Evaluation of Student Achievements in the National Pedagogical Theory and Practice of the Late Nineteenth - 40 Years of the Twentieth Century: Historiography and Sources of Research

  • Svitlana Ostapchuk National Aviation University
Keywords: assessment of student achievements, school evaluation, historiography, source basis

Abstract

In this article  modern historiography and sources of unexplored problem of assessment of student achievements in the domestic educational theory and practice of the late nineteenth – 40 years of the twentieth century are analyzed. For the determination of the essence, forms, types, criteria, functions, methods of assessment of students’ progress in the elementary and secondary schools of the exploring period there such sources, as normative legal documents, periodicals of the late nineteenth – 40 years of the twentieth century, reports, brochures, textbooks for the pedagogues and representatives of education are systematized and generalized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Svitlana Ostapchuk, National Aviation University

Post-graduate student of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Senior Lecturer in the Department of Journalism

References

А. Х. Характеристики учащихся взамен баллов / Х. А. // Вестн. воспитания. – 1902.– № 6. – С. 70–75.

Багринець В. Реформувати, враховуючи досвід і традиції / Василь Багринець // Освіта. – 2000. – 8–15 листоп. (№ 50/51). – С. 3.

Біляковська О. О. Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Біляковська Ольга Орестівна. – Львів, 2008. – 212 с.

Вказівки до проведення письмових і усних іспитів в 1937 38 навчальному році. – К. : Рад. шк., 1938. – 22 с.

Голубнича Л. О. Принципи навчання і виховання в педагогічній спадщині С. І. Миропольського : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Голубнича Людмила Олександрівна. – Харків, 2000. – 190 с.

Гордон Л. Про успішність учнів, переведених із спеціальних шкіл у масові / Л. Гордон, О. Смалюга // Комуніст. освіта. – 1937. – № 6. – С. 94–106.

Гр. Наш. Деякі згадки екзаменатора / Гр. Наш //Світло. – 1912. – Кн. 8 (квітень). – С. 26–39.

Гурʼянова О. Історія і сьогодення шкільної оцінки / Оксана Гурʼянова // Педагогіка толерантності. – 2007. – № 2. – С. 67–93.

Гурʼянова О. В. Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894–1920 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Гурʼянова Оксана Віталіївна. – Кіровоград, 2007. – 255 с.

Дічек Н. П. Гуманістична спрямованість діяльності першого в Україні (1900–1917) жіночого приватного комерційного училища Л. М. Володкевич / Н. П. Дічек // Рідна шк. – 2004. – № 9. – С. 64–66.

Доклад Комиссии, избранной Московским Математическим кружком для рассмотрения проекта программ по математике, выработанной Комиссией при Министерстве народного просвещения // Матем. образование. – 1916. – № 4. – С. 101–110.

Єрмоленко І. Як досягти високої успішності з історії / І. Єрмоленко // Комуніст. освіта. – 1938. – № 7. – С. 62–64.

Жук О. Іспити в середній та неповній середній школі / О. Жук // Комуніст. освіта. – 1937. – № 4. – С. 27–35.

Затонський В. Усунути хиби в школі (з промови на українській нараді молодих учителів 05.01.1936 р.) / В. Затонський // Комуніст. освіта. – 1936. – № 1/2. – С. 11–25.

Затонський В. П. Геть схоластику! (З промови на нараді директорів і завідувачів навчальних частин шкіл м. Києва 28.05.1936 р.) / В. П. Затонський // Комуніст. освіта. – 1936. – № 7. – С. 64–75.

Звягинцев Е. Проверочные испытания в земских школах, их цель, организация и результаты / Е. Звягинцев // Вестн. воспитания. – 1899. – № 7. – С. 89–121.

Зінфельд Л. Завдання викладача біології в звʼязку з закінченням навчального року / Л. Зінфельд // Комуніст. освіта. – 1941. – № 4. – С. 101–103.

Інструкції про екзамени та перевідні іспити в середніх, семирічних і початкових школах УРСР. – К. : Рад. шк., 1945. – 30с.

Інструкції про екзамени та перевідні іспити в середніх, семирічних і початкових школах УРСР. – К.-Х. : Рад. шк., 1946. – 54 с.

Інструкція про порядок проведення в 1944 р. перевідних і випускних іспитів у школах УРСР. – К. : Рад. шк., 1944. – 12 с.

