Issues of the Development of Pedagogical Education on the Pages of Domestic Ecclesiastical Periodicals (Mid-80s - the First Half of 90s of the Nineteenth Century)

Keywords: Homiletics, ecclesiastical periodicals, pastoral theology, educational institution of the Orthodox Church, pedagogical education

Abstract

Taking into account the necessity to reform pedagogical training in modern educational institutions of Ukraine, creative actualization of certain ideas on the development of pedagogical education presented on the pages of domestic ecclesiastical periodicals (mid-80s – the first half of 90s of the nineteenth century) is needed. Pedagogical education in the study is revealed as a system of training pedagogical and scientific and pedagogical staff for educational institutions of all types and as a professional training of future priests to the religious and moral upbringing of the flock.

The coverage of the issue of pedagogical education development on the pages of such journals as «Pravoslavnyj sobesednik», «Pravoslavnoe obozrenie», «Bogoslovskij vestnik», «Cerkovnyj vestnik», «Volynskie eparhial'nye vedomosti», «Cerkovno-prihodskaja shkola» in the period under research has been considered in the article on the basis of analysis of primary sources. The issue mentioned was developed by M. Shcheglov, N. Poletayev, A. Gusev, A. Govorov, A. Rozhdestvin and others. It has been established that the problems of the development of pedagogical education in the articles of these teachers and theologians were considered only in educational institutions of the Orthodox Church. It has been found out that there was a significant reduction in the thematic range of issues related to pedagogical education in the educational institutions of the ecclesiastical department in the mid 80s - the first half of the 90s of the nineteenth century compared with the second half of the 60's of the nineteenth century - in 1884. It was concluded that they mainly concerned changes in the content of pedagogical education, its educational and methodological support, the forms of organization of pedagogical training, as well as personnel provision of pedagogical education. The ideas about the content of Homiletics in theological seminaries, namely: reorganization of the content of Homiletics, expansion of the section, which highlights the essence of the church sermon were the most substantiated.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tetiana Tverdokhlib, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

postdoctoral student of the department of pedagogy and pedagogy of higher school,  candidate of pedagogical sciences

References

Andriychuk, N. М. (2010). Pidhotovka vchyteliv narodnoi shkoly v uchytelskykh seminariiakh Ukrainy (1860-1917 rr.) [Professional Training of Preliminary School Teachers in Teachers’ Seminaries of Ukraine (1860-1917)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Ivan Franko Zhytomyr State University. Zhytomyr. [in Ukrainian].

Bashkir, O. (2017). Mistse pedahohiky v systemi pedahohichnoi osvity Ukrainy v istorychnomu dyskursi ХІХ – pochatku ХХ st. [The Place of Pedagogics in the System of Pedagogical Education of Ukraine in the Historical Discourse of in the 19th – Early 20th Century]. Osvitolohichnyi dyskurs, 3–4 (18–19), 57–70 [in Ukrainian].

V. P-v. (1894). Pia desideria, po povodu «Opyta polnogo kursa gomiletiki dlja 4, 5 i 6 klassov seminarii» M. Chepika. Moskva 1893 g. [Pia desideria, about «Experience of Full Course of Homiletics for the 4th, 5th and 6th grades of Seminary» by M. Chepik, Moscow ,1893]. Bogoslovskij vestnik, 2, 350–396 [in Russian].

V. P-v. (1895). Programma gomiletiki [Program of Homiletics]. Bogoslovskij vestnik, 9, 400–416 [in Russian].

Vazhinsky, I. P. (2002). Stanovlennia i rozvytok pedahohichnoi osvity v Tsentralnii ta Skhidnii Ukraini (1802–1866 rr.) [Formation and Development of Pedagogical Education in Central and Eastern Ukraine (1802–1866)]. (Candidate’s thesis). Institute of Higher Education of APS of Ukraine. Kyiv. [in Ukrainian].

Glubokovskij, N. (1908). Ob organizacii shkol'nogo pastyrskogo prigotovlenija i ob ustrojstve «bogoslovsko-pastyrskih uchilishh» [About the Organization of School Pastoral Preparation and Organization of «Theological and Pastoral Schools»]. Cerkovnye vedomosti. Pribavlenija, 12, 557–579. [in Russian].

