Continuing Education as a Dominant Element of the Modern Educational Paradigm

Keywords: continuing education, postgraduate education, education for sustainable development, lifelong education, adult education, competence, terminology system

Abstract

The article deals with the issue of developing the system aiming at continuing education as a dominant element of modern education doctrine. The need for large-scale studies of the phenomenon and the formation of a separate special paradigm at both theoretical and practical levels, taking account of the «multi-professionalism» as a characteristic feature of the labour market, the processes of vocational globalization, the priority of information technology, the introduction of outcome-based approach as of the high priority, critically short period of the half-life for modern competences has been substantiated.

Based on the analysis of disparate elements from the experience of the continuing education formation and implementation, the main problematic issues the solution of which will ensure the formation of a holistic paradigm of continuing education have been synthesized, in particular: 1terminology standardization for the continuing education; 2establishment of the general state of educational strategy at the level of principles, tasks, structure, forms and methods, etc.; 3ensuring proper regulatory and legal support for the functioning of continuing education as a holistic system at the level of laws and regulations; 4formation of the optimal hierarchy of educational institutions, which will create and provide educational products and educational services in the framework of the continuing education by means of the infrastructure of field-oriented institutions and organizations; 5) use of modern information technologies of e-learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Romana Volkovetska, Ivan Franko National University of Lviv

Postgraduate Student

Valentyna Mudrokha, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv

Head of the Department of Library Science, Candidate of Sciences in Social Communications

Nataliia Demchuk, Ivan Franko National University of Lviv

Head of the Department of Library Science and Bibliography of Ivan Franko National University of Lviv, Candidate of Philological Sciences

References

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On Approval of the National Qualifications Framework № 1341]. (2011). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity [On the National Doctrine of Education Development]. (2002). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukrainian].

Pro osvitu № 2145-VIII 05.09.2017 [On Education]. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zakonoproekt pro osvitudoroslykh: osnovnipolozhennia [Legislative Draft on Adult Education: Basic Provisions]. Retrieved from https://osvita.ua/vnz/76707/ [in Ukrainian].

Babych, M. S. (2015). Bezperervna osvita (osvita vprodovzh zhyttia) – umova pidvyshchennia natsionalnoi konkurentospromozhnosti [Lifelong Education (Life long Learning) as a Required Condition for National Competitiveness Increase]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 5, 50–53 [in Ukrainian].

Bezperervnaosvita – odyn iz trendiv 2019 roku [Continuing Education is One of the 2019 Trends]. (2019). Retrieved from https://blog.uamaster.com/corporate-education-as-trend/ [in Ukrainian].

Bondar, M. (2020). Zakonoproiekt pro osvitu dlia doroslykh: osnovni polozhennia ta detali [Legislative Draft on Adult Education: Basic Provisions and Details]. Retrieved from https://education.24tv.ua/zakonoproyekt-pro-osvitu-doroslih-polozhennya-novini-ukrayini_n1420423 [in Ukrainian].

Vezetiu, K. V. Bezperervna osvita yak universalnyi zasib zdiisnennia protsesu osvity [Continuing Education as a Universal Means of Implementing the Education Process]. Retrieved from http://intkonf.org/vezetiu-kv-bezperervna-osvita-yak-universalniy-zasib-zdiysnennya-protsesu-osviti/ [in Ukrainian].

Haharin, O. O. (2007). Doslidzhennia i analiz metodiv ta modelei intelektualnykh system bezperervnoho navchannia [Research and Analysis of Methods and Models for Intelligent Systems of Continuing Education] Naukovi visti Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu Ukrainy «Kyivskyi Politekhnichnyi Instytut» – Buletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», 6, 37–48 [in Ukrainian].

Davydov, P. (2015). Bezperevnist osvity – vyklyk suchasnosti [Continuity of Education as a Modern Challenge] Osobystist, suspilstvo, polityka – 2015: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (pp. 14–17). Liublin [in Ukrainian].

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. (2008). (Ed. V. H. Kremen). Kyiv: YurinkomInter [in Ukrainian].

Zahorodnia, L. (2016). Bezperervna bibliotechna osvita yak vazhlyvyi chynnyk rozvytku bibliotechnoi profesii: istoriia ta sohodennia [Continuing Library Education as an Important Factor in the Development of the Library Profession: History and the Present]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Scientific Works of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi, 44, 171–190. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_17 [in Ukrainian].

Zaiarna, V. S. (2015). Etapy rozvytku mizhnarodnoho spivrobitnytstva u sferi neformalnoi osvity v yevropeiskomu soiuzi [Stages of Development of International Cooperation in the Field of Non-formal Education in the European Union]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of Formation of Creative Personality in Higher and Secondary Schools, 45, 94–102 [in Ukrainian].

Karpenko, M. (2010). Osvita protiahom zhyttia: svitovyi dosvid i ukrainska praktyka: analitychna zapyska [Lifelong Education: World Experience and Ukrainian Practice: An Analytical Note]. Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-svitoviy-dosvid-i-ukrainska-praktika [in Ukrainian].

Kontseptsiia vprovadzhennia media-osvity v Ukraini (nova redaktsiia) [The Concept of Introducing Media Education in Ukraine (New edition)]. (2016). Retrieved from https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraini-nova-redaktsiya/ [in Ukrainian].