Інструкція про порядок проведення перевідних і випускних іспитів у школах УРСР. – К. : Рад. шк., 1940. – 12 с.

Інструкція про порядок проведення перевідних і випускних іспитів у школах УРСР в 1942 році / Наркомос УРСР. Управління шкіл. – Ворошиловград : [б. в.], 1942. – 9 с.

Інструкція про порядок проведення перевірних іспитів в школах УРСР. – К. : Рад. шк., 1938. – 16 с.

Канєвська І. М. Зміни в системі оцінювання знань учнів – вимога часу / І. М. Канєвська // Освіта. – 2000. – 22 листоп. – 6 груд. (№55/56). – С. 3.

Ковальский В. В. Учет классной работы и оценка знаний / В. В. Ковальский // Шлях освіти. – 1925.– № 11. – С. 86–110.

Костюк Г. Про індивідуальний підхід до учнів у навчальній роботі / Г. Костюк // Комуніст. освіта. – 1937. – № 8. – С. 52–64.

Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки : курс лекцій : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. та ун-тів / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 359 с.

Лебединцев К. Ф. Вопрос о способах оценки и контроля познаний учащихся / К. Ф. Лебединцев // Лебединцев К. Ф. Собр. ст. по вопросам преподавания математики / К. Ф. Лебединцев. – М. : [б. и.], 1914. – 100 с.

Ліпман Й. А. Іспити в школі / Й. А. Ліпман. – К. : Рад. шк., 1939. – 115 с.

Лубенец Т. О наказаниях в детском возрасте / Т. Лубенец. – К. : Тип. И.Н.Кушнерёва, 1909. – 20 с.

Магазінник Л. Педологічні «теорії» причин неуспішності учнів та практика школи в боротьбі з неуспішністю / Л. Магазінник // Комуніст. освіта. – 1937. – № 6. – С. 84–93.

Медведенко Г. Про норми оцінок знань з історії / Г. Медведенко // Комуніст. освіта. – 1940. – № 12. – С. 61–68.

Михайлець Гр. Шкільне лихоліття / Гр. Михайлець // Світло. – 1913. – № 9. – С. 42–45.

Миропольский С. И. Школа и общество. Частная Харьковская женская воскресная школа / С. И. Миропольский. – СПб. : Тип. И. Скороходова, 1892. – 106 с.

Миропольский С. И. Задачи, план и основы устройства нашей народной школы : дидакт. пособ. для учителей / С. И. Миропольский. – [3-е изд.]. – СПб. : Тип. Глазунова, 1884. – 185 с.

Миропольский С. И. Инспекция народных школ и её задачи / С. И. Миропольский // Сб. ст. М-ва нар. просвещения. – СПб. : [б. и.], 1872. – Ч. 161; 162. – С. 1–39.

Миропольский С. И. Практические советы неопытному учителю, с приложением катехизиса молодого педагога / С. И. Миропольский. – [4-е изд.]. – СПб. : Тип. Глазунова, 1909. – 76 с.

Миропольский С. И. Учебник дидактики. Общая дидактика / С. И. Миропольский. – [8-е изд.]. – СПб. : Тип. Глазунова, 1905. – Вып.1. – 86с.

Миропольский С. И. Учитель, его призвание и качества, значение, цели и условия его деятельности в воспитании и обучении детей. Сприложением учительской хрестоматии / С. И. Миропольский. – СПб. : Тип. Глазунова, 1909. – 148 с.

Наказ народного комісара освіти УСРР тов. В. Затонського від 15 жовт. 1935 р. № 985 «Про оцінку успішності учнів» / народний комісар освіти УСРР Затонський // Комуніст. освіта. – 1935. – № 10. – С. 24–26.

Наказ наркома освіти УСРР В. П. Затонського від 27 груд. 1935 р. №18 «Про стан успішності з орфографії» // Комуніст. освіта. – 1936. – № 1/2. – С. 26–33.

Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 444 с.

Національна доктрина розвитку освіти України / Журавський В. І. //Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К. : Ін Юре, 2003. – С. 345–366.

Орлов П. Классный журнал в народной школе / П. Орлов // Нар. образование. – 1903. – Кн. 2 (февраль). – С. 154–163.

Петренко Л. М. Педагогічна експертиза результатів навчання учнів : навч.-метод. посіб. / Л. М. Петренко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 164 с.

