Source Base of Research of Pedagogical and Cultural-Enlightening Activity of the Society «Prosvita» in Podillia Region (1906-1923)

  • Bohdan Kryshchuk Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: society «Prosvita», sources, pedagogical and cultural-enlightening activity, Podillia region, archive

Abstract

The analysis of the funds of Central state archive of higher bodies of power and management of Ukraine (Kyiv), Central state historic archive of Ukraine (Kuiv), Central state archive-museum of literature and arts of Ukraine (Kyiv), State archive of Khmelnytskyi and Vinnytsia regions as for the subject of availability of materials on revealing of pedagogical and cultural-enlightening activity of the society «Prosvita» in Podillia region in 1906-1923 has been done in the article. It is determined, in particular, that study of the materials of the funds of above mentioned archives allows us to reveal the content and the forms of pedagogical and cultural-enlightening activity of the society, its influence on the national consciousness formation, the role of the society «Prosvita» in the development of education through the spreading of the libraries-reading halls, revealing of educational establishments by the members of the society, organization of work of different educational-professional courses etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Bohdan Kryshchuk, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Head of Scientific Department, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology, Candidate of Pedagogical Sciences

References

Герман О. М. Діяльність товариства «Просвіта» на Поділлі наприкінці ХІХ і першій половині ХХ століття : дис…. канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Історія України» / Герман Олег Михайлович. – Тернопіль, 1995. – 228 с.

ДАВО, ф. 172, оп. 4, спр. 596. Матеріали о реєстрації Женишківського Українського товариства «Просвіта» Лятичівського повіту (27 лютого – 7 березня 1919 р.), 14 арк.

ДАВО, ф. 255, оп. 1, спр. 124, спр. 124. Приказы и распоряжения Директории УНР (23 мая – 30 декабря 1918 г.), 359 л.

ДАВО, ф. Р–1196, оп. 1, спр. 22. Обращения Центральной Рады к населению, постановления и объявления Винницкой городской управы и другое, устав районных и общегородского советов домовых комитетов г. Киева; устав общества «Просвита» (5 июля – 29 сентября 1918 г.), 43 арк.

ДАВО, ф. Р–254, оп. 1, спр. 594 Протокол заседания коллегии губернського коми тета политпросветучреждений; штаты служащих губполитпросвета. Доклад о работе культсекции (27 июня 1920 г. – 20 августа 1921 г.), 117 л.

ДАВО, ф. Р–837, оп. 1, спр. 123 Переписка с Томашпольским отделом народного образования об открытии хат-читален и кружков «Просвещение» (28 января – 31 декабря 1922 г.), 10 л.

ДАВО, ф. Р–837, оп. 1, спр. 128 Відомості про культурно-освітню роботу в Рахно-Лісовській волості (24 березня–31 грудня 1922), 4 арк.

ДАВО, ф. Р–837, оп. 1, спр. 129 Сведения о культурно-просветительной работе в Велико-Косницкой волости (27 января – 21 ноября 1922 г.), 9 л.

ДАВО, ф. Р–837, оп. 1, спр. 51 Переписка со школами по вопросу ликвидации неграмотності (1 февраля – 18 ноября 1921 г.), 230 л.

ДАВО, ф. Р–841, оп. 1, спр. 1. Копії протоколів загальних зборів з питань організації «Просвіт» (12 січня 1920 р. – 5 квітня 1922 р.), 10 арк.

ДАВО, ф. Р–841, оп. 1, спр. 10. Устав «Просвіти», сведения о культурно-просветительской работе по уезду (24 октября 1920 г. – 4 февраля 1921 г.), 163 л.

ДАВО, ф. Р–841, оп. 1, спр. 32 Протоколы собраний и уставы культурно-просветительских кружков (14 марта – 9 августа 1921 г.), 20 л.

ДАВО, ф. Р–841, оп. 1, спр. 89 Переписка с Хащеватским отделом народного образования об организации культурно-просветительной работы (4 февраля – 18 мая 1922 г.), 112 л.

ДАВО, ф. Р–841, оп. 1, спр. 90 Отчеты о работе культурно-просветительских организаций Терновской волости (5 февраля – 25 июля 1922 г.), 5 л.

ДАВО, ф. Р–841, оп. 1, спр. 16. Статути сільських товариств «Просвіта» і листування з Кущинецьким волосним відділом народної освіти по навчальній частині (25 грудня 1920 р. – 6 червня 1922 р.), 59 арк.

ДАХмО, ф. 227, оп. 2д, спр. 965 Реестръ обществъ и союзовъ по Подольской губерніи (1906 г.), 18 л.

