Polish Language Sources of XIX - XX Centuries in Ukrainian Historical and Pedagogical Studies

  • Nataliya Seiko Zhytomyr Ivan Franko State University
Keywords: source, historical and pedagogical studies, Polish-language sources, archival sources, memoirs

Abstract

This paper presents an analysis of Polish-language scientific sources in Ukrainian historical and pedagogical studies. The article also reveals the place and role of Polish archival documents, materials of Polish periodicals of XIX – early XX century, memoirs and scientific works of XIX – XX centuries on history of education and culture, which were published in the Polish language in Ukraine and abroad, and also directories, dictionaries, bibliographies in the Polish language in Ukrainian history of pedagogics. The conclusion about the significance of Polish and Polish-language sources for carrying out the studies on the history of pedagogics is formulated.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nataliya Seiko, Zhytomyr Ivan Franko State University

Vice-rector for scientific work, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

References

Dembowska M. Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera / Dembowska M. // Przegląd Biblioteczny. – 1988. – №.2. – S. 211–214.

Czacki T. Odezwa do uczniów Wołynskiego Gymnaziium / Tadeusz Czacki. – Krzemieniec (?), 1806. – 2 s.

Fundusz na cztéréch uczniów przy Gimnazium Wołyńskiém w Krzémiéńcu utrzymywać się maiących / Jan Lernet. – Krzemieniec, 1811. – 24 s.

Kołłątaj H. Polityka nauczycieli szkolnych względem uczniów a względem własnych naczelników ; Ustawa sądu uczniów Gimnazyum Wołyńskiego / Kołłątaj Hugo. – Warszawa : M. Borkowski, 1901. – 47 s.

X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, wizytatorem nadzwyczajnym szkół w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. – T. 1. / Wyd. F.Koсsiewicz. – Kraków : Druk.Uniwersytecka, 1844. – 418 s.

Fernand N. Dzieci źle wychowane / Nicolai Jules Fernand. – Warszawa : Gebethner I Wolff, 1891. – 490 s.

Boberska F. O kształceniu charakteru : odczyt dla kobiet miany na rzecz Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie d. 23 lutego 1881 r. / Boberska Felicja. – Lwow : Ksiegarnia Polska, 1881. – 36 s.

Kowerska Z. O wychowaniu macierzyńskiém / Kowerska Zofia. – Warszawa : M. Glüksberg, 1881. – 425 s.

Chociszewski J. Złota książeczka dla dzieci, zawierająca piękne przykłady o czwartem przykazaniu Bożem, tj. o czci rodziców, krewnych, księży, nauczycieli, opiekunów, dobroczyńców i wogóle starszych osób / Chociszewski Józef. – Poznan : K. Kozlowski, 1896. – 165 s.

Bobrowski T. Pamiętniki / Bobrowski T. – T. 1. – Lwów, 1900. – 312 s.

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego z pozostałych po nim rękopisów przepisane przez J. I. Kraszewskiego. – w 4 t. – T. III. – Wilno : Nakł.Józefa Zawadskiego, 1857. – 360 s.

Dubiecki M. Młodzież polska w Uniwersytecie Kijowskim przed rokiem 1863 / Dubiecki M. – Kijów, 1909. – 88 s.

Dubiecki M. Na kresach i za kresami / Dubiecki M. – Kijów, 1914. – 210 s.

Jasiewicz K.Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941. / Jasiewicz K. – Warszawa, 1998.

Dubiecki M. Z przeszlosci: 1861 – 1862. / Dubiecki M. – Kijów : Nakł. księg. L. Idzikowskiego, 1910. – 110 s.

Olizar G. Pamiętniki. 1798-1865. / Olizar G. – Lwów, 1892. – 88 с.

Kowalski F. Wspomnienia : (1819-1823) : Рamiętnik Franciszka Kowalskiego / Kowalski Franciszek. – Kijów-Warszawa : L. Idzikowski, 1912. – 432 s.

Witte K. O szkole Krzemienieckiej / Witte K. – Warszawa, 1843. – 125 s.

Rolle M. Tadeusz Czacki i jego poglady na sprawy wychowania pyblicznego / Rolle M. – Lwów, 1894. – 128 с.

Krzemieniec. Przygody i wspomnienia studenta pierwszej klasy. Przez Walentego Spektatora. – Kraków : Wyd-wo «Czytelni Ludowej», 1873. – 142 s.

Kozieradzki A. Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831 / Aleksander Kozieradzki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 280 s.

Beauvois D. Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyżnie / Beauvois D. – Paryż, 1987. – 348 s.

Beauvois D. Walka o ziemie. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim. 1863–1914 / Beauvois D. – Paryż, 1987.

Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko–ruskich 1803–1832. / Beauvois D. – Т. I–II. – Rzym–Lublin, 1991.

Zasztowt L. Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczpospolitej / Zasztowt L. – Warszawa, 1997. – 445 s.

Zasztowt L. Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki / Zasztowt L. // Bibliotheca Europae Orientalis. – T. XXVII. – Studia 3. –Warszawa : Retro-Art, 2007. – 561 s.

Danowska E. Tadeusz Czacki. 1765-1813. Na pograniczu epok i ziem / Ewa Danowska. – Krakow : PAU, 2006. – 394 s.

Published
2013-10-07
How to Cite
Seiko, N. (2013). Polish Language Sources of XIX - XX Centuries in Ukrainian Historical and Pedagogical Studies. Pedagogical Discourse, (15), 630-635. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/918