Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Перегляньте інструкцію щодо подання статті у збірник наукових праць "Педагогічний дискурс"

Вимоги до написання та оформлення статей

У збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та (або) експериментального характеру з актуальних проблем теорії педагогіки, дидактики, історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання, розвитку, професійної орієнтації учнів та студентів в закладах освіти та позашкільних установах, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, педагогіки післядипломної освіти, неперервної освіти, управління навчальними закладами тощо. Стаття повинна розкривати певну проблему в тій галузі, якій присвячена робота, та містити наукову новизну і цінність (теоретичну і (або) практичну).

Вимоги до статей:

Статті, результати яких були принаймні частково оприлюднені в інших працях автора (дисертаціях, монографіях, статтях, посібниках тощо), до розгляду не приймаються.

При формулюванні назв статей звертайте увагу на те, щоб вони були зрозумілі зарубіжним читачам. Бажано не використовувати абревіатури та формули. Кількість слів у назві – 10-12. Назва статті повинна бути інформативною, лаконічною, відповідати науковому стилю тексту. При  перекладі назви статті на англійську мову не можна здійснювати транслітерацію, крім неперекладних назв.

При написанні та оформленні статей необхідно керуватись такими вимогами (приклад оформлення статті див. за посиланням «Приклад оформлення статті»):

 1. До друку приймаються статті, які відповідають тематиці збірника, що відображається у поставленому зверху зліва УДК.
 2. Статті повинні бути написані українською (англійською, польською, російською) мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок.
 3. Структура статті повинна мати такі елементи:

Вступ (розкрити, якій проблемі присвячено дослідження)

У вступі необхідно здійснити постановку проблеми в загальному вигляді, розкрити її актуальність для теорії та практики.

Мета та завдання (розкрити, якого результату хоче досягнути дослідник)

Мета дослідження передбачає розкриття сутності предмета дослідження. При цьому, із мети дослідження має бути зрозуміло, що саме досліджується, для чого досліджується і яким шляхом досягається результат. Завдання дослідження є комплексом результатів, які необхідно одержати в процесі дослідження. Завдання дослідження необхідно спрямувати на узагальнення даних щодо предмета дослідження, умов та результатів проведення дослідження.

Методи (розкрити, як вивчалась проблема)

Методи дослідження потрібно підбирати відповідно до конкретної наукової проблеми. Не допускається використання методів дослідження, які не відповідають обраній проблемі. У цій рубриці потрібно описати сутність, одиниці вимірювання, а також кількісні та якісні показники досліджуваного явища, які отримуються за допомогою виділених методів дослідження. У цій рубриці варто вказати організацію та етапи дослідження, якісні та кількісні характеристики вибірок. Якщо статтю присвячено теоретичному дослідженню, то розділ «Методи» замінюється на розділ «Теоретичні основи».

Результати (розкрити, які основні результати дослідження отримано)

Цей розділ статті повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, а також має бути здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвʼязання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Не допускається просте перерахування прізвищ науковців, які займалися порушеною проблемою. Представлення результатів кількісного дослідження (текстами, таблицями та рисунками) повинно доповнювати, а не повторювати один одного.

Обговорення (розкрити, що означають отримані результати)

Після розв’язання поставлених завдань потрібно провести паралелі між результатами інших науковців, які займалися досліджуваною проблемою. Варто вказати на різницю отриманих Вами даних у порівнянні із іншими науковцями, та вказати, чому саме такі результати отримано. Посилання на праці інших науковців є обов’язковим.

Висновки (розкрити, які саме нові наукові результати отримано та вказати перспективи досліджень)

Висновки повинні бути обґрунтовані та відповідати поставленій меті і завданням дослідження. Не допускається публікації у висновках даних, тверджень, положень, які не було розкрито у змісті самої статті.

Подяки (за наявності)

В разі наявності колег, які допомагали в організації досліджень, які висловлювали критичні зауваження щодо змісту статті, а також якщо дослідження виконувалось за фінансової підтримки організацій, фондів тощо (гранти, стипендії та ін.), то автор(и) статті можуть їм висловити подяку, але попередньо узгодивши її із ними.

Стаття повинна містити список використаних джерел та літератури, оформлений відповідно до APA Publication Manual 6th Edition (2009); анотації і ключові слова (мовою статті після заголовка – 800-1000 знаків і далі англійською мовою після анотації і ключових слів мовою статті – 1800-2000 знаків (якщо стаття англійською мовою, то спочатку подається анотація та ключові слова українською мовою - 800-1000 знаків, а потім - анотація та ключові слова англійською мовою - 1800-2000 знаків) (слова-маркери до анотацій див. у додатку 1). В анотаціях необхідно розкрити актуальність досліджуваної проблеми, мету статті, методи, отримані основні результати. Анотація не повинна містити загальних слів, фраз; не повинна дублювати українську анотацію; повинна відображати основні результати та зміст і структуру статті. Ключові слова використовуються базами даних для пошуку статей, тому вони повинні відображати наукову дисципліну, тему, мету та предмет дослідження. Ключові слова є самостійним елементом наукового дослідження, тому вони повинні мати власне значення. Комп’ютерний переклад анотацій, ключових слів, назв статей, а також джерел у транслітерованому списку використаних джерел і літератури є неприпустимим. Прізвища та імена авторів публікацій транслітеруються, назви праць – перекладаються. В список використаних джерел і літератури включаються лише ті посилання, які було використано в статті. На всі джерела повинні бути відповідні посилання в тексті статті. З метою запобігання самоплагіату, автор(и) статті можуть цитувати свої власні попередні праці, які стосуються досліджуваної проблеми. Правила самоцитування такі ж, які і при цитуванні на інших авторів.