Предик А. А. Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів початкової школи в Україні (50-ті – 90-ті роки ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Предик Аліна Анатоліївна. – Чернівці, 2008. – 250 с.

«Про організацію навчальної роботи і внутрішній розпорядок у початковій, неповній середній і середній школі» : постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 3 верес. 1935 р. // Комуніст. освіта. – 1935. – № 10. – С. 40–44.

Р. Кара за українську мову / Р. // Світло. – 1912. – № 6. – С. 56.

Ребиндер Л. Отметки / Л. Ребиндер // Вестн. воспитания. – 1910. – № 6. – С. 92–108.

Резнік Я. Критерії оцінки успішності учнів / Я. Резнік // Комуніст. освіта. – 1935. – № 10. – С. 45–55.

Ровна М. З. Що таке неуспішність у дітей та як їй запобігти / М. З. Ровна. – К. : Держмедвидав УСРР, 1931. – 51 с.

Рубінштайн С. Про роль учнів в оцінці успішності / С. Рубінштайн // Укр. вісн. експерим. педагогіки та рефлексології. – 1929. – Вип. 3. – С. 129–134.

Рукасова С. О. Організація контролю навчальних досягнень учнів середніх закладів освіти в Україні (друга половина XIX століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рукасова Світлана Олександрівна. – Словʼянськ, 2008. – 277 с.

Русова С. Дидактика : конспект лекцій, чит. в Укр. пед. ін-ті ім.М.Драгоманова у 1924/25 рр. / С. Русова. – Прага : Сіяч, 1925. – 190 с.

Ряппо Я. Новый этап в работе Наркомпросса УССР / Я. Ряппо // Шлях освіти. – 1925. – № 1/2. – С. 1–32.

Скалозуб В. О. Історія розвитку оцінювання навчальних досягнень школярів / В. О. Скалозуб // ПостМетодика. – 2000. – № 3. – С. 12–13.

Скоропад І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852–1919) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Скоропад Ірина Володимирівна. – К., 2005. – 190 с.

Скрипник М. Забезпечити диференційовану оцінку знань / М. Скрипник // Студент революції. – 1932. – № 33. – С. 2–5.

Слуцкін І. Про норми оцінок успішності з географії / І. Слуцкін // Комуніст. освіта. – 1940. – № 4. – С. 64–68.

Стрілець С. І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878–1925) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Стрілець Світлана Іванівна. – Чернігів, 2003. – 194 с.

Строй І. Іспити в 4 класі / І. Строй // Комуніст. освіта. – 1937. – № 4. – С. 36–42.

Тригубенко В. Від кульки – до бала / В. Тригубенко // Учитель. – 1998. – № 7/8. – С. 61–63.

Тригубенко В. Дванадцятибальна система: своєчасне відродження / В. Тригубенко // Освіта. – 2000. – 27 верес.–4 жовт. (№42/43). – С. 2–3.

Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с. ; Кн. 2. – 552 с.

Фармаковский В. Применение графического метода к оценке успешности учащихся детей / В. Фармаковский // Журн. М-ва нар. просвещенія. – 1909. – Ч. 19 (январь). – С. 60–74.

Фармаковский В. Цифровая система оценки успешности учащихся / В. Фармаковский // Журн. М-ва нар. просвещенія. – 1916. – Ч. 63 (май). – С. 61–80.

Феоктистов А. Норми оцінки засвоєння мови / А. Феоктистов // Комуніст. освіта. – 1935. – № 10. – С. 66–73.

Чепіга Я. Раціоналізація обліку. Успішність учнів і вчителів / Я. Чепіга // Нар. учитель. – 1926. – 17 листоп. (№ 45). – С. 2.

Чупахіна С. В. Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6–7-річного віку у закладах освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Чупахіна Світлана Василівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 235 с.

Эрн Ф. Что думали о баллах наши отцы / Ф. Эрн // Вестн. воспитания. – 1901. – № 3. – С. 98–121.

Яценко В. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Історичний аспект / В. Яценко // Географія та основи економіки в шк. – 2002. – № 6. – С. 31–33.

Published
2013-10-03
How to Cite
Ostapchuk, S. (2013). Evaluation of Student Achievements in the National Pedagogical Theory and Practice of the Late Nineteenth - 40 Years of the Twentieth Century: Historiography and Sources of Research. Pedagogical Discourse, (15), 507-513. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/845