Govorov, A. (1895). Osnovnoj princip cerkovnoj propovedi i vytekajushhie iz nego predmet i zadachi cerkovnogo krasnorechija [Basic Principle of Ecclesiastical Preaching and Subject and Tasks of Ecclesiastical Eloquence Ensuing from It]. Pravoslavnyj sobesednik, 12, 345–388 [in Russian].

Grossu, N. (1910). Istoricheskie tipy cerkovnoj propovedi [Historical types of church sermons]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 11, 424–460. [in Russian].

Gusev, A. F. (1885). Polozhenie prepodavatelej duhovnyh seminarij [Position of Teachers of Theological Seminaries]. Pravoslavnoe obozrenie, 12, 693–726 [in Russian].

Demjanenko, N. М. (1999). Zahalnopedahohichna pidhotovka vchytelia v istorii vyshchoi shkoly Ukrainy (ХІХ – persha chvert ХХ st.) [General pedagogical training of teacher in the history of a higher school of Ukraine (XIX – first quarter XX c.)]. (Doctor’s thesis). Institute of pedagogics and psychology of vocational education of APS of Ukraine. Kiev. [in Ukrainian].

Zelenska, L. (2015). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H.S.Skovorody: vikhy istorii [Kharkiv National Pedagogical University named after H. Skovoroda: Milestones of History]. Pedahohika ta psykholohiia, 2015, 50, 168–181. Retrived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2015_50_21 (last accessed 11.03.2018). [in Ukrainian].

Innokentij (Pustynskij). (1899). Pastyrskoe bogoslovie v Rossii za XIX v. [Pastoral Theology in Russia in the XIX century]. Sergiev Posad. [in Russian].

Kostyleva, Y. V. (2013). Professional'no-pedagogicheskaja podgotovka v Tavricheskom eparhial'nom zhenskom uchilishhe (1866–1920) [Theoretical and Practical Pedagogical Training in Taurida Eparchy Women’s School (1866–1920)]. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'no universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Serija «problemy srednej i vysshej shkoly», 2, 56–69. [in Russian].

Kuzmina, S. (2008). Kursy pedahohiky v Kyivskyi dukhovnii akademii: zmist i tradytsii vykladannia [Courses of Pedagogic in Kiev Spiritual Academy: Matter and Traditions of Teaching]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 76, 57–62. [in Ukrainian].

Kurilo, L. F. (2007). Problemy vitchyznianoi universytetskoi osvity v XIX – na pochatku XX stolittia [The Problems in Native University Pedagogical Education of the 19th – the Beginning 20th Centuries]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Taras Shevchenko National Pedagogical University of Lugansk. Lugansk. [in Ukrainian].

Makkavejskij, N. (1898). Pastyrskoe bogoslovie i pedagogika v kurse nauk duhovnyh akademij [Pastoral Theology and Pedagogy in the Course of the Theological Academies Sciences]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 2, 202–224. [in Russian].

Meshkovaya, S. I. (2004). Svitskyi komponent pravoslavnoi dukhovnoi osvity v Rosiiskii imperii (1857–1884 rr.) [The Secular Component of Orthodox Church Schooling System of Russian Empire (1857–1884)]. (Doctor’s thesis) V. N. Karazin Kharkov National University. Kharkiv. [in Ukrainian].

Oprya, I. & Oprya, B. (2015). Osvita divchat z dukhovnoho stanu u 60-ti roky ХІХ – na pochatku ХХ st.: modna tendentsiia chy neobkhidnist? (na materialakh Pravoberezhnoi Ukrainy) [The Education of Girls of the Clergy of the 60-ies of the XIX – Beginning of XX Century: a Fashionable Trend or Necessity? (on Materials of the Right-Bank Ukraine)]. Osvita, nauka i kultura na Podilli, 22, 68–76. Retrived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2015_22_7 (last accessed 11.04.2018). [in Ukrainian].

Pevnickij, V. (1899). Iz istorii gomiletiki. Gomiletika v novoe vremja, posle reformacii Ljutera [From the History of Homiletics. Homiletics in Modern Times, after the Reformation of Luther]. Kiev. [in Russian].

