Theoretic-Methodolodical and Technological Basic of the Directed Development of the Educational Systems

  • Ivan Osadchyi Kyiv Regional In-Service Teacher Training Institute
Keywords: directed development, management of the development by principles of organizational culture, innovative target project, technology of project-aimed development of the educational systems

Abstract

The theoretic-methodological and technological principles of the directed development of the educational systems are disclosed. The definition «directed development» of the educational systems as the process of their changing according to the selected direction, determined content and duration was defined and put into the scientific circulation. The use of the directed development of the educational systems as an effective mechanism of the reformation was grounded. It is found out that theoretic-methodological principles of the directed development of the educational systems are initial positions and derivative consequences of theory WB-systems («systems without boundary»). It is proved that the purposeful distribution of that or other order on local, module or general-system levels is provided by the development and the realization of separate administrative actions as innovative, having special purpose projects as carriers of this order or their concerted totalities – cascade programs of development. It was found out that it is expedient to use the technology of project-target management development of the educational systems as a means of providing directed development of the educational systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ivan Osadchyi, Kyiv Regional In-Service Teacher Training Institute

rector, doctor of pedagogics

References

Bolshoj tolkovyʼj slovar russkogo yazyʼka, sost. y hl. red. S. A. Kuznetsov, SPb, Norynt, 1998, 1536 p.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy, uklad. i holov. red. B. T. Busel, Kyiv, Irpin, VTF «Perun», 2001, 1440 p.

Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk, Kyiv, Lybid, 1997, 376 p.

Zakonodavstvo Ukrainy pro osvitu : zbirnyk zakoniv, Kyiv, Parlamentske vydavnytstvo, 2002, 159 p.

Knyazeva E. N. Osnovaniya sinerhetiki. Rezhimyʼ s obostreniem, samoorganyzatsiya, tempomiryʼ, SPb, Aleteyya, 2002, 414 p.

Osadchyi I. H. Instytutsiina model systemy zahalnoi serednoi osvity yak instrument doslidzhennia shkilnoi praktyky v silskii mistsevosti, Dyrektor shkoly, litseyu, himnaziyi, 2011, №2, pp. 41–51.

Osadchyi I. H. Osvita silskoho rehionu : teoriya i tekhnolohiia upravlinnia rozvytkom : monohrafiia, Kyiv, Vydavnychyi dim «Shkilnyi svit», 2005, 260 p.

Osadchyi I.H. Osnovy metodyky proektno-tsilovoho planuvannia roboty zahalnoosvitnoi shkoly, Poradnyk metodysta, Kyiv, KMIUV, 1995, pp. 22–26.

Osadchyi I.H. Osnovy teorii BM-system : informatsiini modeli osvitnikh system, Dyrektor shkoly, litseyu, himnaziyi, 2003, №1, pp. 74–86.

Osadchyi I. H. Otsiniuvannia stanu ta orhanizatsiinoho rozvytku osvitnikh system i pryntsypy nevyznachenosti [Elektronnyy resurs], Narodna osvita, 2008, Vyp. 2 (5), Rezhym dostupu : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/

Osadchyi I. H. Pryntsyp STK-vidpovidnosti ta model hlobalnoi silskoi shkoly-merezhi, Dyrektor shkoly, litseyu, himnaziyi, 2007, № 1–2, pp. 210–215.

Sovetskij eʼntsiklopedicheskij slovar, hl. red. A. M. Prokhorov, 4-e yzd, Moscow, Soveczkaya eʼntsyklopediya, 1989, 1632 p.

Filosofskyi slovnyk, za red. V. I.Shynkaruka, Kyiv, 1973, 600 p.
Published
2015-04-02
How to Cite
Osadchyi, I. (2015). Theoretic-Methodolodical and Technological Basic of the Directed Development of the Educational Systems. Pedagogical Discourse, (18), 165-171. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/276