумбольдта – Срезневского – Потебни – Бодуэна и современная системная типология языков / Г. П. Мельников// Проблемы типологической, функциональной и описательной лингвистики: Сборник научных трудов. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1986. – С. 13–26.

Панченко В. А. Вильгельм фон Гумбольдт. Внутренняя форма языка как отражение самобытности этнической культуры / В. А. Панченко // С. 396–401.

Пашкова Н. І. Онтологічне й епістемологічне підґрунтя взаємозв’язків мови і культури як символічних інформаційних структур / Н. І. Пашкова //

Плачинда В. Павло Гнатович Житецький / В. Плачинда. – К.: Наукова думка, 1987. – 208 с.

Побірченко Н. С. Педагогічна й науково-просвітницька діяльність громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської України (друга половина – початок ХХ століття): дис. ... доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Наталія Семенівна Побірченко. – К., 2001. – 475 с.

Побірченко Н. С. Павло Гнатович Житецький / Наталія Семенівна Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. – Кн. 1: Навчальний посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 449–461.

Побірченко Н. С. Потебня Олександр Опанасович / Наталія Семенівна Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. – Кн. 1: Навчальний посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. –С. 367–375.

Потебня й актуальні питання мови та культури: 36ірник наукових праць. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004.

Пресняков О. П. А. А. Потебня и русское литературоведение конца XIX – начала XX века / О. П. Пресняков / науч. ред. А. В. Чичерин. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978. – 229 с.

Пресняков О. П. Поэтика познания и творчества: Теория словесности А. А. Потебни / О. П. Пресняков. – М.: Художественная литература, 1980. – 218 с.

Пчілка О. Павло Житецький. Нарис / Олена Пчілка // Потужна сила рідного слова / упоряд. Н. М. Сидоренко. – Полтава, 2005. – С. 160–165.

Романова Н. В. До питання про емотивну енергетику (на матеріалі германських текстів молитви «Отченаш») / Н. В. Романова. – С. 394–399.

Романчук С. Психолінгвістичні засади філософії мови О. Потебні в контексті формування культури мови та комунікації у студентів ВНЗ / Світлана Романчук // Лінгвістичні студії. Вип. 19. – 2009. – С. 292–296.

Русанівський В. М. Історія української літературної мови. Підручник / Віталій Макарович Русанівський. – K.: АртЕк, 2001. – 392 c.

Савченко І. Наукова спадщина Павла Житецького з питань українського правопису / І. Савченко // Київська старовина. – 2007. – № 3. – С. 37–42.

Самчук Л. «Не перестану працювати, поки живу…» / Л. Самчук // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 65–69.

Ситняк Р. М. О. О.Потебня та Г. Пауль про семантику слова на підґрунті загальної теорії мови В. Фон Гумбольдта / Р. М. Ситняк // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових праць – № 9. – 2009.

Скорик М. Олександр Потебня: філософія мови / М. Скорик. – К. – Дніпропетровськ, 1996.

Солодка С. С. Засади моделювання мовної картини світу українців найдавнішого періоду: За «Матеріалами для словаря древне-русского языка по письменнымъ памятникамъ» І. Срезневського / С. С. Солодка // Лінгвістика. – 2011. – № 1 (22). – С. 35–44.

Сухих С. И. Теоретическая поэтика А. А. Потебни / С. И. Сухих. – Нижний Новгород : КиТиздат, 2001. – 287 с.

Франко І. П. Житецкий. «Энеида» И. П. Котляревского и древнейший список её / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – Т. 33: Літературно-критичні праці (1900–1902) / ред. П. Й. Колесник. – К. : Наукова думка, 1982.– С. 30–50.

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової діяльності / Віра Юріївна Франчук. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 376 с.

Чайка Л. В. Дослідження вербальних конфліктів (допрогматичний період) / Л. В. Чайка // Лінгвістику XXI століття: нові дослідження і перспективи. – 2010. – С. 223–233.

Чехович К. Олександер Потебня український мислитель-лінгвіст / Константин Чехович / ред. Р. Смаль-Стоцький. – Варшава: Друкарня о. о. Василіян у Жовкві, 1931. – 179 c. – (Праці Українського наукового інституту. Т. 4. Серія фільольогічна. Кн. 1).

Чувпило Л. А. Индологическое наследие Д. Н. Овсянико-Куликовского / Л. А. Чувпило // Вісник ХДУ. – 1998. – № 411. – С. 224–227.

Шевельов Ю. Олександр Потебня і українське питання: Спроба реконструкції цілісного образу науковця / Юрій Шевельов // Потебня О. О. Мова, національність, денаціоналізація. Статті і фрагменти / упор. і вст. ст. Ю. Шевельова. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1992. – С. 7–46.

Шевельов Ю. Чернігівщина у формуванні нової української мови / Юрій Шевельов. – Париж; Нью-Йорк, 1961. – 15 с.

Шевченко Л. І. Концептуалізоване поняття «вербалізація думки » в О. Потебні й теорії інтелектуалізації літературної мови / Л. І. Шевченко // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип. 33. – 2011. – С. 7–10.

Щербакова М. Ф. Из воспоминаний о Д. Н. Овсянико-Куликовском/ М. Ф. Щербакова // Русская речь. – 1973. – № 4. – С.102–107.

Юдко Л. В. Мовна та концептуальна картини світу як відродження свідомості нації / Людмила Віталіївна Юдко // StudiaLinguistica. Вип. 5. – 2010. – С. 292–298.

Published
2013-10-08
How to Cite
Kryshko, A. (2013). The Reception of Wilhelm Humboldtʼs Ideological Legacy by Ukrainian Scientists in the Context of the Ukrainain Language Development and Language Education Problem in the ХІХ – Early ХХ Century. Pedagogical Discourse, (15), 378-383. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/736