The Course «Comparative Pedagogics» in Professional Preparation of the Future Primary School Teachers

  • Bohdan Kryshchuk Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: comparative pedagogics, educational discipline, future primary school teachers, professional preparation, syllabus

Abstract

The author of the article attempted to reveal the content of the course «Comparative Pedagogics» in professional formation of the future primary school teacher. On the basis of the analysis of the textbooks and manuals on comparative pedagogics, regulatory and legal framework of specialist’s preparation, the structure of the course «Comparative Pedagogics» for the future teachers is shown.

The author indicated the topicality and the degree of research of the problem, the role  of comparative pedagogics in professional formation of a pedagogue. The structure of the study of the discipline «Comparative Pedagogics» in higher pedagogical educational establishment has been offered. It consists of 8 contextual modules, namely: comparative pedagogics as a science; methods of comparative pedagogics; pre-school education in different educational systems; comparative analysis of the systems of general secondary education; development of professional-technical education in the leading countries of the world; development of higher education in different countries; the ways of rising effectiveness of education in the leading countries of the world and in Ukraine; preparation of the teacher from the point of view of comparative pedagogics.

The knowledge, which students should possess as a result of study of «Comparative Pedagogics», as well as the methods of teaching and control for the educational-cognitive activity, have been mentioned.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Bohdan Kryshchuk, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

chief of the research department, assistant professor of the department of pedagogics and psychology, Candidate of pedagogics

References

Vasyliuk A., Korsak K., Yakovets N. Narysy z porivnialnoi pedahohiky : navch. posib. [dlia stud. vyshchykh ped. zakl. osvity]. Nizhyn, RVV NDPU, 2002, 119 p.

Vasyliuk A., Pakhotsinskyi R., Yakovets N. Suchasni osvitni systemy : posib. dlia samost. roboty stud. Nizhyn, RVV NDPU, 2002, 139 p.

Halus O. M., Shaposhnikova L. M. Porivnialna pedahohika : navch. posib. Kyiv, Vyshcha shkola, 2006, 215 p.

Dzhurinskij A. N. Sravnitel'naya pedagogika : ucheb. posobie dlia stud. sred. y vy’ssh. ped. ucheb. zaved. Moskva, Akademiya, 1998, 176 p.

Zhurnal «Porivnialno-pedahohichni studii» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532.

Kapranova V. A. Sravnitel'naya pedagogika. Shkola i obrazovanie za rubezhom : ucheb posobie. Minsk, Novoe znanie, 2004, 222 p.

Kryshchuk B. Robocha prohrama z navchalnoi dystsypliny «Porivnialna pedahohika» dlia studentiv z haluzi znan 0101 «Pedahohichna osvita», napriamu pidhotovky 6.010102 «Pochatkova osvita». Khmelnytskyi, KhHPA, 2012, 27 p.

Naukovyi zhurnal «Porivnialna profesiina pedahohika» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://khnu.km.ua/angl/j/.

Porivnialna pedahohika : navch. posib. / [I. M. Bohdanova, N. I. Didus, Z. N. Kurliand, M. F. Lomonova, O. S. Tsokur, N. A. Shevchenko, O. M. Yatsii]. Odesa, PDPU im.K.D.Ushynskoho, 2000, 164 p.

Sbruieva A. Porivnialna pedahohika : navch. posib. Sumy, RVV SDPU, 1999, 300 p.

Sukhorskyi S. Osvita zakordonnia. Lviv, Osnova, 1995, 38 p.

Titov V. A. Sravnitel'naya pedagogika. Konspekt lekcii. Moskva, Pryor-izdat, 2003, 160 p.
Published
2014-01-22
How to Cite
Kryshchuk, B. (2014). The Course «Comparative Pedagogics» in Professional Preparation of the Future Primary School Teachers. Pedagogical Discourse, (16), 87-92. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/371