ДАХмО, ф. 281, оп. 1, спр. 8001 Дело по обвинению заведующей библиотекой общества «Просвіта» мещанки Гладковой Евгеньи в распространении нелегальной литературы среди войска (18 декабря 1906 г. – 12 ноября 1912 г.), 20 л.

ДАХмО, ф. 409, оп. 1, спр. 192 Цыркулярные распоряженія Министерства внутренныхъ Дѣлъ Генераль-Губернатора и Губернатора (10 февраля – 14 декабря 1914 г.), 66 л.

ДАХмО, ф. 721, оп. 1 Подільське українське товариство «Просвіта», 1 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 2 Накази повітового ревкому, доповідь Жванецького волосного ревкому про його роботу з 18 липня по 19 серпня 1920 р.; листування з повітовими установами про дотримання революційної законності, забезпечення населення продовольством, підготовку до демографічно-професійного і сільськогосподарського перепису. Список працівників волосного ревкому (30 квітня 1919 р. – 30 грудня 1920 р.), 152 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 44 Розпорядження повітового ревкому про створення волосних відділів народної освіти, призначення районних інструкторів для організації установ позашкільної освіти і доповідна записка районного інструктора про створення позашкільних установ (31 липня – 10 вересня 1920 р.), 81 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 47 Накази відділу народної освіти про організацію курсів, реєстрацію шкіл, бібліотек, дошкільних установ, музикальних інструментів (20 липня – 24 серпня 1920 р.), 15 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 53 Протоколи організаційних зборів членів товариств «Просвіта» сіл Цикова, Мукші Китайгородської, Довжок і засідання бібліотечної секції про організацію бібліотек, читалень, статути товариств «Просвіта» (30 липня – 9 вересня 1920 р.), 41 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 57 Звіти інструкторів підвідділу позашкільної освіти за серпень-вересень 1920 р. (12 серпня – 13 вересня 1920 р.), 10 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 65 Доповідна записка Ісаковецького культурно-освітнього товариства «Просвіта» про роботу товариства (6 серпня 1920 р.), 1 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 67 Доповідні записки завідуючих клубами м. Городка та с. Кутківці про асигнування коштів на ремонт клубів та інших культурноосвітніх установ, кошторис Городоцького волосного ревкому (5 серпня – 17 вересня 1920 р.), 9 арк.

ДАХмО, ф. Р–1128, оп. 1, спр. 71 Листування з школами повіт про комплектування шкільних бібліотек (30 липня – 20 вересня 1920 р.), 17 арк.

ДАХмО, ф. Р–1135, оп. 1, спр. 23 Обращение Новоушицкого уездного отдела народного образования к рабочим и крестьянам о ликвидации неграмотности; протоколы волостных съездов учителей; протоколы организационных заседаний товариществ «Просвита», списки хатчитален волости и документы по другим вопросам (12 июля 1921 г. – 12 февраля 1922 г.), 79 л.

ДАХмО, ф. Р–1148, оп. 1, спр. 2 Протоколы заседаний педагогического Совета гимназии. [В протоколе № 1 от 18 октября 1918 г. имеется решение об открытии гимназии им.Руданского] (18 октября 1918 г. – 1 октября 1919 г.), 37 л.

ДАХмО, ф. Р–1148, оп. 1, спр. 50 Распоряжение Подольского губенского Ревкома, переписка с Исполнительным комитетом объединенных средних учебных заведений г.Каменца, городской управой по вопросам разрешения проведения занятий в здании гимназии, обеспечения, топливом, финансовым вопросам и др. (18 февраля – 1 октября 1919 г.), 48 л.

ДАХмО, ф. Р–1148, оп. 1, спр. 51 Указания, переписка с уполномоченным УНР, школьной управой о проведении занятий во вторую смену, по вопросу уплаты учителей за топливо, воду и др. хозяйственным и финансовым вопросам, 13 л.

ДАХмО, ф. Р–1158, оп. 1, спр. 1 Переписка с Министерством Внутренних Дел УНР о борьбе с агитацией против УНР, об открытии национального конгресса и разбор архива при министерстве (22 мая – 13 ноября 1918 г.), 5 арк.

ДАХмО, ф. Р–1158, оп. 1, спр. 2 Переписка с различными контрреволюционными партиями о вступлении их в союз и с филиями национального союза о порядке и задачах работы (1918 г.), 58 л.

ДАХмО, ф. Р–1158, оп. 1, спр. 8 Меморандумы и обращения Подольской и Винницкой филии Украинского національного союза о политической обстановке в областях (1918 г.), 10 л.

