Organizational Forms of Teaching as a Component of Methodical System of Formation Informative Competencies of Primary School Teachers

  • Valentyna Baranovska Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: future primary school teacher, methodical system of forming informative competencies of the future primary school teachers, components of methodical system: objectives, contents, methods, means and organizational forms of learning

Abstract

The article deals with new approaches to organization of informative future teachers’ training on competency-based grounds that providing harmonious, balanced and appropriate mix of traditional and modern information and communication technology training of future teachers of primary school. The structure of system of the informative competence of the future teachers provides scientific foundation of methodical system of formation informative competencies of the future primary school teachers and the relationship of its components: purpose, content, methods, tools and organizational forms of learning.

It is determined that the content of education, purpose and objectives, teaching methods are implemented through organizational forms. The organization forms of education means the series of external conditions which contain organization and learning process.

The educational process in higher education establishments is conducted in the following forms: training sessions; independent work; practical training; control tests. It should be taken into consideration that teaching and educational technology – the systems of methods, tools and techniques that are used to achieve the educational and pedagogical goals, their current level is largely characterized by the possibilities of using the modern information and communication systems, multimedia and others.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Valentyna Baranovska, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

assistant professor of the department of natural and mathematical disciplines

References

Honcharenko S. U. Ukrayinskyi pedahohichnyi slovnyk : 3000 sliv, Kyiv, Lybid, 1997, 376 p.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» : pryiniatyi 17 sichnia 2002 r. № 2984-111, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2002, № 20, p. 134.

Ziaziun I. A. Filosofiia pedahohichnoi yakosti v systemi neperervnoi osvity, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2005, № 25, pp. 13–18.

Kazakova N. V. Orhanizatsiino-metodychni zasady pedahohichnoi praktyky maibutnikh vchyteliv pochatkovoi shkoly v umovakh stupenevoi pidhotovky, Kyiv, 2004, 253 p.

Kazartseva O. M. Kul’tura rechevogo obscheniya : teoriya i praktika obscheniya, Moscow, Flynta, 2003, 496 p.

Koval T. I., Sysoieva S. O., Sushchenko L. P. Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly: informatsiini tekhnolohii u pedahohichnii diialnosti, Kyiv, KNLU, 2009, 380 p.

Kolomiiets A. M. Teoretychni ta metodychni osnovy formuvannia informatsiinoi kultury maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv, Kyiv, 2008, 32 p.

Krylov I. V. Informatsiini tekhnolohii: teoriia i praktyka, Kyiv, Tsentr, 2006, 128 p.

Kucheriavyi O. H. Teoretychni i metodychni osnovy orhanizatsii profesiinoho samovykhovannia maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh zakladiv i vchyteliv pochatkovykh klasiv, Kyiv, 2002, 37 p.

Pidhorna T. V. Etapy formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh vchyteliv khimii [electronic resourse], Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, mode of access : http://www.ii.npu.edu.ua.

Smirnova-Tribulskaya E. N. Teoretiko-metodicheskie osnovy’ formirovaniya informaticheskix kompetentnostej uchitelej estestvenno-nauchny’x discy’plin v oblasti distantsionnogo obucheniya, Kyiv, 2007, 680 p.

Khomych L. O. Profesiino-pedahohichna pidhotovka vchytelia pochatkovykh klasiv, Kyiv, Mahistr-S, 1998, 200 p.

Shyman O. I. Formuvannia osnov informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly, Kyiv, 2005, 194 p.
Published
2015-04-23
How to Cite
Baranovska, V. (2015). Organizational Forms of Teaching as a Component of Methodical System of Formation Informative Competencies of Primary School Teachers. Pedagogical Discourse, (18), 9-13. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/241