The Educational Activities of the Roman Catholic Church at the Ukrainian Lands in the Russian Empire in the 19th Century: Problems of Historiography

  • Inna Shostak Ostroh Academy National University
Keywords: the Roman Catholic Church, parish schooling, historiography

Abstract

The article is devoted to the historiography on the educational activities, which involved a white Roman Catholic clergy and monasteries. Particular attention is paid how the parochial school system was studied in literature. Author analyzed the literature and sources on the subject. Overall conservation state of the sources, their informative completeness made it possible to conclude that archival sources are the self-sufficiency for the study of the issue. Analysis of the literature was carried out in problem-chronological order. Pre-revolutionary literature, Ukrainian, Russian and Polish historiography are examined in the article. The author drew attention to the fact that the educational activities of Roman Catholic Church in the Ukrainian lands in the Russian Empire in the 19th century, most papers were considered only in the context of coverage of other issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Inna Shostak, Ostroh Academy National University

Associate Professor of Political Science, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

References

Державний Архів Житомирської Області (далі – ДАЖО). – ф. 178, оп. 4, спр. 5: Справа по Канцелярії луцького єпископа. Про подання римо-католицьким духовенством відомостей про стан парафіяльних шкіл. – 483 арк.

ДАЖО. – ф. 178, оп. 4, спр. 33: Про стан парафіяльних шкіл Луцької єпархії. – 286 арк.

Андреев А. Р. История ордена иезуитов. Иезуиты в Российской империи : ХVІ – начало ХХ в. / А. Р. Андреев. – М. : Русская панорама, 1998. – 256 с.

Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія: Історичний нарис / Ю. Білоусов. – Житомир, 2000. – 314 с.

Буравський О. Роль римо-католицьких орденів у розвитку освіті на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. / О. Буравський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/5437/1/Буравський.pdf

Ганзуленко В. П. Римо-католицька Церква на території південної України на початку XX століття: проблема історіографії / В. П. Ганзуленко. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету / Запоріз. нац. ун-т. Іст. ф-т, Ін-т укр. археографії та джерелознавства iм. М. С. Грушевського НАН України. Запоріз. від-ня; редкол. : Ф. Г. Турченко та ін. – Запоріжжя : ЗНУ, 1993. – Вип. 20. – 2006. – С. 413–416.

Ганзуленко В. П. Римо-католицькі громади Півдня України (кінець XIX – початок XX ст.): соціальний аспект / В. П. Ганзуленко // Південний архів. Іст. науки. – Херсон, 2008. – Вип. 28/29. – С. 279–287.

Зінченко А. Л. Акти візитації монастирів і костьолів XVIII – першої половини XIX ст. як історичне джерело / А. Л. Зінченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://muzey.vn.ua/node/74

Левицкий О. Из жизни учебных заведений Юго-Западного края в 1840-х годах / О. Левицкий // Киевская Старина. – К., 1906. – 27 с.

Огнєва О. Тадеуш Чацький в історії Волині / О. Огнєва // Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka. Konferencja naukowa. – Zamość, 2000. – S. 139–140.

Отчет попечителя Киевскаго учебнаго округа о состоянии учебных заведений за 1889 год. – б.р., б.м. – С. 13.

Павлюк В. Реформування освіти на Волині в першій третині ХІХ ст. / В. Павлюк // Наукові записки Університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 82–94.

Павлюк В. Стан польської освіти на Правобережній Україні на початку ХІХ ст. / В. Павлюк // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність: Науковий збірник: Серія «Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині». – Житомир, 1998. – Т. 18 / відп. ред. М. Ю. Костриця. – С. 108–110.

Сейко Н. Становище польського шкільництва на Волині в кінці ХІХ – початку ХХ століття / Н. Сейко // Велика Волинь: минуле і сучасне. Тези міжнародної науково-краєзнавчої конференції. – Житомир, 1993. – С. 188–194.

Тихонов А. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в последней чверти XVIII –начале XX в. / А. Тихонов. – СПб. : Издательство С.-Петербургского университета Санкт-Петербурга, 2007.

Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich: 1803-1832 / Beauvois D. – t. II: Szkoły podstawowe i średnie. – Rzym; Lublin, 1991. – 460 s.

Chmielowski P. Tadeusz Czacki. Jego życie i działalność wychowawcza. Zarys biograficzny / Chmielowski P. – Peterburg, 1898. – 120 s.

Gach P. P. Struktury i działalność duszpasterska zakonow męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914 / Gach P. P. – Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Lublin, 1999. – 675 s.

Michalski S. Wspomnienia szkolne (1874-1881/1882) / Michalski S. // Rocznik Wołyński / pod red. J. Hoffmana. – Równe, 1937. – T. V i VI. – S. 159–165.

Morkewicz B. Krótkie wspomnienia z lat szkolnych 1890-1900 / Morkewicz B. // Rocznik Wołyński / pod red. J. Hoffmana. – Równe, 1937. – T. V i VI. – S. 165–172.

Radwan M. Materiały do dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji / Radwan M. – Lublin, 2003. – T. IX : Archiwa diecezji łucko-żytomierskiej: Repertorium. – 185 s.

Rolle M. Ateny Wołyńskie: Szkic z dziejów oświaty w Polsce / Rolle M. – Lwów; Warszawa; Kraków, 1923. – 309 s.

Rymwid-Mickiewicz. Wspomnienia z lat szkolnych w Równym 1900-1906 / Rymwid-Mickiewicz // Rocznik Wołyński / рod red. J. Hoffmana. – Równe, 1938. – T. VII. – S. 250–261.

Szczepkowski M. Wspomnienie / Szczepkowski M. // Rocznik Wołyński / pod red. J. Hoffmana. – Równe, 1937. – T. V i VI. – S. 153–159.

Tokarzewski M. Przyczynek do historii męczeństwa kościoła rzymskokatolickiego w dziejach kamienieckiej i łucko-żytomierskiej (1863-1930)/ Tokarzewski M. – Kraków, 1995. – 72 s.

Wanat B. J. Życic i działalność Karmelitόw Bosych w diecezii Kamieniecko–Podolskiej w latach 1622–1866 / Wanat B. J. // Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie. – Seria В. – Tom 4. – Redaktor naukowy ks. Jozef Wolczański, Krakow-Kamieniec Podolski 2001. – 511 s.

Zasztowt L. Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach Litewskich i Ruskich dawnej Rzeczypospolitej / Zasztowt L. – Warszawa, 1997. – 452 s.

Published
2013-10-10
How to Cite
Shostak, I. (2013). The Educational Activities of the Roman Catholic Church at the Ukrainian Lands in the Russian Empire in the 19th Century: Problems of Historiography. Pedagogical Discourse, (15), 763-767. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/956