Implementation of Competence-Based Approach as a Tool of Training Future Teachers in Higher Education

  • Larysa Zdanevych Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: competence-based approach, professional preparation, professional competence, competence of the future specialist, capacity

Abstract

Analysis of different theoretical views to the problem of competence-based approach, as one of the instruments of professional training of the future pedagogues in higher educational establishment has been done in the article. It is mentioned that competence-based approach – is the approach to determine the results of teaching, based on their description in the terms of competences, and it is the key methodological instrument of realization of the aim of Bologna process. It is determined that competence-based approach means directivity of education to forming of the student competences, with the help of professional and social tasks in educational process. Competence-based approach expects rise of subjectivity of the student himself or herself in educational process, connected with the ability to orientate in the informational stream and reflection, that is behavioral models are formed, when the graduate is able not only to reproduct information (knowlegde), but to orientate independently in the situation, and qualified solve the tasks, which arise. It is found out that realization of competence-based approachis impossible without strengthening of practical directivity of professional educationunder the conditions of its fundamentality preserving. The categories «capacity», «competence» and «professional competence» are analyzed. It is determined that competence of the future tutor is studied as a separate kind of professional pedagogical competence in the sphere of pre-school education, which is closely connected with and mutually conditioned with other kinds of psychologic-pedagogical competence of the future tutors of this profile, and which is the result of mastering of a number of professional capacities, stipulated both by the specificity of work with children, and peculiarities of the process of social development of preschoolers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Larysa Zdanevych, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

head of the department of pre-school pedagogics, psychology and professional methods, doctor of pedagogics, professor

References

Bielienka H. V. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti suchasnoho vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu: monohrafia, Kyiv, Universytet, 2011, 320 p.

Vasyliuk A. V. Vstup do spetsialnosti : navch. posib., Nizhyn, NDPU imeni M. Hoholya, 2004, 70 p.

Vulfson B. L. Strategiya razvitiya obrazovaniya na Zapade na poroge XXI veka, Moscow, URAO, 1999, 208 p.

Zablotska O. S. Kompetentnisniy pidkhid yak osvitnia innovatsiia: porivnialnyi analiz, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu, 2008, Vol. 40, pp. 63–68.

Zymnyaya I. A. Kompetentnostny’j podxod. Kakovo ego mesto v sisteme sovremenny’x podxodov k problemam obrazovaniya?, Vy’sshee obrazovaniye segodnya, 2006, № 8, pp. 20–26.

Ziaziun I. A. Pedahohika dobra: idealy i realiyi : nauk.-metod. posib., Kyiv, MAUP, 2000, 312 p.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky, pid zah. red. O. V. Ovcharuk, Kyiv, K.I.S., 2004, 112 p.

Kompetentnostny’j podxod v obucheniyu : nauch.-metod. posobie, A. V. Khutorskoi, Moscow, E’jdos; izd-vo Instituta obrazovaniya cheloveka, 2013, 73 p.

Lisova S. V. Kompetentnisnyi pidkhid u vyshchii osviti : zarubizhnyi dosvid, Profesiina pedahohichna osvita : kompetentnisnyi pidkhid : monohrafia, Zhytomyr, vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2011, pp. 34–54.

Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita, avt.-uklad. : I. I. Babyn, Ya. Ya. Boliubash, A. A. Harmash i in. ; za red. D. V. Tabachnyka i V. H. Kremenia, Kyiv, Pleiady, 2011, 100 p.

Rapatsevich E. S. Pedagogika : Bol’shaya sovremennaya e’ncyklopediya, Minsk, Sovremennoe slovo, 2005, 720 p.

Tymoshenko Z. I., Tymoshenko O. I. Bolonskyi protses v dii : Slovnyk-dovidnyk osnovnykh terminiv i poniat z orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh, Kyiv, vyd-vo Yevropeiskoho universytetu, 2006, 58 p.

Xutorskoj A. V. Texnologiya proektirovaniya klyuchevy’x i predmetny’x kompetencij, Innovacii v obscheobrazovatel’noj shkole. Metody’ obucheniya, Moscow, HNU YSMO RAO, 2006, pp. 65–79.

Chichikin V. Professional’naya gotovnost’ i ee izmerenie, Chelovek v mire sporta: Novy’e idei, texnologii, perspektivy’, Moscow, 1998, T. 2, pp. 491–492.
Published
2015-04-02
How to Cite
Zdanevych, L. (2015). Implementation of Competence-Based Approach as a Tool of Training Future Teachers in Higher Education. Pedagogical Discourse, (18), 90-96. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/257