Petrov, N. (1866). Iz istorii gomiletiki staroj Kievskoj akademii [From the History of the Homiletics of the Old Kiev Academy]. Trudy Kievskoj duhovnoj akademii, 1, 86–124. [in Russian].

Poletaev, N. (1895). Neobhodimost' osobyh prepodavatelej didaktiki v duhovnyh seminarijah [Need for Special Teachers of Didactics in Theological Seminaries]. Cerkovnyj vestnik, 37, 1164–1166 [in Russian].

Pro osvitu. № 2145-VІІІ. (2017). [About Education]. Retrived from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (last accessed 11.03.2018). [in Ukrainian].

Rozhdestvin, A. S. (1890). O perevodnyh ekzamenah v duhovno-uchebnyh zavedenijah [On End-of-Year Examinations in Ecclesiastical and Educational Institutions]. Pravoslavnoe obozrenie, 2, 371–381 [in Russian].

Stepanenko, H. V. (2007). Zhinochi dukhovni shkoly v Ukraini u XIX – na pochatku XX st.: shliakh vid elementarnoi do fakhovoi pedahohichnoi osvity [Women's Spiritual Schools in Ukraine in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries: the Path from Elementary to Professional Pedagogical Education]. Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st., 13, 184–196. [in Ukrainian].

Suhova, N. Ju. (2009). Pastyrskoe bogoslovie v rossijskoj duhovnoj shkole (ХVІІІ – nachalo ХХ veka) [Pastoral Theology in the Russian Theological School (XVIII – Early XX Century)]. Vestnik PSTGU І: Bogoslovie. Filosofija, 1 (25), 25–43. [in Russian].

Tverdokhlib, T. S. (2017). Pedaghoghichna osvita yak naukova definiciya [Pedagogical Education as a Scientific Definition]. Suspilni nauky: nevyrisheni pytannia. Proceedings of the 5th International Conference (pp. 47–49). Vinnytsia. Retrived from: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/suspilni_nauki_nevirisheni_pitannya.pdf (last accessed 11.03.2018). [in Ukrainian].

Tverdoxlib, T. S. (2018). Navchannia pedahohiky u osvitnix zakladax Pravoslavnoyi Tserkvy: pohliady pedahohiv i relihiynyx diyachiv (1867–1884 rr.) [Teaching Pedagogy at Educational Institutions of the Orthodox Church: the Views of Teachers and Religious Figures (1867–1884)]. Osvitolohichnyy dyskurs, 1–2 (20–21), 26–37. Retrived from: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/488 (last accessed 15.04.2018). [in Ukrainian].

Fazan, V. V. (2009). Vyvchennia pedahohiky u vyshchykh navchalnykh dukhovnykh zakladakh Ukrainy (poch. ХІХ st. – 20-i rr. ХХ st.) [Studying Pedagogics at Higher Educational Spiritual Establishments of Ukraine (the beginning of the 19th centur – 1920th)]. (Doctor’s thesis). Poltava State Pedagogical University named after V. Korolenko. Poltava. [in Ukrainian].

Fedorov, V. A. (2000). Duhovnoe obrazovanie v russkoj pravoslavnoj Cerkvi v XIX v. [Spiritual Education in the Russian Orthodox Church in the XIX Century]. Pedagogika, 2000, 5, 75–83. [in Russian].

Shheglov, M. (1885). Zhelatel'naja forma organizacii pri seminarii nachal'noj obrazcovoj shkoly [Desirable Form of Organization of Primary Model School at Seminary]. Volynskie eparhial'nye vedomosti. Chast' neoficial'naja, 5, 183–189. Retrived from: https://vivaldi.nlr.ru/pm000012463/view#page=57 (last accessed 25.03.2018). [in Russian].
Published
2018-04-30
How to Cite
Tverdokhlib, T. (2018). Issues of the Development of Pedagogical Education on the Pages of Domestic Ecclesiastical Periodicals (Mid-80s - the First Half of 90s of the Nineteenth Century). Pedagogical Discourse, (24), 29-35. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2018.24.05