ДАХмО, ф. Р–1184, оп. 1, спр. 19 Протокол заседания ликвидационной комиссии отдела, переписка с заведующим канцелярии архива о регистрации движения дел и их описи (22 июля 1920 г. – 29 декабря 1921 г.), 258 л.

ДАХмО, ф. Р–1248, оп. 1, спр. 54 Приказы Каменецкого Уисполкома об обеспечении учителей волости, об охранне племенного животноводства, о регистрации батраков и батрачек. Инструкция по проведению «Двухнедельника просвещения» и документы по другим вопросам (27 ноября 1922 г. – 16 апреля 1923 г.), 72 л.

ДАХмО, ф. Р–1515, оп. 1, спр. 4 Концерти і виступи Хору в 1918 р. (6 вересня – 6 жовтня 1918 р.), 52 арк.

ДАХмО, ф. Р–1515, оп. 1, спр. 6 Протоколи за 1918 р. (30 червня 1918 р. – 12 листопада 1920 р.), 58 арк.

ДАХмО, ф. Р–1515, оп. 1, спр. 7 Справоздання, ріжні акти та доклади за 1918 і 1919 рр. (6 жовтня 1918 р. – 30 червня 1920 р.), 30 арк.

ДАХмО, ф. Р–1515, оп. 1, спр. 8 Списки членів національного хору за 1918, 1919 і 1-у пол. 1920 р. (30 червня 1918 р. – 22 вересня 1920 р.), 91 арк.

ДАХмО, ф. Р–1515, оп. 1, спр. 9 Листування по ріжним справам (30 червня 1918 р. – 19 жовтня 1920 р.), 209 арк.

ДАХмО, ф. Р–1515, оп. 1, спр. 9а Концерти і виступи хору в 1919 р., 49 арк.

ДАХмО, ф. Р–2353, оп. 1, спр. 521 Звіти шкільних інструкторів про стан шкіл; заяви вчителів про призначення на посаду вчителя (1919 р.), 87 арк.

ДАХмО, ф. Р–2353, оп. 1, спр. 531 Журнал входящей корреспонденции за 1920 год (30 сентября – 11 ноября 1920 г.), 16 л.

ДАХмо, ф. Р–260, оп. 1, спр. 3 Постановления и распоряжения Народной Управы о временном плане мероприятий по животноводству, птицеводству, кролиководству, рыболовству на Подолии; об организации дошкольного воспитания на Подолии и по другим вопросам (23 марта – 1 апреля 1919 г.), 160 л.

ДАХмо, ф. Р–260, оп. 1, спр. 40 Доклады Губернской народной управы о работе отдела народного образования об организации института книгонош, об изготовлении наглядних пособий и предметов оборудования школи и по другим вопросам ([ноябрь 1918 г.]), 24 л.

ДАХмо, ф. Р–260, оп. 1, спр. 43. Сообщения управы о выходе русско-украинского словаря, переписка со школами о комплектовании школьных библиотек, распоряжения министерства народного образования о преподавании в младших класах на украинском языке, доклад управы о необходимых ассигнованиях на организацию инструктирования школи, учительських курсов (27 июля 1918 г. – 9 января 1919 г.), 133 л.

ДАХмо, ф. Р–260, оп. 1, спр. 45. Переписка со школами по вопросу организации курсов украиноведения для учителей средних школ, заявления для учителей о зачислении на курсы, копи и справок об окончании курсов, протоколы заседаний педагогического Совета курсов, об избрании председателя Совета, о зачислении слушателей на курсы, выдачи пособий слушателям и другим вопросам, список слушателей и отче о работе курсов (1918 г.), 484 л.

ДАХмо, ф. Р–260, оп. 1, спр. 46. Воззвания народной управы к учителям об организации национальной школы (сентябрь 1918 г.), 6 л.

ДАХмо, ф. Р–260, оп. 1, спр. 5. Копії доповідей губернської управи Подільській губернській «народній» Раді про асигнування коштів на сільське будівництво, утримання навчальних закладів та з інших фінансових та господарських питань (1919 р.), 174 арк.

ДАХмО, ф. Р–3333, оп. 1, спр. 16. Опись архива Подольского церковного историко-археологического общества и книг визит (1903–1925 гг.), 23 л.

ДАХмО, ф. Р–3333, оп. 1, спр. 18. Переписка о переводе евангелия на украинский язик (12 марта 1905 – 6 декабря 1912 г.), 117 л.

