Education of the Future Pedagogues in Higher Pedagogical Educational Establishment (1920-1991) as a Subject of Historic-Pedagogical Research

  • Inna Yashchuk Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: future teachers, students, higher educational establishment, the system of teacher education, historical approaches

Abstract

In the presented material, historiographical review of the scientific literature on the problems of student education in higher educational institutions of Ukraine of the twentieth century has been done. The article analyzes periods of 1920-s – 1990-s in the history of domestic higher pedagogical school in the context with the development of the educational system, formation of the Soviet system of educational work as a holistic pedagogical phenomenon. Attention is paid to the fact that the educational process in higher education establishment is a component of the higher educational development, and the education of future teachers in higher educational institutions of Ukraine in the 1920-s –1990-s can be the specific subject of historical and pedagogical research, with its own characteristics: features, aspects and stages of their development. The views of the authors who dealt with certain aspects of the above mentioned problem have been cleared out.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Inna Yashchuk, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Dean of the Faculty of Elementary Education and Philology, Corresponding Member of the International Academy of Pedagogical Education, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

References

Авксентьєва Т. А. Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Т. А. Авксентьєва. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

Бухало С. М. Освіта на радянській Україні / С. М. Бухало. – К. : українське державне видавництво, 1945.– 15 с. ; Грищенко М. М. Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади / М. М. Грищенко. – К. : Радянська школа, 1948. – 76 с.

Белецька Л. Ф. Досвід підготовки вчительських кадрів у СРР / Л. Ф. Белецька // Радянська школа. – 1988. – № 4. – С. 93–94 ; Дічек Н. П. Трирічні педагогічні курси – нова форма підготовки вчителів у 20-ті роки на Україні / Н. П. Дічек // Педагогіка. – К. : Рад. шк., 1988. – Вип. 27. – С. 114–119.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. – Кн.1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : наук. вид. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Вища школа УРСР за 50 років : у 2-х ч. – Ч. 1 (1917–1945). – К. : Вид-во КДУ, 1967. – 395 с.

Владимирова В. І. Педагогічні проблеми формування правової культури вчителя в історії вищої педагогічної школи України (1917-2002 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / В. І. Владимирова. – Луганськ, 2003. – 18 с.

Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования / А. В. Глузман. – К. : Просвіта, 1997. – 183 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Глушман. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Довженко В. О. Виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / В. О. Довженко. – Луганськ, 2006. – 23 с.

Дубасенюк О. А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. А. Дубасенюк. – К., 1996. – 453 с.

Дубич К. В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / К. В. Дубич. – Луганськ, 2007. – 23 с.

Донченко М. В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / М. В. Донченко. – Харків, 2004. – 20 с.

Демьянко Н. Н. О педагогической подготовке учителей в истории высшей школы (1917-1933) : дисс. … канд. пед. наук / Н. Н. Дем’яненко. – К., 1991. – 176 с. ; Нечепоренко Л. С. Педагогическая система совершенствованияпроцессаформированиябудущего учителя в университете : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Л. С. Нечепоренко. – Харьков, 1991. – 51 с.

Демʼяненко Н. М. Загальна педагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Дем’яненко. – К., 1999. – 468 с.

Дзеверін О. Шляхи радянської школи за заповітами В. І. Леніна / О. Дзеверін. – Харків : Радянська школа, 1932. – 47 с.

Зотін М. Педагогічна освіта на Україні / М. Зотін. – Харків : Держ. Вид-во України, 1926. – 214 с.

Зільберштейн А. Система народної освіти. Збірка / Зільберштейн А., Ястржембовський В. – Харів, 1929. – 318 с.

Кондрашова Л. В. Морально-психологічна готовність студента до вчительської діяльності / Л. В. Кондрашова. – К. : Вища школа, 1987. – 187 с.

Кондрашова Л. В. Внеаудиторнаяработа по педагогике в педагогическом институте / Л. В. Кондрашова. – Киев-Одесса : Вища шк., 1988. – 160 с.

Крисюк С. В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917-1995 рр.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04 / С. В. Крисюк. – К., 1996. – 405 с.

Лавріненко О. А. Практична професійно-педагогічна підготовка вчителя у вищих закладах освіти України (1917-1928 рр.) : автореф. дис…. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Лавріненко. – К., 1998. – 19 с.

Луговий В. І. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методичний аспект) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. І. Луговий. – К., 1995. – 400 с.

Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовності студентов педагогических вузов к профессиональной деятельности : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / А. Ф. Лисенко. – К., 1996. – 412 с.

Литвиненко С. А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / С. А. Литвиненко. – К., 2005. – 39 с.

Лескевич М. А. Становлення радянської вищої педагогічної школи на Україні / М. А. Лескевич // Радянська школа. – 1958. – № 2. – С. 70–75.