Koreneva, I. M. (2018). Fenomen «Osvita dlia staloho rozvytku»: sutnist ta suchasni osoblyvosti kontseptu [The Phenomenon of «Education for Sustainable Development»: the Essence and Modern Features of the Concept]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal – Ukrainian Pedagogical Journal, 2, 113–123 [in Ukrainian].

Krystopchuk, T. Ye. (2017). Zakonodavche rehuliuvannia ta osoblyvosti vydiv osvitnoi diialnosti u konteksti neperervnoi osvity u yevropeiskykh krainakh [Legislation and Features of Educational Activities in the Context of Continuing Education in European Countries]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 5, 62–65 [in Ukrainian].

Kudriavtseva, S. P., & Kolos, V. V. (2005). Mizhnarodna informatsiia [International Information]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo». Retrieved from https://buklib.net/books/24166/ [in Ukrainian].

Kunanets, N. E. (2013). Informatsiino-bibliotechne obsluhovuvannia korystuvachiv z osoblyvymy potrebamy: istoriia ta suchasnist [Information and Library Service for Users with Special Needs: History Andnowsadays]. Lviv: Halytska vydavnycha spilka [in Ukrainian].

Mamedova, I. (2013). Efektyvnist bezperervnoi osvity, osvita prodovzh usoho zhyttia [Effectiveness of Continuing Education, Lifelong Education]. Molod i rynok – Youth and Market, 9, 144–148 [in Ukrainian].

Mandryka, O. I. Bezperervna osvita pedahohichnoho kolektyvu za systemoiu indyvidualnykh traiektorii [Continuing Education of the Teaching Staff According to the System of Individual Trajectories]. Retrieved from https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp8/Mandrik.pdf [in Ukrainian].

MOZ Ukrainy vprovadzhuie systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku (BPR) dlia likariv [Ministry of Health of Ukraine Introduces the System of Continuing Professional Development (BPR) for Doctors] (2019). Retrieved from https://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-kraini-vprovadzhue-sistemu-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-bpr-dlja-likariv [in Ukrainian].

MON proponuie dlia hromadskoho obhovorennia zakonoproiekt «Pro osvitudoroslykh» [The Ministry of Education and Science Has Suggested Legislative Draft «On Adult Education» for the Community Discussion]. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-zakonoproyekt-pro-osvitu-doroslih [in Ukrainian].

Neperervna osvita dlia staloho rozvytku: filosofsko-teoretychni konteksty ta pedahohichna praktyka [Continuous Education for Constant Development: Philosophical and Theoretical Contexts and Pedagogical Practice]: Proceedings of the Conference. Dnipro: SPD «Okhotnik» [in Ukrainian].

Polovaia, N. O. (2018). Bezperervna osvita yak vektor rozvytku informatsiinoho suspilstva [Continuing Education as a Vector for Information Society Development]. Hrani, 4, 91–96. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2018_21_4_15 [in Ukrainian].

Rybchynskyi, M. (2019). Bezperervna osvita – kliuchovyi trend maibutnoho [Continuing Education as a Key Trend of the Future]. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/columns/2019/11/29/654273/ [in Ukrainian].

Salata, H. V. (2017). Bezperervna bibliotechno-informatsiina osvita v suchasnykh umovakh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: notatky do problemy [Continuing Library and Information Education in Modern Conditions of Socio-Economic Development of Ukraine: Notes to the Problems]. Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: yevropeiski oriientyry: Proceedings oft he Conference (pp. 25–30). Kyiv: UBA [in Ukrainian].

Salo, A. V. Bezperervna osvita yak priorytetnyi napriamok pidvyshchennia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv [Continuing Education as a Priority Area for Improving the Professional Competence of Specialists]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5505 [in Ukrainian].

Stratehiia reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini do 2020 roku [Strategy for Reforming Higher Education in Ukraine till 2020]. (2015). Retrieved from http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/strategiya_reformuvannya_vyshchoyi_osvity_2.0.pdf [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky [Strategy for Reforming Higher Education in Ukraine for 2021–2031]. (2020). Retrieved https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdff [in Ukrainian].

Topchyi, T. V. (2014). Bezperervna osvita yak systemne seredovyshche formuvannia osobystosti [Continuing Education as a Systemic Environment for the Formation of a Personality]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho – Bulletin of the National University «Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine», 3, 222–228 [in Ukrainian].

Kholodnyi, H. O. (2015). Osoblyvosti ta perspektyvy bezperervnoi osvity v systemi kadrovoho zabezpechennia marketynhovoi diialnosti pidpryiemstv [Features and Prospects of Continuing Education in the System of Staffing of Marketing Activities of Enterprises]. Problemy ekonomiky – Problems of the Economics, 2, 194–200 [in Ukrainian].

Shcho take Soft Skills i dlia choho yikh treba rozvyvaty [What Soft Skills Mean and why They Need to Be Developed]. Retrieved from https://www.work.ua/articles/self-development/2049/ [in Ukrainian].

European Communities: A Memorandum on Lifelong Learning, issued in 2000. Retrieved from https://uil.unesco.org/document/european-communities-memorandum-lifelong-learning-issued-2000 [in English].

Published
2020-11-11
How to Cite
Volkovetska, R., Mudrokha, V., & Demchuk, N. (2020). Continuing Education as a Dominant Element of the Modern Educational Paradigm. Pedagogical Discourse, (29), 51-61. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1107