ДАХмО, ф. Р–5, оп. 1, спр. 725 Доклады о работе политпросветучреждений округа за 1922-23 годы (1922 г. – 1923 г.), 187 л.

ДАХмО, ф. Р–582, оп. 1, спр. 10. Особисте листування декана богословського факультету професора В. О. Біднова з викладачами інших вузів; повідомлення ради професорів університету про ліквідацію богословського факультету (8 вересня 1918 р. – 24 березня 1920 р.), 39 арк.

ДАХмО, ф. Р–582, оп. 1, спр. 12. Объяснительная записка к законопроекту об ассигновании университету средств на строительство, переписка ректора по строительству университета с министерством Народного образования, земельных дел и другими, губернской, уездной народными управами и другими учреждениями по вопросам строительства, 156 л.

ДАХмО, ф. Р–582, оп. 1, спр. 5. Програма урочистого відкриття державного університету; подяки міністра освіти установам та приватним особам за участь в організації і відкритті університету; список діячів-уроженців Поділля (18–22 жовтня 1922 р.), 87 арк.

ДАХмО, ф. Р–582, оп. 2, спр. 192. Діло Лікаря Солухи Костя Григоровича (розпочато 1918 р.), 3 арк.

ДАХмО, ф. Р–582, оп. 3, спр. 3. Справа з протоколами засідань університетської комісії про відкриття університету в м.Кам’янці за 1918 р.; програма його урочистого відкриття, список запрошених на урочистості, список гласних Кам’янецької повітової народної ради та ін. (15 березня – 4 жовтня 1918 р.), 121 арк.

ДАХмО, ф. Р–6. оп. 1, спр. 163. Протоколи загальних зборів членів культосвітніх установ і гуртків, статути товариств «Просвіта», відомості про культосвітні установи повіту, довідки членів культурноосвітніх установ та листування про обладнання культосвітніх установ (3 січня 1922 р. – 27 грудня 1922 р.), 365 арк.

ДАХмО, ф. Р–6193, оп. 1, спр. П-11900. Про звинувачення Гунчака Миколи Арефійовича, 66 арк.

ДАХмО, ф. Р–6193, оп. 1, спр. П-15162. Про звинувачення Сицинського Ю.Й., 59 арк.

ДАХмО, ф. Р–6193, оп. 1, спр. П-5091. Про звинувачення Григорчука Семена Васильовича, 95 арк.

ДАХмО, ф. Р–6193, оп. 1, спр. П-6653. Про звинувачення Мироновича Віталія Дмитровича, жителя с.Губин Остропільського р-ну, 185 арк.

ДАХмО, ф. Р–6193, оп. 1, спр. П-6654. Про звинувачення Мироновича Володимира Дмитровича, жителя с.Губин Остропільського р-ну, 48 арк.

ДАХмО, ф. Р–6193, оп. 1, спр. П-7629. Про звинувачення Єрмейчука Тимофія Семеновича, 57 арк.

Державний архів Хмельницької області : путівник / [автори-упорядники : Л. Баланюк, І. Бортник, Н. Кузьміна та ін. ; наук. ред. : П. Слободянюк. – К. – Хмельницький, 2007. – Т. 1. – 610 с.

Кучеров Г. Г. Становлення і діяльність сільських товариств «Просвіта» Правобережної України (1905–1923 рр.) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Кучеров Геннадій Геннадійович. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 262 с.

Малюта О. В. «Просвіта» у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ століття) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Малюта Ольга Володимирівна. – К., 2005. – 319 с.

Основні напрями досліджень з педагогічних і психологічних наук / упорядники І. Ю. Регейло, Л. М. Смола. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 47 с.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 13. Списки «Просвіт» на Україні, 23 арк.

ЦДАВО України, ф. 1065, оп. 1, спр. 122. Постанова про асігнування Голов. Управлінню Мистецтва та Нац. Культури 30.000 гривень на одноразову допомогу Укр. Нац. Хорові в м. Кам’янці на Поділлю (1919 р.), 1 арк.

ЦДАВО України, ф. 1065, оп. 1, спр. 133. Постанова про асігнування в розпорядження Міністра Народньої Освіти 50.000 крб. для видачі допомоги Кам’янець-Подільському Т-ву «Просвіта» (24 січня 1919 р. – 24 січня 1919 р.), 3 арк.

ЦДАВО України, ф. 1131, оп. 1, спр. 2. Протоколи засідань Комітету при Головноуповноваженому уряду УНР та додатки до них (19 листопада 1919 р. – 10 червня 1920 р.), 296 арк.

