Peculiarities of the Modern State of the System of Economic Education in Ukraine

  • Kateryna Binytska Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
  • Dmytro Nikitenko NationalUniversity of Water Management and Nature Resources Use
Keywords: system of economic education in Ukraine, higher economic education, preparation, scientists-economis

Abstract

The article deals with the study of the problem of the modern state, factors of popularity and perspectives of development of higher economic education in Ukraine. The views of domestic scientific workers as for the problem of development of the system of economic education in modern Ukraine have been analyzed. On the basis of the analysis of domestic theoretical literature the terms, system of economic education, have been determined. The attention is accentuated on the strategic priorities of national system of economic education. Negative features, which are inherent in the modern Ukrainian system of economic education, have been determined. The program for improvement of the modern state of economic education in Ukraine has been elucidated. The views of the modern scientists-economists concerning strategic priorities of the national system of economic education have been offered. The state of modern economic education in Ukraine has been cleared up. It is stipulated by the necessity of transition to the new base of forming and development economic knowledge, which is grounded on spiritual-moral and historic-cultural traditions of Ukrainian society. It is clarified that economic education is oriented to the deepened analysis of economic processes, which assist forming of the bases of socially oriented economy. It is determined that education is the motive power, which changes society, and economic education – is an important factor of social-economic development of the state.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Kateryna Binytska, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
assistant professor of the department of pedagogics and psychology, candidate of pedagogics
Dmytro Nikitenko, NationalUniversity of Water Management and Nature Resources Use
assistant professor of the department of economic theory, candidate of economics, assistant professor

References

Bura A. S. Suchasna ekonomichna osvita: problemy ta perspektyvy [Elektronnyi resurs] / A. S. Bura, T. Y. Zakharova. – Rezhym dostupu : http://intkonf.org/bura-a-s-kfilosn-zaharova-t-y-suchasna-ekonomichna-osvita-problemi-ta-perspektivi/.

Yefremov V. V. Ekonomichna osvita yak neobkhidna umova dlia vprovadzhennia v Ukrayini innovatsiinoyi modeli rozvytku [Elektronnyi resurs] / V. V. Yefremov. – Rezhym dostupu : http://soskin.info/ea/2011/9-10/201111.html.

Nemchenko A. S. Istorychni aspekty rozvytku orhanizatsiino-ekonomichnoyi osvity i nauky / A. S. Nemchenko, A. A. Kotvitska, I. V. Kubarieva, A. V. Volkova // Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. – 2012. – № 3. – S. 32–36.

Oleksenko R. Ekonomichna osvita v systemi pidhotovky osobystosti do samostiinoho zhyttia ta tvorchosti [Elektronnyi resurs] / R. Oleksenko. – Rezhym dostupu : http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf.

Oleksenko R. Perspektyvy i osnovni napriamy rozvytku suchasnoyi ekonomichnoyi osvity / R. Oleksenko // Humanitarnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Pereyaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody» . – 2013. – Vyp. 28, t. 1. – S. 379–384.

Pavlovska V. A. Analiz spriamovanosti innovatsiinykh tendentsii rozvytku suchasnoyi vyshchoyi ekonomichnoyi osvity / V. A. Pavlovska, S. O. Krasnoshchok // Visnyk Donetskoho universytetu ekonomiky ta prava. – 2012. – № 2. – S. 140–146.

Pro zatverdzhennia Kontseptsiyi ekonomichnoyi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.uazakon.com/document/fpart82/idx82748.htm.

Shatska Z. Ya. Fenomen prestyzhnosti ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh zakladakh osvity Ukrayiny / Z. Ya. Shatska // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzaynu. – 2013. – № 4. – S. 202–206.

Eʼkonomicheskoe obrazovanie v Ukraine: kuda pojti uchitʼsya [Eʼlektronnyʼj resurs]. – Rezhim dostupa : http://vz.ua/publication/5898-ekonomicheskoe_obrazovanie_v_ukraine_kuda_poiti_uchitsya.
Published
2014-09-10
How to Cite
Binytska, K., & Nikitenko, D. (2014). Peculiarities of the Modern State of the System of Economic Education in Ukraine. Pedagogical Discourse, (17), 25-29. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/308