Conceptualization of Quality of the Future Teacher Training in the System of Professional Education in the Republic of Poland

Keywords: professional training, future teachers, quality of training, education policy, pedagogical practice

Abstract

The article deals with the problem of quality of the future teacher training in the Republic of Poland. It is stated that the education reforms of the beginning of the 1990-s gave a strong impetus for modernization of teacher training in the Republic of Poland. The implementation of the reforms led to radical changes in the state education policy as well as in the direction of the system of education to quality assurance. The Republic of Poland is seen to focus on the best EU examples by choosing the European vector of development in the sphere of professional training, notably teacher training. Based on scientific resources, quality of teacher training is studied considering the main paradigm of its realization. In particular, professional training must be realized in such a way that future teachers can get an opportunity to discover essence and meaning of their vocation. Taking this fact into consideration, a personality-oriented paradigm of teacher training is the most relevant to quality assurance. It is noted that humanistic and axiological approaches in teacher training should be aimed at the development of teacher’s personality, system of values, motives for innovative and creative activity, formation of self-awareness and self-development skills, but not only at professionally significant knowledge and skills. The main drawback in ensuring quality of teacher training is the focus on theoretical knowledge rather than methodological and practical knowledge. The key task in quality assurance of teacher training involves development of a reliable educational programme and defining effective ways of its realization. Reaching high standards of a future professional role in the process of teacher training is considered to be possible only due to the synergy of academic theory and practice that complement each other during training.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olha Bilyakovska, Ivan Franko National University of Lviv

Assistant Professor of the Department of General and Social Pedagogy, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

Denek, K. (2005). Ku dobrej edukacji [For Good Education]. In K. Denek, & I. Kuźniak (Red.), Przygotowanie celów kształcenia w reformowanej szkole. Toruń: Akapit [in Polish].

Golik, J. (2015). Formalne kwalifikacje nauczycieli i wydatki na zajęcia pozalekcyjne, a wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych w latach 2002–2011 (gimnazjów finansowanych z budżetu miasta Poznania) [Formal Qualifications of Teachers and Expenses for Extracurricular Activities, and the Results of Students from External Exams in the Years 2002–2011 (Junior High Schools Financed from the Budget of the city of Poznań)]. Doctoral dissertation. Poznań [in Polish].

Golinowska, S. (2000). Polityka społeczna: koncepcje – instytucje – koszty [Social Policy: Concepts – Institutions – Costs]. Warszawa: Wyd. Poltext [in Polish].

Jezierska-Wiejak, Е. (2018). Praktyki pedagogiczne przygotowaniem do odgrywania roli nauczyciela czy wprowadzeniem do zawodu? [Teaching Practices – Preparation for Playing the Role of a Teacher or Introduction to a Profession?] In E. Musiał, J. Malinowska (Red.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania (pp. 101–113). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego [in Polish].

Komar, W. (2000). Współczesność i nauczyciel. Perspektywy edukacji bez dogmatów? Którędy do wykształcenia światłych oraz niezależnie myślących ludzi-nauczycieli: blokady i szanse? [Contemporary and Teacher. Education Prospects without Dogmas? Which Way to Educate Enlightened and Independent-Thinking Teachers: Blockades and Opportunities?]. Warszawa: Żak [in Polish].

Kwieciński, Z. (1998). Nowe potrzeby i kierunki zmian kształcenia pedagogów i nauczycieli [New Needs and Directions of Changes in Educating Educators and Teachers]. In K. Pacławska (Red.), Tradycja i wyzwanie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego [in Polish].

Kwiatkowski, S. M. (2001). Kształcenie zawodowe: dylematy teorii i praktyki [Vocational Training: Dilemmas of Theory and Practice]. Warszawa: IBE [in Polish].

Łukasik, J. (2012). Zmiany w kształceniu nauczycieli. Możliwe szanse – nowe wyzwania [Changes in Teacher Education. Possible Opportunities – New Challenges]. Ruch Pedagogiczny – Pedagogical Movement, LXXXIII, 119–126 [in Polish].

Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej [Accompanying Pedagogy. Perspective of the Ignatian Tradition]. Kraków: WAM [in Polish].

Malec, А. (2018). Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką [Preparing Students to Carry out the Tasks of an Early School Education Teacher – Between Theory and Practice]. In E. Musiał, J. Malinowska (Red.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania (pp. 154–163). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego [in Polish].

Markocki, Z. (2009). Nauczyciel – wychowawca wobec nowej rzeczywistości edukacyjnej społeczeństwa [Teacher – Educator in the Face of the New Educational Reality of Society]. In Cz. Prewka (Red.), Ku Dobrej Szkole. Nauczyciele. Technologie kształcenia (s. 15–21). Szczecin-Radom: PIB [in Polish].

Niezgoda, M. (1998). Kształcenie dla przyszłości [Education for the Future]. In K. Pacławska (Red.), Tradycja i wyzwanie. Edukacja – Niepodległość – Rozwój. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego [in Polish].

Okoń, W. (1991). Rzecz o edukacji nauczycieli [The Thing about Teacher Education]. Warszawa: WsiP [in Polish].

Orczyk, J. (2008). Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele [Social Policy. Conditions and Goals]. Poznań: Akademia Ekonomiczna [in Polish].

Prokopiuk, W. (1997). Szkic o humanistycznym wymiarze samokształcenia nauczycieli [A Sketch on the Humanistic Dimension of Teacher Self-Education]. In A. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, J. Niemiec (Red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela (s. 164–176). Białystok: Wyd. Akademickie «Żak» [in Polish].

Strategia Rozwoju Kraju 2020 [National Development Strategy 2020]. (2012). 157 [in Polish].

Szlosek, F. (2000). Potrzeby i możliwości przygotowania nauczycieli do realizacji reformy edukacji w Polsce [Needs and Opportunities to Prepare Teachers to Implement Education Reform in Poland]. In Ksztalcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce (pp. 11–17). Radom: ITE [in Polish].

Szymańska, M. (2019). Portfolio w kształceniu nauczycieli [Portfolio in Teacher Education]. Kraków: Wyd. Ignatianum [in Polish].

Szymczak, J. (2010). Ze zdarzeniami krytycznymi w tle. Namysł nad refleksją w zawodzie nauczyciela [With Critical Events in the Background. Reflection on Reflection in the Teaching Profession]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja – Present – Man – Education, 4 (52), 55–74 [in Polish].

Uszyńska-Jarmoc, J. (2015). Rozwój zawodowy nauczycieli przedszkola z perspektywy teorii kolektywizmu [Professional Development of Kindergarten Teachers from the Perspective of Collectivism Theory

]. In S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska (Red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka (pp. 135–146). Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [in Polish].

Zacher, L. W. (1998). Problemy przyszłego świata jako wyzwania edukacyjne współczesności [Future World Problems as Contemporary Educational Challenges]. In A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (Red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie zmieniającego się świata (pp. 234–246). Warszawa: Wyd. Akademickie «Żak» [in Polish].

Znaniecki, F. (2001). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości [Present People and the Civilization of the Future]. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN [in Polish].

Published
2019-10-17
How to Cite
Bilyakovska, O. (2019). Conceptualization of Quality of the Future Teacher Training in the System of Professional Education in the Republic of Poland. Pedagogical Discourse, (27), 28-34. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2019.27.03