Principal Directions of the Development of Pedagogical Science in Poland: Historiographic Analysis

  • Viktoria Pavlovs’ka Rivne State Humanities University
Keywords: pedagogy, history of pedagogy, historiography, teaching science in Poland, new pedagogical approaches

Abstract

The article deals with the analysis of the Polish pedagogical scientific thoughts and sources in the Republic of Poland, new works of the Polish pedagogues, and modern tendencies in education. It analyses scientific papers written by the Polish educators in such spheres of pedagogy as alternative pedagogy, andragogy, personalistic pedagogy, pedutolohiya, pedagogy of labour, pedagogy of culture, media pedagogy, special pedagogy, society pedagogy, ecology pedagogy, humanistic pedagogy, critical pedagogy, naturalistic pedagogy, pedagogy of care, postmodernist pedagogy. The analysis of pedagogical branches is made in the context of reforming the system of education in Poland and integration into the European Union. Historiographical approach is the study of historical and pedagogical knowledge. Historical and pedagogical studies considering education and training are the documentary and source base for pedagogical historiography. Studying the experience of Polish educators may be useful in reforming the education system in Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Viktoria Pavlovs’ka, Rivne State Humanities University

postgraduate student

References

Василюк А. В. Реформи шкільної освіти в Польщі : історія й сучасність : [моногр.] / Алла Володимирівна Василюк. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2007. – 340 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Ковчина І. Педагогічна освіта в Польщі у 80-90-х роках ХХ століття : [моногр.] / Ірина Ковчина ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К. : Логос, 2000. – 141 с. – Бібліогр. : с. 131–139 (111 назв).

Левовицький Т. Професійна підготовка і праця вчителів / Тадеуш Левовицький ; пер. з пол. А. Івашко ; НАПН України, Пол.-укр. культ. т-во м. Маріуполя (Україна). – К. ; Маріуполь : Рената, 2011. – 119 с.

Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. під патронатом ЮНЕСКО / АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Вища педагогічна школа Польської спілки вчителів (м.Варшава, Республіка Польща), Житомирський держ. ун-т ім. І.Я.Франка (Україна), Польське наукове товариство у м.Житомирі (Україна), Житомирська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Й. Очерета (Україна), Житомирський обласний педагогічний ліцей (Україна) ; ред. В. Г. Кремень [та ін.]. – К. ; Житомир : [КІМ], 2009. – 799 с.

Bartnik C. S. Personalizm / C. S. Bartnik. – Lublin : Oficyna Wydawnica «Czas», 1995. – 445 s.

Czytanki o edukacji – dyskryminacja / рod red. D. Obidniak. – Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 2011. – 219 s.

Hejnicka-Bezwińska T. Konsekwencje bedawczewynikają cezuznania dyskursów edukacyjnych przedmiotem pedogogiki / T. Hejnicka-Bezwińska // Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie / pod red. D. Kubinowskiego, M. Nowaka. – Kraków, 2006. – S. 83–95.

Kwiatkowska H. Pedeutologia / H. Kwiatkowska. – Warszawa, 2008. – 260 s.

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki / S. Kunowski. – Warszawa, 2001. – 305 s.

Kwolik P. Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego w zreformowanej szkołe podstawowej (szkic teoretyczny) / P. Kwolik // Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkołe / pod red. Michalewskiej. – Katowice, 2003. – S. 25.

Lepa A. / Pedagogika massmediów / A. Lepa – Łódż : Archidiecezjalne Wydawnictwo Lódzkie, 1998. – 125 s.

Mrozik A. Gender studies in Poland: prospects, limitations, challenges / Agnieszka Mrozik. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://genderstudies.pl/wp-content/uploads/2010/01/Agnieszka_Mrozik_Gender-studies-in-Poland.pdf

Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela ; red. A.Kotusiewicz. – Białystok, 2000. – T. II. – S. 337–347.

Nauczyciel androgog na początku XXI wieku / red. W. Horynia, J. Maciewskiego. – Wrocław, 2004. – S. 23–24.

Nikitorowicz J. Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – 529 s.

Nowacki T. W. Swiatmarzen / Tadeusz W.Nowacki. – Lublin, 2010. – 108 s.

Nowak M. Personalistyczna koncepcja szkoły i dydaktyki / Nowak M. // Rocznik Nauk Społecznych KUL. – 1997. – z. 2. – S. 10–21.

Okoń W. Nowy slownik pedagogiczny / W. Okoń. –Warszawa : Wydawnictwo Akademickie «Zak», 2004. – 435 s.

Pedagogika. T.1. Podręcznik akademicki / red. Naukowa Z. Kwieciński, B. Sliwerski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 415 s.

Sielatycki M. Model kompetencji dyrektora szkoły / M. Sielatycki // Dyrektor szkoły. – 2006. – № 10. – S. 11–16.

Siemieniecki B. (red.) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. – Warszawa : PWN, 2007.– 337 s.

Wasyluk A. Leksykon Pedagogiczny. Angielsko-polsko-ukraiński / Wasyluk A., Tanaś M. – Warszawa-Kijów : Wyd. Naukowe NOVUM, 2006. – 257 s.

Published
2013-10-09
How to Cite
Pavlovs’ka, V. (2013). Principal Directions of the Development of Pedagogical Science in Poland: Historiographic Analysis. Pedagogical Discourse, (15), 514-518. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/846