Лескевич М. А. Розвиток вищої педагогічної школи в Українській РСР за 1917–1967 / М. А. Лескевич. – К., 1967. – 483 с.

Майборода В. К. Становлення і розвиток національної вищої педагогічної освіти в Україні (1917-1992 рр.) : автореф. дис…. д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. К. Майборода. – К., 1993. – 58 с.

Мацук Л. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до правового виховання молодших школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Мацук. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Мироненко Т. Формування громадянської зрілості в майбутніх вчителів : автореф. дис.. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Мироненко. – Одеса, 2001. – 19 с.

Мускін В. Вивершимо реконструкцію вищої і середньої школи / В. Мускін. – Харків : Вид. «Молодий більшовик», 1931. – 36 с.

Нікітчина С. О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917-1991 рр.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / С. О. Нікітчина. – К., 1998. – 33 с.

Ніжинський М. П. Школа, учитель, педагогіка. Історичний нарис / М. П. Ніжинський. – К. : Радянська школа, 1978. – 120 с.

Пінчук Г. Н. Сталінське піклування про народну освіту / Г. Н. Пінчук // Радянська школа. –1950. – № 4. – С. 5–9.

Ржевська А. В. Управління процесом виховання студентів вищого педагогічного закладу освіти : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. В. Іжевська. – Луганськ, 2002. – 20 с.

Ржевська А. В. Виховна робота в сучасному вищому навчальному закладі : метод. посіб. / Бабічев О. I., Хриков Є. М., Ржевська А. В., Котєнєва І. С., Адаменко О. В., Панченко Л. Ф., Бажутіна С. Б., Дорохіна В. Т., Бутенко Л. Л. – Луганськ, 2000. – 98 с.

Ряппо Я. П. Отражениеборьбыклассов в высшейшколеУкраины за годыреволюции / Я. П. Ряппо // Шлях освіти. – 1924. – № 6. – С. 1–8.

Ряппо Я. П. Реформа высшей школы на Украине в годы революции / Я. П. Ряппо. – Харьков : Госиздат Укр., 1925. – 181 с.

Столяров Я. Про організацію вищої школи. (Американізація або германізація) / Я. Столяр // Шляхосвіти. – 1924. – № 6. – С. 45–54.

Скрипник М. Лінії освітньої роботи у справі будування соціалізму / М. Скрипник. – Харків : Укр. Робітник, 1927. – 35 с.

Струбицький В. В. Учитель радянської школи (історико-педагогічний аспект) / Струбицький В. В., Бондар О. В. – Львів : Вища школа, 1987. – 206 с.

Сєвастʼянова О. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у виховному процесі вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / О. А. Севаст’янова. – Луганськ, 2007. – 22 с.

Семиченко В. А. Концепція целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей: психолого-педагогический аспект : автореф.дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / В. А. Семиченко. – К., 1992. – 46 с.

Татур И. Г. Становление педагогического майстерства будущего учителя в процес се развития его рефлексивной позиции : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / И. Г. Татур. – Одесса, 1989. – 151 с.

Тевлін Б. Л. Професійна підготовка вчителів / Б. Л. Тевлін. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – 192 с.

Троцко Г. В. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі : метод. реком. : в 3 ч. / Троцко Г. В., Денисенко А. О. – Харків : Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2007. – С. 10–51.

Філіпов О. М. 35 років розвитку радянської школи на Україні / О. М. Філіпов // Радянська школа. – 1952. – № 10. – С. 19–31.

Феоктистов А. Нові навчальні плани педосвіти / А. Феоктистов // Шлях освіти. – 1930. – Ч. 2. – С. 134–136.

Хлівний І. Педагогічна освіта за 15 років / І. Хлівний // Комуністична освіта. – 1932. – № 11–12. – С. 53–71.

Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л. О. Хомич. – К. : «Магістр-S», 1998. – 200 с.

Хмель Н. Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Н. Д. Хмель. – К., 1986. – 375 с.

Чавдаров С. Тридцять років радянської школи в УРСР / С. Чавдаров // Наукові записки: Український Науково-Дослідний Інститут педагогіки. – Т. ІІІ / за ред. проф. С. Чавдарова. – К. : Радянська школа, 1949. – С. 53–62.

Шестопалюк О. В. Громадянське виховання майбутніх учителів: теоретичні і методичні аспекти : [моногр.] / О. В. Шестопалюк. – Вінниця : Видавництво «Консоль», 2008. – 260 с.

Published
2013-10-10
How to Cite
Yashchuk, I. (2013). Education of the Future Pedagogues in Higher Pedagogical Educational Establishment (1920-1991) as a Subject of Historic-Pedagogical Research. Pedagogical Discourse, (15), 792-799. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/964