Зображально-виражальні аспекти наративу в щоденникові

  • Людмила Джигун Хмельницький національний університет
  • Віталій Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: щоденник, зображально-виражальні засоби, експресивність тексту, мемуарна проза, метафора, синтезійне відчуття, інтенційне моделювання, наратор

Анотація

У статті розглянуто форми метафоризації, зображувально-виражальні засоби, завдяки яким письменники передають читачам своє хвилювання, біль душі, побачене і пережите в минулому часі. Доведено, що мемуаристи української еміграції глибоко переймалися проблемами часу, про що свідчить мова творів, у яких постають не лише належним чином виписані постаті персонажів, а й розважлива, узагальнена, аналітична думка, обрамлена художніми засобами. Означена думка характеризує й оцінює екологічні, соціальні явища, втілені в образне слово. З’ясовано, що метафора представлена і як лінгвістичний феномен, що є провідним засобом в щоденниковій прозі моделювання суто художньої картини дійсності. Вона витворюється на ґрунті мовноестетичного освоєння екстралінгвального світу і реалізується в текстовій структурі, декодування якої відбувається завдяки буттєвому (онтологічному), текстовому й позатекстовому досвіду читача (інтерпретатора). Означений досвід розширюється, коригується й прочитується реципієнтом в контексті інших компонентів художньої структури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Джигун, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки

Віталій Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Посилання

Богуславець Л. Чужина, чужина. Київ: Ярославів Вал, 2009. 208 с.

Богуславець Л. Від Находки до Чернівців. Мельборн: Bayda Books, 1988. 190 с.

Булаховський Л.А. Мовні засоби інтимізації в поезії Тараса Шевченка. Вибрані праці: в 5-ти т. Т. 2. Українська мова. Київ: Наукова думка, 1977. С. 573–593.

Гец М. Ольга Мак: хто ж вона була? Гомін України. 2013, 27 серпня. С.8.

Гусев С. Наука и метафора. Ленинград: ЛГУ, 1984. 152 с.

Єрмоленко С. Синтаксис і стилістична семантика. Київ: Наукова думка, 1982. 268 с.

Журба Г. Від «Української Хати» до «Музагету». Слово : збірник 1. Нью-Йорк: Об’єднання українських письменників в екзилі, 1962. С. 434–473.

Завальнюк І.Я. Експресивний синтаксис у творах Михайла Стельмаха. Українська мова. 2012. № 3. С. 39–47.

Ідзьо М. Стилістичні засоби експресивізації (на матеріалі текстів сучасних польських ЗМІ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2014. Вип. 44. С. 107–109.

Корольова А. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті: [моногр.]. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2002. 267 с.

Костюк Г. Зустрічі і прощання: [спогади: книга перша]. Едмонтон: Канадський ін-т укр. студій; Альбертський університет, 1987. 743 с.

Кошелівець І. Розмови в дорозі до себе. Нью-Йорк: Вид. «Сучасність», Бібліотека «Прологу» і «Сучасности», 1985. 497 с.

Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури функціонально-стилістичний аспект). Київ: Міжнародна фінансова агенція, 1997. 303 с.

Нитченко Д. Від Зінькова до Мельборну. Мельборн: Байда, 1990. 407 с.

Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. Москва: Наука, 1985. 167 с.

Теория метафоры: cборник / пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. [вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской]. Москва: Прогресс, 1990. 512 с.

Храплива-Щур Л. Її ім’я Мак. Гомін України. 2013. 27 серп. С.8.

Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности / [В. Н. Телия, Т. А. Графова, А. М. Шахнарович и др.; Отв. ред. В. Н. Телия]; АН СССР, Ин-т языкознания. Москва: Наука, 1991. 214 с.

Ingarden Roman. O poznawaniu dziela literackiego. Z jezyka niem. Przel. D.Gierulanka. Warszawa, 1976. 466 s.

Turner M., Fauconnier G. Conceptual Integration and Formal Expression. Journal of Metaphor and Symbolic Activity. 1995, vol. 10 (3), p. 183–203.

Опубліковано
2018-03-14
Розділ
Літературознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>