Christian Humanistic Values in the National Educational Thought (Second pt. 19th – the Beginning of the 20th Century)

  • Oksana Samoilenko Higher communal educational institution «Korostyshiv Pedagogical College named after I. Franko»
Keywords: christian humanistic values, historiography, catechism, values, ideals

Abstract

This article  presents the results of the  analysis of the problems of historiography of Christian humanistic values ​​in the national educational thought in the second part of the  XIX th the beginning of the XXth century. Methodological directions of forming the scientific interest to this problem: historical and pedagogical, philosophical and religious,  psychological and pedagogical are analysed. It is proved that Christian humanistic values were ​​widely investigated as a pedagogical phenomenon.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oksana Samoilenko, Higher communal educational institution «Korostyshiv Pedagogical College named after I. Franko»

Lecturer of the Department of Foreign Languages, Candidate of Pedagogical Sciences

References

Біблія : книги священного писання Старого та Нового Завіту: в укр. пер. з парал. місцями та дод. / [з благословення Патріарха Київ. і всієї Руси-України Філарета ; пер. Патріарха Філарета за Біблією рос. мовою]. – К. : Вид-во Київ. Патріархії Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2009. – 1407, [8]с.

Біблія, або Книги Святого письма Старого й Нового Заповіту : із мови давньоєвр. й грец. на укр. дослівно наново перекладена. – М. : Вид-во Моск. Патриархата, 1988. – 1523, [4] с. : табл., карт.

Біблія: Старий і Новий Завіт в переказі для дітей / [Старий Заповіт переповів С. Овсяников ; наук. ред. Є. Рашковський ; Новий Завіт переповів Ю. Табак ; літ. ред. Г. Чистяков, Г. Твердовська ; іл. Хосе Переса Монтеро]. – 3-те вид., перегл. і удосконал. – К. : Укр. Бібл. Т-во, 2009. – 436, [1] с. : іл.

Бойко А. М. «Служба Богові й Батьківщині» : (Г. Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок) : наук.-метод. посіб. / А. М. Бойко. – К. : ІЗМН, 2001. – 427 с.

Бричок С. Б. Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бричок Світлана Борисівна. – Житомир, 2005. – 19 с.

Веркалець М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / Михайло Миколайович Веркалець. – К. : Знання УРСР, 1990. – 48 с. – (Серія «Педагогічна» ; № 7).

Виговський Л. А. Сакралізація та секуляризація як чинники змін сфер функціонування релігійного комплексу / Л. А. Виговський // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Лях. – К., 2004. – Вип. 43. –– С. 129–137.

Виговський Л. Церква як фактор формування громадянського суспільства в Україні / Л. Виговський // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 2. – С. 187–192.

Вихрущ А. В. Основи християнської педагогіки / А. В. Вихрущ [та ін]. – Т. : Освіта, 1999. – 168 с.

Євтух М. Б. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII- перша половина ХІХ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук. : спец. 13.00.01. / Євтух Микола Борисович. – К., 1996. – 70 с.

Жуковський В. Актуальність духовно-морального виховання в Україні в контексті існуючих протиріч / В.Жуковський // Матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці запровадження у школах області уроків християнської етики та 20-й річниці Незалежності України. – Ковель, 2011. – С. 18–25.

Жуковський В. М. Християнська етика  важливе стратегічне завдання сучасної школи / В. М. Жуковський // Слово вчителю.  2008. – № 1(3).  С. 7–8.

Колодний А. Релігієзнавча освіта і релігієзнавче виховання / А. Колодний // Філософія освіти XXI століття: проблеми і перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. Антрущенка. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 219–222.

Колодний А. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан / А. Колодний, Л. Филипович ; НАН України ; [відп. ред. Б. О. Лобовик]. – Л. : Логос, 1996. – 182, [1] с.

Костюк О. Ю. Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (XIX – поч. XX ст.) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Костюк Оксана Юріївна. – Житомир, 2007. – 20 с.

Котломанітова Г. О. Релігійне виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки XIX ст. – 30-ті роки XX ст.) : дис... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Котломанітова Галина Олександрівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 233 арк.

Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / М. В. Левківський. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 189 с.

Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX – XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – 418 с.

Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с. – (Вища освіта XXI століття).

Моральна цінність християнства і відродження національної школи : доп. наук.-практ. конф., 19 груд. 1995 р. / Лаб. соц. інтелекту ЦДПІН НАН України [та ін. ; ред. : В. Кухарський, А. Крижанівський] – К. ; Тернопіль : [Відродження], 1995. – 67 с.

Основи християнської етики : 5 кл. : навч. посіб. / [В. М. Жуковський та ін.]. – К. : Літера, 2007. – 223 с.

Основи християнської етики : 5 кл. : підруч. / [В. М. Жуковський та ін.]. – К. : Літера, 2011. – 223 с.

Пирог Г. В. Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства) : автореф. дис... канд. філос. наук : спец. 09.00.11. / Пирог Ганна Володимирівна. – К., 2005. – 18 с.

Рибачук М. Ф. Національне відродження і релігія / Рибачук М. Ф., Уткін О. І., Кирюшко М. І. ; [ред. В. М. Мурзіна] ; НАН України, Ін-т нац. відносин і політології . – К. : Асоц. «Україно», 1995. – 206, [2] с.

Сіданіч І. Л. Сучасний стан і можливості фахової підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів морально-духовного спрямування: реальність і перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції для вчителів, директорів ЗНЗ, методистів РМК з питань духовно-морального виховання учнівської молоді, 18-19 жовт. 2011 р. / І. Л. Сіданіч. – К., 2011 – С. 35–36.

Сіданіч І. Л. Педагогічні умови впровадження варіативного курсу «Основи християнської етики» в шкільну практику : зб. наук. праць міжнар. академії розвитку людини / І. Л. Сіданіч. – Л., 2010 – С. 26–33.

Сіданіч І. Л. Програмно-методичне забезпечення вивчення курсів з християнської етики в початковій школі / І. Л. Сіданіч // Матеріали Острозької Академії. – [Б. м.], 2010. – С. 16–18.

Столярчук Т. О. Проблеми організації педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга половина XIX – початок ХХ століття) : дис... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Столярчук Тетяна Олександрівна. – Вінниця, 2006. – 212 арк. – Бібліогр. : арк. 183–207.

Сухомлинська О. В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук / О. В. Сухомлинська. – К. : Всеукр. фонд «Добро», 2006. – 43 с.

Тхоржевська Т. Д. Православне виховання в історії педагогіки України : [моногр.] / Т. Д. Тхоржевська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – [2-ге вид., допов. та переробл.]. – К. : Фенікс, 2008. – 431 с.

Тхоржевська Т. Д. Теоретико-методичні основи християнської педагогіки: історико-педагогічний аспект : [моногр.] Ч. І. / [Тхоржевська Т. Д., Мищишин І. Я., Щербяк Ю. А.] ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. – Т. : Підручники і посібники, 2002. – 479 с.

Філіпович Л. Етнологія релігії: новий етап становлення / Л. Філіпович // Вісник НАН України. – 2000. – № 7. – С. 36–41.

Юрас І. І. Педагогічна концепція Памфіла Даниловича Юркевича / І. І. Юрас ; [наук. ред. Клепко С. Ф.]. – К. : Правда Ярославичів, 1998. – 63 с.

Published
2013-10-08
How to Cite
Samoilenko, O. (2013). Christian Humanistic Values in the National Educational Thought (Second pt. 19th – the Beginning of the 20th Century). Pedagogical Discourse, (15), 616-622. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/867