The Idea of School Education Organization on the Basis of Individualization and Differentiation in Activity of the Ussr People’s Commissariat of Education in The Early 1920s of the Twentieth Century

  • Larysa Berezovskaya Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Keywords: USSR People’s Commissariat of Education, school education, training individualization and differentiation

Abstract

Article covers organizational-conceptual characteristics of differentiation as a form of implementation of a training individualization principle in school policy of the USSR People’s Commissariat of Education in the early 1920s of the twentieth century.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Larysa Berezovskaya, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chief Scientific Officer of the Laboratory of History of Pedagogy, Scientific Secretary

References

Відчит Народного комісаріату освіти VІ Всеукраїнському з’їздові Рад. – Харків, 1921. – 48 с.

Второе Всеукраинское совещание по просвещению (17–25 августа 1920) : протоколы пленарных заседаний, тезисы и резолюции. – Х. : Всеукр. гос. суд, 1920. – 141 с.

Гринько Г. Соціальне виховання дітей / Г. Гринько // Порадник по соц. вихованню дітей / упоряд. Ценсоцвих Наркомосвіти УСРР. – Х. : Всеук. Держ. вид-во, 1921. – Вип. 1. – С. 5–23.

Декларація Наркомосу УСРР про соціальне виховання дітей // Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 384 с. – С. 208–213.

Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 2 ноября 1922 г. на основании Постановления ІІІ сессии VІ созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г. – Х. : Изд. Нар. комиссариата просвещения УССР, 1922. – 75 с.

Положення про єдину трудову школу Української Соціалістичної Радянської Республіки // ВУШ. – 1918–1919. – № 10. – С. 248–251.

Постанова 3-ої Сесії Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету VІІІ скликання // Бюл. Наркомосу. – 1924–1925. – № 3/4. – С. 24–29

Протокол ч.2 10.03 1919 р. засідання комісії по реформі школи // Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 384 с. – С. 193–197.

Ряппо Я. Развитие украинской системы народного образования / Я. Ряппо // Пед. энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова. – М. : Раб. просвещение, 1930. – Т. 3. – С. 576.

Чепіга Я. Азбука трудового виховання й освіти. Основи організації трудової школи з методологією початкового навчання. Підручник для працівників різних установ соціального виховання, студентів інститутів народної освіти і учнів педагогічних шкіл / Я. Чепіга. – К. : Держ. вид., 1922. – 147 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 166, оп. 1, спр. 10, арк. 9–14.

.

Published
2012-03-19
How to Cite
Berezovskaya, L. (2012). The Idea of School Education Organization on the Basis of Individualization and Differentiation in Activity of the Ussr People’s Commissariat of Education in The Early 1920s of the Twentieth Century. Pedagogical Discourse, (11), 17-23. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/769