Characteristics of the Resource Basis of the Research of the History of the Development of the Staff Potential of High Educational Establishments in Ukraine

  • Maryna Razorenova SE «Lugansk National Taras Shevchenko University»
Keywords: resource basis, document, high educational establishment, staff potential

Abstract

The structure and compounds of the resource basis of the research of the history of the development of the staff potential of high educational establishments in Ukraine in the second part of the 20th century have been grounded in the article. It consists of three groups of sources: the work the analysis of which enables us to develop a methodology of the research;  the works the main points of which are the theoretical basis of the study; variety of documents, in which the specific cases of human resource development in the Ukrainian universities during defined period  and earlier  have been reflected. The use of these sources in complex has been proved to enable tracing the peculiarities, identifying the tendencies and regularities, grounding the principles and working out the management programs and models of the development of the staff potential of the universities. The implementation of the enumerated above is the guarantee of the successful accession of Ukrainian universities to the world educational space.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maryna Razorenova, SE «Lugansk National Taras Shevchenko University»

Associate Professor of the Department of Oriental Languages, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

Адаменко О. В. Вибірковий метод в історико-педагогічному дослідженні / О. В. Адаменко // Рід. шк. – 2009. – № 5–6. – С. 8–11.

Адаменко О. В. Методологічні засади дослідження історії розвитку педагогічної науки / О. В. Адаменко // Рід. шк. – 2013. – № 1–2. – С. 8–14.

Адаменко О. В. Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ століття : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Олена Вікторівна Адаменко. – Луганськ, 2006. – 613 с.

Астахова Е. В. Кадровый корпус высшей школы Украины : метаморфозы развития : [моногр.] / Е. В. Астахова. – Х. : изд-во НУА, 2006. – 188 с.

Боголіб Т. М. Принципи управління вузом : [моногр.] / Т. М. Боголіб. – К. : Тов-во «Знання», КОО, 2004. – 204 с.

Гладка Т. І. Державне управління інноваційним розвитком освіти в Україні : автореф дис. ... канд. наук з державного управління : спец. 25.00.01 «Теорія та історія держ. упр.» / Т. І. Гладка. – Х., 2011. – 20 с.

Дзвінчук Д. І. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство : [посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Д. Дзвінчук. – К. : НІЧЛАВА, 2003. – 239 с.

Ільїч Л. М. Трудовий потенціал України та ефективність його використання : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Л. М. Ільїч. – К., 2006. – 20 с.

Котова О. Г. Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992 – 1998 рр.) : дис. ... канд. наук з державного управління : 25.00.05 / Ольга Геральдівна Котова. – К., 2000. – 195 с.

Курило В. С. Становлення і розвиток системи освіти та педагогічної думки Східноукраїнського регіону в ХХ столітті : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Віталій Семенович Курило. – Луганськ, 2000. – 507 с.

Кушнір В. А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. А. Кушнір. – Кіровоград, 2003. – 491 с.

Олейник В. В. Современные подходы к развитию кадрового потенциала системы последипломного педагогического образования / В. В. Олейник // Последипломное образование в Украине. – 2010. – № 2. – С. 3–7.

Методологічні засади педагогічного дослідження : [моногр.] / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ, 2013. – 248 с.

Мокіна Ю. В. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. кандидата екон. наук : 08.03.02 / Ю. В. Мокіна. – К., 2006. – 22 с.

Радченко В. М. Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 / Віктор Миколайович Радченко. – К., 2007. – 209 с.

Раскин Д. И. Классификация историко-педагогических источников / Д. И. Раскин // Историографическиы и методологические проблемы изучения истории отеч. школы и педагогики. – М. : Изд-во АПН СССР, 1989. – С. 85 – 99.

Сергійчук О. Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953 – 1964 рр. : дис. канд. істор. наук : 07.00.01 / Олена Миколаївна Сергійчук. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 229 с.

Сіренко О. М. Аналіз багаторівневої структури потенціалу ВНЗ / О. М. Сіренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/13997/1/14.doc

Сухомлинська О. В. Деякі питання етимології педагогічного знання / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 2–7.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – 68 с.

Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1999. – № 1. – С. 31–45.

Ходикіна І. Ю. Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 08.09.01 / Інна Юріївна Ходикіна. – Львів, 2006. – 243 с.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.

Чернишова Є. Р. Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід / Є. Р. Чернишова // Порівняльно-педагогічні студії № 2(12), 2012 . – С. 68–80.

Чернишова Є. Р. Теорія і практика формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / Чернишова Євгенія Родіонівна. – К., 2013. – 443 с.

Published
2013-10-01
How to Cite
Razorenova, M. (2013). Characteristics of the Resource Basis of the Research of the History of the Development of the Staff Potential of High Educational Establishments in Ukraine. Pedagogical Discourse, (15), 595-599. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/863