Development of Integrated Teaching in Primary Education in the Republic of Poland

Keywords: primary education, development, integrated teaching, Republic of Poland

Abstract

The article deals with the problem of the development of integrated teaching in primary education in the Republic of Poland. The views of Polish teachers on the question of integrated teaching in primary education have been studied. The article examines the development of primary education of the Republic of Poland in the period of 1945-1999. The Polish legal documents regulating and controlling the activity of primary schools in the country have been analyzed. It is mentioned that in the 1960-s integration of teaching in primary education (in grades I to IV) could be of various degrees. It is accentuated that in the 70-s of the twentieth century the subject system and integrated teaching in Polish primary education functioned in parallel. It is reported that in 1980, in connection with the economic crisis in the country, the abandonment of the structural reform of school was announced. At the beginning of 90-s of the twentieth century the processes of democratization, which took place in the primary level of education were observed in the country. Since 1999, the country has begun educational reform, which envisaged the introduction of a six-year primary school that includes two stages of training. The first stage: I-III classes – integrated primary education.

Modern integrated teaching in the I-III classes is a smooth transition from pre-school education to primary education in the school’s educational system. The benefits of the integrated teaching in primary education have been defined. The views of Polish scholars have been indicated that the system of classroom education under the modern conditions is obsolete and significantly impedes the development of autonomy and activity of pupils and was adapted mainly to the talents of gifted pupils. Such a system of teaching gives all children the same requirements, regardless of their individual peculiarities of development, imposes the same pace of work, not taking into account the different levels of abilities development, interests and needs of pupils. The classroom system is worked out to provide pupils with encyclopaedic knowledge and rarely provides the opportunity to use the gained knowledge in life situations.

It is generalized that the study of Polish experience in implementing integrated teaching in primary education will help to understand the essence of this innovation in the domestic primary school.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Кateryna Binytska, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

assistant professor of the department of pedagogics of Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, candidate of pedagogical sciences, associate professor

References

Skotna M. V. Pochatkova osvita Poljshhi: osoblyvosti integhrovanogho navchannja (Primary Education of Poland: Features of the Integrated Studies) Pedaghoghika formuvannja tvorchoji osobystosti u vyshhij i zaghaljnoosvitnij shkolakh. Vol. 38 (91). 2014. pp.452 – 459. [in Ukrainian].

Bogaj A.Kanon wykształcenia ogolnego w Polsce – ciągłość i zmiana. Kanon kształcenia ogolnego. Raport tematyczny nr 4 z seminarium na temat „Reformy szkolne w latach 1980-1993. Wnioski – projekty – wdrożenia. Warszawa: IBE, 1995. – 233 s. [in Polish].

Geneza i istota kształcenia zintegrowanego. Psychopedagogiczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Planowanie pracy w systemie kształcenia zintegrowanego. [online]. [dostęp: 01.10.2017]. Dostępny w Internecie: http://sciaga.pl/tekst/69416-70-geneza_i_istota_ksztalcenia_zintegrowanego_psychopedagogiczne_podstawy. [in Polish].

Gęsicki J. Gra o nową szkołę. Warszawa: PWN, 1993 100 s. [in Polish].

Hejnicka-Bezwińska T. Zarys historii wychowania (1944-1989) (oświata i pedagogika między dwoma kryzysami). Kielce: Wyd. Pedagogiczne ZNP, 1996. 160 s. [in Polish].

Lewowicki T. Problemy teorii i praktyki pedagogiki wczesnoszkolnej. Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej, red. S.Palka .Katowice: Wyd. «Śląsk» Sp. z o.o., 1994. S.13-20. [in Polish].

Majewski S. Reformy szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich wpływ na kształt współczesnego systemu szkolnego. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 14. 2003. S. 97–118. [in Polish].

Majewski S. Szkoła średnia ogolnokształcąca w Polsce w latach 1944-1961 (przemiany organizacyjne, zasięg oddziaływania). „Białe plamy» w najnowszej historii wychowania. Materiały z obrad sekcji historii wychowania Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 10-12 lutego 1993 r., pod red. S. Mauersberga. Warszawa, 1993. 112 s. [in Polish].

Majewski S. Wdrażanie koncepcji zbiorczej szkoły gminnej na terenie woj. kieleckiego w latach 1973-1975. Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, pod red. J. Krasuskiego i Z. Ruty. Kielce, 1984. S. 60-82. [in Polish].

Mauersberg S. Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944 – 1948. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1974. – S. 36–37. [in Polish].

Przemiany polskiej oswiaty i szkolnictwa po ІІ wojnie swiatowej [online]. [dostęp: 15.10.2017]. Dostępny w Internecie: http://sciaga.pl/tekst/95221-96-przemiany_polskiej_oswiaty_i_szkolnictwa_po_ii_wojnie_swiatowej. [in Polish].

Raport o stanie oświaty w PRL. Warszawa, 1973. – 132 s. [in Polish].

Reformy oswiaty w ХХ wiecznej Polsce [online]. [dostęp: 15.10.2017]. Dostępny w Internecie: http://historykon.pl/reformy-oswiaty-w-xx-wiecznej-polsce/2/. [in Polish].

Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego [online]. [dostęp: 15.10.2017]. Dostępny w Internecie: http://www.21sp.lublin.pl/users/lkurylos/wstep.html. [in Polish].

Ustawa z 17 maja 1990 o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1990. № 34. poz. 198. [in Polish].

Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. № 101 poz. 504. 1995. [in Polish].

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. № 95. poz. 425. 1991. [in Polish].

Walczyna J. Integracja nauczania początkowego. Wrocław – Warszawa – Kraków: Wyd. Polskiej Akademii Nauk, 1968. S.130 – 162. [in Polish].

Więckowski R. Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa : Wyd. szkolne i pedagogiczne, 1998. 339 s. [in Polish].

Wojtyński W. Krytyka wychowania totalitarnego na Zjeździe Oświatowym ZNP w 1957 r. Przegląd Historyczno-Oświatowy. № 1-2. 1995. 120 s. [in Polish].

Wołoszyn S. Rozwoj szkolnictwa w PRL na tle porownawczym. Warszawa – Krakow, 1989. 157 s. [in Polish].

Zarządzenie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowej. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania. 1973. № 3, poz. 89. [in Polish].
Published
2017-10-30
How to Cite
BinytskaК. (2017). Development of Integrated Teaching in Primary Education in the Republic of Poland. Pedagogical Discourse, (23), 13-17. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/89