Schoolʼs Holiday as Means of Upbringing of Pupils in the Secondary School of Ukraine (Second Half of XIX Century – 20th of XX Century): Historiography and Sources of Research

  • Valentyna Oliynyk Khmelnitsky Institute of the Interregional Academy of Personnel Management
Keywords: school holiday, historiographical analysis, historiographical overview of the problem, sources of research, history of schooling, secondary education, the educational process, education of pupils, content and organizational aspects, especially the holidays

Abstract

The article analyzes the scientific historiography and sources of research problem – school holiday as a means of educating students in a secondary school in Ukraine the second half of the nineteenth century – 20 years of the twentieth century. The source base of the  research is characterized by the involvement of a large number of sources of different origin.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Valentyna Oliynyk, Khmelnitsky Institute of the Interregional Academy of Personnel Management

Senior Lecturer in Psychology and Social Sciences, Candidate of Pedagogical Sciences

References

Абрамов Я. В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее / Я. В. Абрамов. – СПб. : [б. и.], 1900. – 351 с.

Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания / Х. Д. Алчевская. – М. : Тип. Сытина, 1912. – 467 с.

Антонець Н. Б. Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка в контексті руху за національну освіту (1906–1940) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Антонець Наталія Борисівна. – К., 2004. – 221 с.

Бабіна О. І. Окремі особливості виховного процесу в гімназіях кінця XІX – початку XX ст. / О. І. Бабіна // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. праць / КДЛУ. – К., 2001. – Вип. 15. – С. 54–56.

Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина XІX – початок XX ст.) / Л. Д. Березівська – К. : Молодь, 1999. – 191 с.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у XX столітті : [моногр.] / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Белогорский Н. Отчёт о состоянии церковных школ Киевской епархии в 1910 – 1911 учебном году / Н. Белогорский. – К. : [б. и.], 1912. – 68 с.

Биба О. Свято насадження та охорони дерев / О. Биба // Вільна укр. шк. – 1918. – № 10. – С. 332–335.

Боравский М. Школьные праздники в церковно-приходских школах Уманского уезда Киевской епархии в 1902 р. / М. Боравский // Нар. образование. – 1903. – № 4. – С. 342–346.

Бюлетень НКО УСРР. – 1927. – 16-23 квіт. – 19 с.

Волобуїв П. Методи освітньої роботи. Жовтневе свято в сільській школі / П. Волобуїв // Шлях освіти. – 1925. – № 10. – С. 48–52.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Даниленко В. М. Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874–1938) / В. М. Даниленко, А. А. Кравченко. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 72 с.

Двадцатипятилетие коллегии Павла Галагана в Киеве (1 октября 1871 г. – 1октября 1896 г.) с портретами, рисунками, планами / под. ред. А. И. Степовича. – К., 1896. – 338 с.

Дояр Л. В. Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921–1925 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Дояр Лариса Василівна. – Д., 2006. – 238 с.

Дурдуківський В. Матеріали для шкільних ранків і вечірок в памʼять Тараса Шевченка / В. Дурдуківський // Вільна укр. шк. – 1918. – № 7. – С. 145–156.

Дурдуківський В. Шевченківська школа – Шевченкові (З досвіду Київської 1-ї трудової школи ім. Т. Шевченка) / В. Дурдуківський // Рад. освіта. – 1924. – Ч. 3–4. – С. 311–318.

Ежегодник коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1896 г. по 1-е октября 1897 г. – К. : [б. и.], 1897. – 354 с.

Зайченко І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга половина XІX – початок XX ст.) / І. В. Зайченко ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Л., 2002. – 344 с.

Звіт про стан Житомирської чоловічої гімназії за 1874/75 н. р. – Житомир : [б. в.], 1876. – 96 с. Звіт про стан Київського реального училища за 1889 – 1895 рр. / упоряд. І. П. Матченко. – К. : [б. в.], 1896. – 141 с. Звіт про стан церковних шкіл Волинської єпархії за 1902/03 н. р. – Житомир : [б. в.], 1904. – 86 с.

Кірдан О. Л. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина XІX – початок XX століття). : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кірдан Олена Леонідівна. – Умань, 2002. – 225 с.

Коляда Н. М. Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина XІX – початок XX ст. : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Коляда Наталія Миколаївна. – Умань, 2004. – 241 с.

Коляда Н. М. Специфіка морально-духовного виховання особистості в недільних школах України (друга половина XІX ст. – початок XX ст.) / Н. М. Коляда // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнів, молоді : зб. наук. праць / Ін-т проблем виховання. – К., 2002. – Кн. ІІ. – С. 192–197.

Копиленко Н. 70 літ тому / Н. Копиленко // Наша дитина. – 1989. – Лип. – С. 4.

Копиленко Н. Шкільна ялинка на Різдво / Н. Копиленко // Освіта. – 1991. – 4 січ. (№ 2). – С. 2.

