Prognostic Directions of Preparation of the Future Educators of Pre-School Educational Establishments to the Work with Deadapted Children (by the Results of Forming Experiment)

  • Larysa Zdanevych Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: educators of pre-school educational establishments, professional preparation, deadapted children, components of preparation

Abstract

In the article by the results of forming experiment, which was conducted during 2009-2013, prognostic directions of preparation of the future educators of pre-school educational establishments to the work with deadapted children have been grounded. The author singles out components, which level of maturing indicates the quality of preparation of the future educators of pre-school educational establishments to the work with deadapted children, namely: motivation-valuable, (directed to the achievement, motivational conviction, presence of positive motivation to the study of adapted technologies of development, teaching and upbringing deadapted children), cognitive-technological (independence, professional competence and accuracy of fulfillment actions, knowledge of modern methods of diagnostics and technologies of development, teaching and upbringing deadapted children), information-communicative (awareness of the future educators of pre-school educational establishments of communicative activity, communicative readiness to the dialogue and inclination to communication, effectiveness of using adapted technologies of interaction with preschool children), and reflective-self-educational (necessity in mastering personal characteristics and professional qualities, ability to self-education and self-development, ability to reflexion, self-control and correction of the process and result of work with deadapted children).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Larysa Zdanevych, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

head of the department of pre-school pedagogics, psychology and teaching techniques, Candidate of pedagogics, assistant professor

References

Artemova L. V., Kosenko Yu. M. Model stupenevoi pidhotovky fakhivtsia doshkilnoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh, Psykholoho-pedahohichni problemy pidhotovky vchytelskykh kadriv v umovakh transformatsii suspilstva : materialy mizhnar. nauk.-teoret. konf. do 80-yi richnytsi NPU im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 2000, Volume 1, pp. 84–86.

Bielienka H. V. Formuvannia profesiynoi kompetentnosti suchasnoho vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu : monohrafia. Kyiv, Universytet, 2011, 320 p.

Vasianovych H. P. Dukhovno-moralnyi smysl vykorystannia multymedia u navchalno-vykhovnomu protsesi, Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Ser. Pedahohika / hol. red. H. Tereshchuk ; zast. hol. red. V. Chaika ; redkol. : I. Zadorozhna, V. Kravets, L. Morska [ta in.]. Ternopil, TNPU, 2013, Volume 3, pp. 20–26.

Havryk I. V. Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia hotovnosti maybutnikh uchyteliv do innovatsiynoi profesiynoi diialnosti : dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04 / I. V. Havryk. Kharkiv, 2006, 475 p.

Hurevych R. S., Kademiya M. Yu. Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi i naukovii diialnosti : navch. posib. [dlia stud ped. VNZ i slukhachiv in.-tiv pisliadyplomnoi osvity]. Kyiv, Osvita Ukrainy, 2006. – 396 p.

Zdanevych L. V. Analiz zmistu navchalnykh prohram VNZ shchodo pidhotovky maybutnikh vykhovateliv do profesiynoi diialnosti z dezadaptovanymy doshkilnykamy, Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh : zb. nauk. prats / [redkol. : T. I. Sushchenko (holov. red.) ta in.]. Zaporizhzhia, 2013, Volume 28 (81), pp. 149–156.

Zdanevych L. V. Vykorystannia informatsiynykh tekhnolohii dlia nadannia yakisnoi osvity studentam, Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Pedahohika, 2008, Volume XIX – XX, pp. 192–195.

Zdanevych L. V. Mistse mediaresursiv u praktytsi pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do roboty z dezadaptovanymy doshkilnykamy, Naukovyi chasopys NPU im. Drahomanova. Seriia 16. Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky : zb. nauk. prats / red. kol. : N. V. Huzii (vidp. red.). Kyiv, vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2013, Volume 21 (31), pp. 129–134.

Zdanevych L. V. Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti vykladannia u vyshchii shkoli, Humanitarnyi visnyk : zb. nauk. prats kaf. sots. i humanit. dystsyplin / [hol. red. H. P. Vasianovych]. Lviv, Lviv. derzh. fin. akad., 2007. pp. 29–38.

Luskanova N. G. Metody’ issledovaniya detej s trudnostyami v obuchenii : metod. rekom. M., Folium, 1993. 30 p.
Published
2014-01-15
How to Cite
Zdanevych, L. (2014). Prognostic Directions of Preparation of the Future Educators of Pre-School Educational Establishments to the Work with Deadapted Children (by the Results of Forming Experiment). Pedagogical Discourse, (16), 70-75. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/368