 1. Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.
 2. Усі статті подаються через платформу Open Journal System – http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/about/submissions.
 3. Параметри документа: формат листка – А4 (орієнтація книжкова), поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали – міжрядковий – півтора, відступ першого рядка – 1,25 см, вирівнювання абзаців – за шириною.
 4. Увесь текст повинен бути набраний шрифтом одного типу і розміру в одну колонку. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. Бажано уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. При наборі тексту необхідно дотримуватись правил компʼютерного набору тексту, зокрема, необхідно використовувати кутові (« ») (французькі) лапки, круглі дужки ( ), розрізняти символи тире (–) і дефіса (-) (тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефіса), використовувати апостроф (’). Нумерація сторінок не проставляється.
 5. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) друкуються шрифтом 10pt, розміщуються по центру, складові їх частини групуються в один обʼєкт. Підписи до них та посилання на них в тексті є обовʼязковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).
 6. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 джерел, оформлених у встановленому порядку. Посилання на використанні джерела та літературу зазначаються так: (Галус О., 2009). Якщо автор використовує посилання на декілька джерел, то це зазначається так: (Галус О., 2009; Шоробура І., 2010). Бібліографія складається в алфавітному порядку. Статті без бібліографії редакційною колегією розглядатися не будуть. Обовʼязково в кінці статті подається транслітерація списку використаних джерел (правила транслітерації див. у додатку 2). Транслітерований список літератури є повним аналогом списку використаних джерел і літератури та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. Посилання на англомовні джерела літератури не транслітеруються. В разі використання посилань на електронні джерела (URL), будь ласка, оновіть їх перед подачею статті. APA стиль не використовує «Випуск», «Вип.», «№» чи споріднені терміни. Потрібно використовувати цифрові позначення, виділяючи їх курсивом. Потрібно використовувати «с.» та «С.» для позначення номерів сторінок, коли цитується частина газетної публікації чи частина книги. Їх потрібно пропускати, коли цитується журнальна стаття. Використовуйте приклади оформлення списку використаних джерел і літератури, а також приклади транслітерованого списку, які наведено у додатку 3.
 7. Обсяг статті повинен бути в межах 10–25 сторінок, які відповідають п.п.1-9 Вимог до написання та оформлення статей (без анотацій, списку використаних джерел і літератури, а також транслітерованого списку).
 8. Матеріали розташовуються у такій послідовності:

1) індекс УДК;

2) ініціали та прізвище автора(ів) (українською та англійською мовами) (примітка: спочатку наводиться прізвища автора(ів), які зробили найбільший внесок у написання статті. Англомовне написання прізвища та імені автора(ів) потрібно використовувати завжди однакове);

3) науковий ступінь, вчене звання, посада (українською та англійською мовами);

4) місце роботи: назва країни, назва установи, населеного пункту (українською та англійською мовами) (примітка: аффіліація повинна наводитися англійською мовою так як це вказано в установчих документах (чи на офіційному веб-сайті англійською мовою) організації, установи автора(ів); не рекомендується використовувати абревіатури в назві та приставки, які визначають статус організації (наприклад, Державний вищий навчальний заклад, Комунальний заклад тощо); всі складники аффіліації повинні бути подані через кому; імена, включені до складу назви організації, установи, як правило, пишуться перед назвою організації, а не після. Окрім того, не бажано вказувати «named after»);

5) номер автора(ів) ORCID ID;

6) назва статті мовою оригіналу та англійською мовою (друкується малими літерами з першої великої);

7) анотації до статті та ключові слова як це зазначено в п.3;

8) текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);

9) список використаних джерел та літератури, транслітерований список (references).

Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог, прийматися до розгляду не будуть.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Подання рукописів статей до збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» та їх рецензування є безкоштовним. Оплата здійснюється лише за друк збірника у розмірі 45 грн. за сторінку, оформлену відповідно до вищезазначених вимог (вартість публікації покриває витрати, пов’язані з поліграфічними послугами видавництва, макетуванням і коректурою тексту, розміщенням електронної версії збірника на офіційному веб-сайті). Відповідно до вищезазначених вимог щодо обсягу статті, вартість публікації становить від 450 грн. до 1125 грн.

Оплата здійснюється виключно після прийняття редакційною колегією рішення про опублікування рукопису статті та після повідомлення про це Автору/авторам.

Довідково:

e-mail: kgpa_nauka@ukr.net

тел.: (0382) 79-59-45

Контактна особа: Крищук Богдан Степанович (067-914-74-98).

Додатки

Додаток 1. Слова-маркери до анотацій

Додаток 2. Правила транслітерації списку використаних джерел

Додаток 3. Приклади оформлення списку використаних джерел і літератури / Транслітерації

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.