ЦДАВО України, ф. 1131, оп. 1, спр. 24. Протоколи засідання Ради й фінансової комісії при головноуповноваженому уряду УНР (13 травня – 4 вересня 1920 р.), 118 арк.

ЦДАВО України, ф. 2158, оп. 1, спр. 1. Відозва до населення про реорганізацію «Просвіти», клопотання Кирило-Методієвського братства про грошову допомогу та листування в фінансово-господарських питаннях (8 березня 1919 р. – 22 травня 1921 р.), 44 арк.

ЦДАВО України, ф. 2158, оп. 1, спр. 2. Книжка рахунків книгарні т-ва «Просвіта» в Кам’янець-Подільському, 39 арк.

ЦДАВО України, ф. 2158, оп. 1, спр. 3. Інструкція Подільської Української організації «Просвіта» для повітових організаторів «Просвіт». Рахунки прибутків книгозбірні Подільської «Просвіти» (1919 рік), 11 арк.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 2, спр. 375. Листування з департаментом позашкільної освіти про стан товариств «Просвіта» на Поділлі, статут їх, про передачу «Просвіті» вечірніх курсів та установ попечительства Народної Тверезості… (16 січня – 18 листопада 1918 р.), 70 арк.

ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 1, спр. 159. Повідомлення й доповіді місцевих товариств «Просвіта» про їх організацію, плани і діяльність; листування про надання різних консультацій, прохання про грошову допомогу (3 липня – 20 грудня 1917 р.), 105 арк.

ЦДАМЛМ України, ф. 39, оп. 1, спр. 12. «Відродження української школи», «Дубнівське товариство Червоного Хреста», «Земство» та ін. спогади (жовтень 1938 р. – березень 1970 р.), 297 арк.

ЦДІА України, ф. 442, оп. 862, спр. 170 Переписка с подольским губернатором о закрытии библиотеки-читальни в с. Стрельчинцы Брацлавского у. Подольской губ., содержащей литературу украинофильского направления (3 сентября 1912 г. – 12 сентября 1913 г.), 7 л.

ЦДІА України, ф. 301, оп. 1, спр. 1515. Переписка с помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах, унтер-офицерами дополнительного штата и другими учреждениями об отравлениях, убивствах, ранениях и по другим вопросам (14 января 1911 г. – 6 января 1912 г.), 145 л.

ЦДІА України, ф. 301, оп. 1, спр.1535. Переписка с Департаментом полиции, Киевским ссыскным отделением, Пензенским ГЖУ, Подольским губернатором и другими учреждениями о сборе сведений о деятельности Украинского общества «Просвіта» (2 января 1912 г. – 12 ноября 1913 г.), 54 л.

ЦДІА України, ф. 301, оп. 2с, спр. 120. Дело об аресте членов Подольского об-ва «Просвіта» и о производстве расследования о членах этого об-ва докторе Солухе К.Г., инженере Гловацком П.В. и других, обвиняемых в пропагандировании идей «украинского сепаратизма» (16 мая 1914 г. – 1 августа 1915 г.), 178 л.

ЦДІА України, ф. 301, оп. 2с, спр. 202. Список членов «Подольского украинского общества «Просвіта», изъятый при обыске в помещении об-ва в 1914 г. и предписание помощникам начальника Подольского ГЖУ в уездах о выяснении места жительства перечисленых членов «Просвіти» (12 февраля – 25 февраля 1917 г.), 8 л.

ЦДІА України, ф. 301, оп. 2с, спр. 30. Переписка с Департаментом полиции и помощниками начальника Подольского ГЖУ в уездах о политической проверке разных лиц (24 января 1908 г. – 13 января 1909 г.), 255 л.

ЦДІА України, ф. 301, оп. 2с, спр. 427. Переписка с начальником Подольского ГЖУ о наблюдении за робочими, врагами и агрономами, работающими в Ушицком у., о розыске и наблюдении за членами боевых групп анархистов и партий эсеров и «ПЖ» (17 января – 28 декабря 1912 г.), 115 л.

ЦДІА України, ф. 442, оп. 636. спр. 647. Про товариства і Союзи, затверджені на підставі закону 4 березня 1906 року (1906 р.), 850 арк.

Ярова М. В. Становлення і розвиток співацької освіти на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М. В. Ярова. – К., 2011. – 20 с.

Published
2013-09-17
How to Cite
Kryshchuk, B. (2013). Source Base of Research of Pedagogical and Cultural-Enlightening Activity of the Society «Prosvita» in Podillia Region (1906-1923). Pedagogical Discourse, (15), 384-392. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/737