Лаурсон А. М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства Министерства народного просвещения / А. М. Лаурсон. – СПб. : [б. и.], 1911. – 311 с.

Летопись Императорской Александровской Киевской гимназии за 1911/12 гг. – К., 1912. – Т. 1. – 184 с.

Малоока Л. В. Історична еволюція масових свят українців : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Малоока Лариса Василівна. – К., 2006. – 171 с.

Мельникова І. В. Свято праці в дореволюційній школі в Україні / І. В. Мельникова // Педагогіка : наук.-метод. зб. ; [редкол. : Ярмаченко М. Д.]. – К. : Освіта, 1993. – Вип. 32. – С. 89–95.

Михайлець Г. Ялинка в українській школі / Г. Михайлець // Світло. – 1911. – № 4. – С. 56–61.

Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні в другій половині XІX – на початку XX ст. : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Михайличенко Олег Володимирович. – Луганськ, 2007. – 340 с.

Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 444 с.

Нариси історії українського шкільництва: 1905–1933 : навч. посіб. : [О. В. Сухомлинська та ін.] ; [за ред. О. В. Сухомлинської]. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

Настольная книга попечителя Киевского учебного округа. – К. : [б. и.], 1904. – Т. 3. – 252 c.

Національна доктрина розвитку освіти України / Журавський В. І. // Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К. : Ін Юре, 2003. – С. 345–366.

Ніколенко Л. Т. Теоретичні засади навчання і виховання молодших школярів у педагогічній спадщині Я. Ф. Чепіги : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ніколенко Лідія Тимофіївна. – К., 2000. – 238 с.

Огляд початкової народної освіти в Київській губернії за 1904 р., складений училищним відділом Київської губернської управи. – К. : [б. в.], 1907. – 154 с.

Отчёт о земских школах и земских внешкольных просветительных мероприятих в Киевской губернии за 1911 – 1913 гг. – К. : [б. и.], 1913. – 152 с. Отчёт о земских школах и земских внешкольных просветительных мероприятих в Каневском уезде Киевской губернии за 1914 г. – Канев : [б.и.], 1914. – 135 с.

Памятная книжка Киевских городских училищ на 1907 г. – Умань : [б. и.], 1907. – 305 с.

Побірченко Н. С. Педагогічна і науково-просвітницька діяльність громад в контексті суспільного руху Наддніпрянської України (друга половина XІX – початок XX ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Побірченко Наталія Семенівна. – К., 2000. – 479 с.

Пометун Е. И. Школьное историческое образование в Украине: пути развития и проблемы / Е. И. Пометун. – Луганск : Изд. Вост.-укр. гос. ун-та, 1995. – 200 с.

Ревуцький В. По обрію життя. Спогади / В. Ревуцький. – К. : Час, 1989. – 344 с.

Сесак І. В. Освіта на Поділлі. У 2 ч. Ч. ІІ. Середні навчальні заклади Поділля у другій половині XІX – на початку XX ст. / І. В. Сесак. – Камʼянець-Подільський : Абетка, 1999. – 184 с.

Смольніцька М. К. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871 1920 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Смольніцька Мирослава Костянтинівна. – К., 2004. – 402 с.

Столетие Киевской первой гимназии (1809 – 1811 – 1911 г.г.) – К. : [б. и.], 1911. – Т. 1. – 214 с.

Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2 кн. / за ред. О.В.Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с. ; Кн. 2. – 552 с.

Фомін В. Організація літературно-музичних вечорів як чинника формування естетичної культури шкільної молоді (другої половини XІX – початку XX століття) / В. Фомін // Теорія і методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т. – Х., 2007. – Вип. 18. – С. 167–172.

Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф. Вибрані педагогічні твори : навч. посіб. / Я. Ф. Чепіга (Зеленкевич) ; [упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська] ; Ін-т пед. АПН України. – Х. : ОВС, 2006. – 328 с.

Чепіга Я. Соціальне виховання як елемент трудової школи. Форми соціального виховання. Прикраси школи. Шкільні свята / Я. Чепіга // Азбука трудового виховання й освіти. Основи організації трудової школи з методологією початкового навчання : підруч. для працівників різ. установ соц. виховання, студ. ін-тів нар. освіти і учнів пед. шк. – К. : Держ. вид-во, 1922. – 147 с.

Шевчук О. Специфіка виховної діяльності колегії Павла Галагана (кінець XІX – початок XX ст.) / О. Шевчук, Н. Побірченко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, (Рівне, 15-16 трав. 2008 р.) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2008. – С. 87–88.

Published
2013-10-09
How to Cite
Oliynyk, V. (2013). Schoolʼs Holiday as Means of Upbringing of Pupils in the Secondary School of Ukraine (Second Half of XIX Century – 20th of XX Century): Historiography and Sources of Research. Pedagogical Discourse, (15), 500-507. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/844