Grinchenkoʼs Pedagogical and Enlightening Activity: Historiography of the Research

  • Myhaylo Lashko Borys Grinchenko Kyiv University
Keywords: M.Grinchenko, pedagogical and enlightening activity, historiographycal analysis

Abstract

In the article the historiographycal analysis of M.Grinchenkoʼs pedagogical and enlightening activity is made on the basis of chronological and problem-topical approaches. The main periods of her life and activity research are distinguished. The peculiarities of study of her life and activity by her contemporaries, Soviet and foreign scholars,  emigrant and Ukrainian scholars in independent Ukraine are stated. It has been determined that her pedagogical and enlightening activity were studied fragmentarily and superficially without proper estimation of her role in the progress of Ukrainian pedagogical theory and school practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Myhaylo Lashko, Borys Grinchenko Kyiv University

Junior Researcher, Postgraduate Student

References

Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – початку ХХ століття) / Л. Д. Березівська. – К. : Молодь, 1999. – 191 с.

Бібліотечний порадник: про комплєтування читальняних бібліотек // Життя і знання. – 1934. – Ч. 5(80). – С. 146.

Вмерла Марія Загірня // Свобода. – 1928. – Т. ХХХVІ. – № 188. – 14 серп.

Возняк М. З перших років письменницької діяльності Б. Грінченка) / М. Возняк // Літ.-наук. вісн. –1926. – Т. 90. – Кн. 5.

Грінченко Марія // У Р Е – К., 1960.– Т. 3. – С. 457.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Нестор Миколайович Гупан. – К. : АПН, 2002. – 224 с.

Дорошенко Д. Марія Грінченкова / Д. Дорошенко // Діло. –1928. – 23 лип.

Дорошенко Н. Історія української книжки на російській Україні в XIX віці / Н. Дорошенко // Життя і знання. – 1931. – Ч. 7(43). – С. 371.

Думанська М. Марія Грінченко як видавець і редакторка : спроба комплексного дослідження / М. Думанська // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. : Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 9. – С. 42–47.

Думанська М. Незнана Марія Грінченко / М.Думанська // Зб. праць наук.-дослід. Центру періодики / ЛНБ ім.В.Стефаника НАН України. – Львів, 2008. – Вип.1 (16). – С. 434–444.

Думанська М.Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяльності Марії Грінченко : автореф. дис. ... канд. з соц. комунікацій : 27.00.05 / Думанська М. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

Дурдуківський В. Педагогічна діяльність Бориса Грінченка / В. Дурдуківський // Праці Наук.- пед. комісії. – К., 1929. – Т.1. – С. 1–77. (ВУАН. Зб. іст. – філол. відділу. № 97).

Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла / С. Єфремов – К. : Час, 1920. – 64 с.

Єфремов С. Марія Грінченкова / С. Єфремов // Зап. іст.–філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – К., 1929. – Кн. ХХІ – ХХІІ. – С. ХХХІІІ-ХХХVІІІ.

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. ; Ляйпціг, 1919.– 463 с.

Загірня Марія. Спогади / М. Загірня ; передм., упоряд., приміт. Л. Л. Неживої. – Луганськ : Шлях, 1999. – 160 с.

К. Марія Грінченкова (М. Загірня) // Пролет. правда. – 1928. – Ч. 168. – 15 лип.

Козар Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Л. Козар // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 36–45.

Копиленко Н. Освітянський подвиг Марії Грінченко / Н. Копиленко // Рід. шк. –1994. – № 9.– С. 2–6.

Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків / Н. Копиленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 44–50.

Копиленко Н. В славу Грінченків своєю скромною рукою вписала ти нестерті письмена / Н. Копиленко // Пед. газ. – 1999. – № 3. – С. 3.

Коряк В. Українська література : конспект / В. Коряк. – Харків : Держ. вид-во України, 1928. – 223 с.

Кравченюк О. Ібсен в українській літературі / Осип Кравченюк // Альм. Укр. Нар. Союзу, 1981.

Кравченюк О. Незаслужено призабута. 70-річчя смерті Марії Грінчен-ко / Осип Кравченюк // Наше життя. – 1998. – Ч. 7–8. – Т. LV.– С. 5–7.

Над могилою Б. Грінченка : автобіографія, похорон, спомини, статті / упор. С. Єфремов. – К. : Вік, 1910. – 186 с.

Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933: навч. посібник / О. В. Сухомлинська та ін. ; за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

Наумова М. Не пропаде даремно праця наша : (памʼяті Марії Грінчен-кової) / М. Наумова // Література. Діти. Час : зб. літ. – крит. ст. про дит. літературу. – К. : Веселка, 1990. – С. 139–142.

Нежива Л. Творча спадщина Марії Загірньої і проблеми національної освіти / Л. Нежива // Укр. дух. культура в системі нац. освіти: тези наук. конф. – Харків, 1995. – С. 153–154.

Нежива Л. На ниві добротворення: (до 135-річчя від дня народження Марії Загірньої) / Л. Нежива, О. Неживий // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 13–16.

Нежива Л. Педагогічна та культурно-просвітня діяльність Марії Загірньої / Л. Нежива // Матеріали наук.-практ. конф. «Розвиток освіти і культури України в ХVІІ – ХІХ ст.». – Глухів, 1999. – С. 14–16.

Нежива Л. Відображення культурно-освітнього руху в мемуаристиці Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – 2000. – № 10 (30). – С. 117–121.

Нежива Л. Марія Загірня – видавець «Слова о полку Ігоревім» // «Слово о полку Ігоревім» і Луганщина: матеріали Всеукр. наук. конф. / Л. Нежива. – Луганськ, 2000. – С. 125–127.

Нежива Л. Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. Харків. нац. ун-ту. – 2000. – № 491. – С. 593–597.

Нежива Л. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої : автореф. дис… канд. філол. наук : 10. 01.01. / Нежива Л. – Запоріжжя, 2001. – 28 с.

Нежива Л. Книжка наша – то єдиний провідник освіти: (літ. спадщина Марії Загірньої) / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 2. – С. 54–64.

Павловський В. Перше українське жіноче обʼєднання в Києві / В. Павловський // Сучасність. – 1987. – Травень. – Ч. 5 (313). – С. 54–67.

Перський С. Історія Товариства «Просвіта» у Львові / С. Перський // Життя і знання. – 1934. – Ч. 12(87). – С. 221–224.

Плевако М. А. Життя та праця Бориса Грінченка / М. Плевако. – Харків : Вид-во ім. Бориса Грінченка, 1911. – 91 с.

Побірченко Н. С. Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : [моногр.] / Н. С. Побірченко. – К .: Наук. світ, 2002. – 331 с.

Погрібний А. Дещо про Бориса Грінченка / А. Погрібний // Прапор. – 1967. – № 10. – С. 102–113.

Приходько А. СВУ на шкільному фронті / А.Приходько // Шлях освіти. – 1930. – № 5–6. – С. 82–91.

Розвиток освіти в Україні ( ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. ): зб. наук. праць / наук. ред. О. В. Сухомлинська. – К. : Ін–т педагогіки України, 1995. – С. 36–43.

Рудниченко С. Борис Грінченко : популяр.- крит. нарис / С. Рудниченко. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 90 с.

Русова С. Наші визначні жінки / С. Русова. – Вінніпег, 1945. – 130 с.

Смілянський Л. І. Борис Грінченко : крит. – біограф. нарис / Л. Смілянський ; за ред. Я. Савченка. – Харків ; К. : Держ. вид-во України, 1930. – 102 с.

Смоляр Л. Марія Загірня – жінка незламного духу / Людмила Смоляр // Наше життя. – 2002. – Ч. 4 – T. LIX – С. 1–3.

Стебницький П. Борис Грінченко: нарис життя та діяльності/ П. Стебницький – К., 1920. – 81 с.

Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до заг. проблем / Ольга Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – 68с.

Тараненко П. Шкільна практика українського фашизму / П. Тараненко // Комун. освіта. – 1932. – № 4–5. – С. 92–108.

Творча спадщина Б. Грінченка і Українська національна їдея: матеріали Всеукр. наук. конф. до 145 – річчя. з дня народження Б. Грінченка /Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : СДД Рєзніков В. С., 2008. – 364 с.

Published
2013-10-07
How to Cite
Lashko, M. (2013). Grinchenkoʼs Pedagogical and Enlightening Activity: Historiography of the Research. Pedagogical Discourse, (15), 411-416. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/742