Normative Legal Regulation of Teaching the Ukrainian Language in Secondary School in the 1960s-1970s of ХХ century

  • Svitlana Kutova Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: system of public education, development of education, secondary school, teaching the Ukrainian language

Abstract

The analysis of educational normative legal documents of the 1960s-1970s has been done in the article. The attention is drawn to the role of the law «On Strengthening of Connection of School with Life» in the development of public education and teaching the Ukrainian language in particular. The dynamics of conducting reorganizational measures in the system of schooling of Ukrainian SSR has been traced. The influence of politics of the government of that time onto the educational process at schools has been reflected. Objective complications of teaching the Ukrainian language, stipulated by the number of reformatory actions, which were conducted by the Ministry of Education of Ukrainian SSR, Council of Ministers and Central Committee of Communist Party of Ukraine have been cleared up.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Svitlana Kutova, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Postgraduate student of the Department of Pedagogy and Psychology, Teacher of the Department of Ukrainian Language and Literature

References

Айнакина Л. И. Партийно-государственная политика в сфере народного образования в РСФСР (1922-1991) : [моногр.] / Л. И. Айнакина. – М. : В.Секачев, 2001. – 304 с.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : [моногр.] / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Гриценко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М. С. Грищенко ; за ред. доцента С. А. Литвинова. – К. : Радянська школа, 1956. – 259 с.

Закон про зміцнення звʼязку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР. – К. : Рад. шк., 1959. – 26 с.

Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сб. док. 1917-1973 гг. / сост. : А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузірев, Л. Ф. Литвинов. – М. : Педагогика, 1974. – 560 с.

Об итогах Республиканской научно-практичной конференции «Пути повышения эффективности изучения русского языка в школах Украинской ССР в свете решений ХХУ съезда КПСС // Зб. наказів та інструкцій М-ва освіти УРСР. – 1977. – № 1. – С. 4–6.

Присяжнюк К. Ф. Новий етап в розвитку радянської школи на Україні / К. Ф. Присяжнюк. – К. : Рад. шк., 1966. – 158 с.

Про завдання органів народної освіти і шкіл по виконанню рішень ХХУ зʼїзду партії, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці»: доповідь міністра освіти СРСР М. О. Прокофʼєва на Всесоюзному зʼїзді вчителів // Рад. школа. – 1978. – № 3. – С. 3–13.

Про Статут середньої загальноосвітньої школи// Зб. Наказів та інструкцій М-ва освіти УРСР. – 1970. – № 22. – С. 3–9.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 4061. Розпорядження та директивні листи Міністерства освіти УРСР з №1-р по №48-р (10 січня – 31 грудня 1964 року), 75 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 7418 (Доповідні записки управління до Ради Міністрів УРСР про заходи до поліпшення підготовки і видання шкільних підручників та забезпечення ними учнів загальноосвітніх шкіл УРСР за 1970 р., 63 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 8677 Доповідна записка Міністерства освіти УРСР до Ради Міністрів УРСР та ЦК КПУ з питань народної освіти (26 лютого 1974р.), 201 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 8954. Накази Міністра УРСР по основній діяльності з №245 по№310 (3листопада – 29 грудня 1978), 275 лист.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр.8974. Про навчальні плани загальноосвітніх шкіл УРСР на 1978-79н.р. (5 травня 1978) (Документи,направлені до ЦК Компартії України, Ради міністрів та ін. державних органів з питань народної освіти (інформації, довідки, листування). 1 березня – 30 червня 1978р., 169 арк.

Published
2013-10-10
How to Cite
Kutova, S. (2013). Normative Legal Regulation of Teaching the Ukrainian Language in Secondary School in the 1960s-1970s of ХХ century. Pedagogical Discourse, (15), 402-406. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/740