Education and Polish School System in Belarus. Press Discourse Analysis of «Głos znad Niemna na uchodźstwie» in the Period 2014–2016

Keywords: discourse, text, Polish language teaching, «Głos znad Niemna na uchodźstwie», national minority, Belarus, Polish people living abroad

Abstract

This article focuses on the press discourse analysis concerning education and Polish school system in Belarus which took place in the period 2014–2016 in «Głos znad Niemna na uchodźstwie» («A voice from the Neman River in Exile») weekly. The situation of the Polish minority in Belarus was always difficult because the politics of Belarusian authorities was focused on destruction of anything connected with Polish culture or possessing Polish roots: intelligentsia, school, theatres, press. The situation of Poles as Polish people living abroad in the contemporary Belarus seems to be complicated. On one hand, they form big percentage of the society in Belarus, but on the other hand, a significant part of them has a difficulty to preserve Polish identity. Consequently the role of Polish schools and organizations in education of children and teenagers has increased. Language acquisition begins in kindergartens during extra lessons or within Polish groups. The forms of language acquisition at school vary a lot. Most of the students learn Polish languages after-hours, some of them attends required Polish classes at school. Polish press in Belarus plays a vital role in the process of creation and development of national awareness. «Głos znad Niemna na uchodźstwie» weekly issued as the press organ of the Union of Poles in Belarus has been playing such a vital role for years. The discourse analysis has proved to be particularly helpful concerning some problematic issues of ethnic and national minorities. One should highlight the fact that the public discourse is used both for the formation and reinforcement of the national identity. We analyzed five selected papers concerning the education and Polish school system in Belarus in «Głos znad Niemna na uchodźstwie» weekly. We observed what topics concerning Polish education in Belarus are highlighted in the press, what the discourse construction is, types of used vocabulary and structures, what changes in readers’ behavior and mentality are obtained.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Waldemar Zak, Maria Curie-Skłodowska University

Postgraduate Student of the Faculty of Political Science and Journalism

References

Białoruś ogranicza możliwość nauki języka polskiego [Belarus Limits the Possibility of Learning Polish]. Retrieved from: http://naszdziennik.pl/polska/190419,bialorus-ogranicza-mozliwosc-nauki-jezyka-polskiego.html [in Polish].

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos [Refinement. A Social Critique of the Power of Judgment, trans. P. Biłos]. Warszawa [in Polish].

Camauër, L. (2003). Ethnic Minorities and Their Media in Sweden. An Overview of the Media Landscape and State Minority Media Policy. Nordicom Review, 2, 69–88 [in English].

Chodubski, A. (1998). O tożsamości polonijnej [About the Polish Community Identity]. In Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne (pp. 13–23). Toruń [in Polish].

Brzozowska, D. (2014). Dyskurs i inne pojęcia studiów nad dyskursem [Discourse and Other Concepts of Discourse Studies]. In Dyskurs w perspektywie akademickiej (pp. 12–16). Olsztyn [in Polish].

Dobrołowicz, J. (2013). Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym [Visuality of Education in the Polish Press Discourse]. Kraków [in Polish].

Duszak, A. (1998). Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa [Text, Discourse, Intercultural Communication]. Warszawa [in Polish].

Fairclough N., & Duszak, A. (2008). Wstęp: krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych [Introduction: Critical Discourse Analysis – a New Research Area for Linguistics and Social Sciences]. In Krytyczna analiza dyskursu interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej [in Polish].

Foucault, M. (2006). Trzy typy władzy, przeł. M. Kowalska [Three Types of Power, trans. M. Kowalska]. In Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (pp. 512–536). Warszawa [in Polish].

Grędzik-Radziak, A. (2005). Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989–2001 [Polish Education and Scholasticism in Belarus in 1989–2001] (Part 2). Kielce [in Polish].

Grzymała-Kazłowska, A. (2004). Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem [Sociologically Oriented Discourse Analysis in the Case of the Background of Contemporary Discourse Research]. Kultura i Społeczeństwo – Culture and Society, 1, 13–34 [in Polish].

Habermas, J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. M. Kaniowski [Theory of Communicative Action, trans. A. M. Kaniowski] (T. 2) [in Polish].

Kalczyńska, M. (2014). Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie [Selected Functions of Polish Media Abroad in the Development of Social Communication in Lithuania, Ukraine, Belarus and Latvia]. Łódzkie Studia Teologiczne – Lodz Theological Studies, 1, 39–50 [in Polish].

Kiklewicz, A. (2015). Kategoryzacja dyskursu [Discourse Categorization]. In Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne (A. Kiklewicza i I. Uchwanowej-Szmygowej (red.), pp. 15–41). Olsztyn [in Polish].

Leonowicz-Bukała, I. (2017). Media i mniejszości etniczne i narodowe. Przegląd badań z perspektywy polskiej [Media and Ethnic and National Minorities. Review of Research from a Polish Perspective]. In Nauki o mediach i komunikacji społecznej, red. A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, pp. 439–449). Warszawa [in Polish].

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym [Text Analysis in Media Discourse]. Kraków [in Polish].

Miś, L. (2007). Problemy społeczne: teoria, metodologia, badania [Social Problems: Theory, Methodology, Research]. Kraków [in Polish].

Nijakowski, L. Analiza dyskursu na temat mniejszości narodowych i etnicznych w polskich mediach [Analysis of Discourse on National and Ethnic Minorities in the Polish Media]. In Ośrodek Racjonalistyczno-Sceptyczny im. de Voltaire’a «Racjonalista». Retrieved from: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4820 [in Polish].

Nijakowski, L. (2006). Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym [Symbolic Domains. National and Ethnic Conflicts in a Symbolic Dimension]. Warszawa [in Polish].

Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego [Ritual Chaos. Study of Public Discourse], (1997). (M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.). Kraków [in Polish].

Smolicz, J. (1990). Język jako wartość rdzenna [Language as a Root Value]. In A. Kłoskowska (red.), Oblicza polskości – Faces of Polishness (pp. 208–238). Warszawa [in Polish].

Śpiewak, P. (2002). Słowa modne i niemodne (słownik) [Fashionable and Unfashionable Words (Dictionary)]. Res Publica Nowa, 10, 17–25 [in Polish].

van Dijk, T. (2001). Dyskurs jako struktura i proces [Discourse as a Structure and Process]. In Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa [in Polish].

Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu [The Importance of Case Study as a Research Method in Management Sciences]. In E-mentor 1. Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983 [in Polish].

Żołędowski, Cz. (2003). Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie: uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi [Belarusians and Lithuanians in Poland, Poles in Belarus and Lithuania: Conditions of Contemporary Relations Between the Majority and National Minorities]. Warszawa [in Polish].

Published
2019-10-10
How to Cite
Zak, W. (2019). Education and Polish School System in Belarus. Press Discourse Analysis of «Głos znad Niemna na uchodźstwie» in the Period 2014–2016. Pedagogical Discourse, (27), 18-27. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2019.27.02