Components, Criteria and Indicators of the Readiness Levels of Future Naval Infantry Units Officers for Professional Activity

Keywords: components, criteria, indicators, levels, readiness, future naval infantry units officers, information and communication technologies

Abstract

The essence of components, criteria and indicators of the of the readiness levels of future naval infantry units officers for professional activities have been developed and revealed in the article. It is found out that the structure of readiness of future naval infantry units officers for professional activity consists of such components: personal and motivational (the criteria of this component motivational and orientation value orientations has been chosen, awareness of the necessity and goals of preparation for professional activity, the formation of a system of motives and values of the future specialist regarding future professional activity, which is accompanied by interest and desire to succeed in future professional activity), cognitive and content (criteria of knowledge – strength and depth of knowledge due to implementation of tasks and functions in future professional activities, a system of professional knowledge of the military field which is necessary for the effective implementation of educational and professional activities; the availability of special knowledge among cadets in professionally oriented disciplines), information and activity (criteria operational – abilities and skills to act in the conditions of future professional activity, the cadet’s ability to assess different situations, to make decisions about actions in different situations quickly and correctly), reflexive and creative (reflexive criteria – reflexive position, the ability to self-assessment, creative solution of various situations, the reflexive component is endowed with a self-regulating function and reveals skills and ability of cadets to evaluate the results of their own activities in the direction function of readiness to ensure safety in future professional activities, the care for the preservation of health and property values, to be able to reflect and correct their behavior, to strive for self-improvement and self-development).

According to certain components, criteria and indicators, three levels of readiness of future naval infantry units officers for professional activity have been determined: high, medium and low.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ihor Zaitsev, Military Academy (city of Odesa)

Assistant Professor of the Department of Tactics and General Military Disciplines

References

Batarshev, A. V., Alekseeva, I. Yu., & Majorova, E. V. (2007). Diagnostika professionalno vazhnyx kachestv [Diagnosis of Professionally Important Qualities]. Sankt-Peterburg. [in Russian]

Bilous, T. L. (2014). Sutnist i struktura profesiinoi hotovnosti do roboty v ekstremalnykh umovakh u maibutnikh pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav [The Essence and Structure of Professional Readiness to Work in Extreme Conditions in Future Law Enforcement Officers]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 37, 37–40. [in Ukrainian]

Bloshchynskyi, I. H. (2015). Stan sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv pid chas fakhovoi pidhotovky z vykorystanniam tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [The State of Formation of Professional Competence of Future Border Guards Officers during Professional Training with the Use of Distance Learning Technologies]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser: Pedahohichni nauky – Collection of Scientific Works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Ser: Pedagogical Sciences, 2, 19–31. [in Ukrainian]

Bryzhatyi, Ye. (2011). Kryterii otsinky rivnia sformovanosti do maibutnoi profesiinoi diialnosti ofitseriv inzhenernykh viisk na riznykh rivniakh pidhotovky [Criteria for Assessing the Level of Formation for Future Professional Activities of Officers of Engineering Troops at Different Levels of Training]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh syl – Collection of Scientific Works of Kharkiv University of the Air Force, 3, 243–246. [in Ukrainian]

Horbatiuk, R. M. (2012). Pidhotovka maibutnikh inzheneriv-pedahohiv do vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Preparation of Future Engineers-Teachers for the Use of Information and Communication Technologies]. Pedahohichnyi dyskurs – Pedagogical Discourse, 11, 43–49. [in Ukrainian]

Duraj-Novakova, K. M. (1983). Formirovanie professionalnoj gotovnosti studentov k pedagogicheskoj deyatelnosti [Formation of Professional Readiness of Students for Pedagogical Activity]. (Doctor’s thesis): 13.00.04. Moskva. [in Russian]

Zhyhir, V. I. (2012). Otsiniuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsia yak faktor yoho formuvannia [Assessment of Professional Competence of a Specialist as a Factor in Its Formation]. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Collection of Scientific Works of Berdiansk State Pedagogical University, 2, 40–46. [in Ukrainian]

Karabin, O. Y. (2013) Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv humanitarnykh dystsyplin do roboty v informatsiinomu seredovyshchi [Formation of Readiness of Future Teachers of Humanities to Work in the Information Environment]. (Candidate’s thesis): 13.00.04. Ternopil. [in Ukrainian]

Kyryliuk, O. (2011). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do roboty z tekhnichnymy zasobamy prykordonnoho kontroliu [Criteria, Indicators and Levels of Readiness of Future Border Guards to Work with Technical Means of Border Control]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» – Collection of Scientific Works of the Khmelnytskyi Institute of Social Technologies of the University «Ukraine», 3, 70–73. [in Ukrainian]

Korostil, L. A. (2009). Samoosvita osobystosti yak sotsialne ta pedahohichne yavyshche [Self-Education of the Individual as a Social and Pedagogical Phenomenon]. Pedahohichni nauky – Pedagogical Sciences, 1, 138–145. [in Ukrainian]

Neshchadym, I. M. (2003). Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka [Military Education of Ukraine: History, Theory, Methodology, Practice]: [monohr.]. Kyiv. [in Ukrainian]

Perkatyi, R. (2016). Obgruntuvannia kryteriiv, pokaznykiv ta rivniv sformovanosti samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv natsionalnoi politsii [Substantiation of Criteria, Indicators and Levels of Formation of Self-Educational Competence of Future Officers of the National Police]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 6. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadped_2016_6_10). [in Ukrainian]

Soina, O V. (2005). Uchebno-delovaya igra kak sredstvo aktivizacii uchebno-poznavatel’noj deyatelnosti kursantov voenny’x vuzov (na primere yzucheniya estestvennonauchny’x disciplin) [Educational and Business Game as a Means of Activating the Educational and Cognitive Activities of Cadets of Military Universities (on the Example of the Study of Natural Sciences)]. (Candidate’s thesis): 13.00.08. Chelyabinsk. [in Russian]

Cherkun, I. A. (2016). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti viiskovo-spetsialnoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv-psykholohiv zapasu [Criteria, Indicators and Levels of Formation of Military-Special Training of Future Reserve Officers-Psychologists]. Nauka i osvita – Science and Education, 10, 115–119. [in Ukrainian]

Yarema, V. (2018). Kryterii, pokaznyky ta rivni hotovosti maibutnikh ofitseriv morskoi pikhoty do nastavnytskoi diialnosti [Criteria, Indicators and Levels of Readiness of Future Marine Officers for Mentoring]. Liudynoznavchi studii. Ser.: Pedahohika – Anthropological studies. Ser.: Pedagogy, 6/38, 362–372. [in Ukrainian]

Published
2021-06-10
How to Cite
Zaitsev, I. (2021). Components, Criteria and Indicators of the Readiness Levels of Future Naval Infantry Units Officers for Professional Activity. Pedagogical Discourse, (30), 69-75. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2021.30.09