Theoretical Principles of Training Future Lawyers to the Professional Activity in the Penitentiary System of Ukraine

  • Liubov Sitovska Lutsk Institute of the Personal Growth of University «Ukraina»
Keywords: professional activity, professional orientation, professional position, penitentiary system

Abstract

The article analyzes the basic concepts which characterize preparation of future legal specialists for professional activity in the Ukrainian penitentiary system. Preparation of future legal specialists for professional activity in the Ukrainian penitentiary system is the new trend of higher education in Ukraine. The concept of the «penitentiary system» is the central, fundamental in the conceptual system of preparation of future legal specialists for professional activity in the penitentiary system. Theoretical maintenance of concept «training of future lawyers to the professional activity in the penitentiary system of Ukraine» is specified.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Liubov Sitovska, Lutsk Institute of the Personal Growth of University «Ukraina»

senior teacher of the department of law, chief of the clinic of law «Femida»

References

Akmeologicheskii slovar’. Vtoroye izdanie / ood obshh. red. А. А. Derkacha. Мoskva, izdatelstvo RAGS, 2005, 161 p.

Vilna entsyklopediya «Wikipedia» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Nazva z monitoru.

Daldaeva Т. I. Primenenie texnologii kontektstnogo obucheniya dlya razvitiya professionalnoj pozicii budushhix yuristov v vuze [E’lektronny’j resurs].  Elektron. tekst. dani.  Rezhym dostupu : http://www.rae.ru/fs/section=content&op.  Zaglavie s monitora.

Entsyklopediia osvity / [uklad. i golov. red. V. H. Kremen]. Кyiv, Iurinkom Inter, 2008, 1040 p.

Zinchenko S. А. Formuvannia povnotsinnoi systemy pidhotovky penitentsiarnoho personalu – holovna umova praktychnykh zmin u Derzhavnii penetentsiarnii sluzhbi Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Elektron. tekst. dani. – Rezhym dostupu : http:// www.minjust.gov.ua. – Nazva z monitoru.

Meshko H. М. Vstup do pedahohichnoi profesii: navch. posib. Кyiv, Akademvydav, 2012, 200 p.

Pro zatverdzhennia Kontseptsii derzhavnoi systemy profesiinoi oriientatsii naselennia : zatv. postanovoiu Kabinetu ministriv Ukrainy vid 17 veres. 2008 r., № 842 [Elektronnyi resurs]. – Elektron. tekst. dani. – Rezhym dostupu : http:// zakon.rada.gov.ua / laws /show. – Nazva z monitoru.

Ptashynskyi О. B. Pravovi problemy reformuvannia penitentsiarnoi systemy v Ukraini : avtoref. dys... kand. yuryd. Nauk : 12.00.08. Кyiv, 2002, 18 p.

Ryzhykov V. S. Zmist i skladovi profesiinoi pidhotovky maibutnikh yurystiv vidpovidno profesiohrami [Elektronnyi resurs].  Elektron. tekst. dani.  Rezhym dostupu : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals.  Nazva z monitoru.

Slovar’-Spravochnik sovremennogo rosijs’kogo professional’nogo obrazovaniia / [avt.-sost. : Blinov V. I., Voloshina I. А., Yesenina E. [i dr.]. Мoskva, FIRO, 2010, Volume 1, 19 p.

Slovnyk zakonodavchykh i normatyvnykh terminiv / [uklad. : М. І. Inshyn, І. М. Shopina, H. О. Yakymov]. Кyiv, Prav. yednist, 2008, 487 p.

Solondaev V. К. Professional’naya poziciya kak mexanizm regulyacii deyatel’nosti, Sistemogenez uchebnoj i professionalnoj deyatel’nosti : Materialy’ III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 910 okt. 2007 g., g.Yaroslavl’ / pod red. Yu. P. Povarenkova. Yaroslavl’, Kanczler, 2007, pp. 100102.

Ukrainska radianska entsyklopediia. Т. 8. Olefiny-poplin. – [Vyd. 2-e]. Кyiv, Holov. red. URE, 1982, 527 p.

Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / [uklad. і holov. red. S. U. Honcharenko]. Кyiv, Lybid, 1997, 376 p.

Faiier О. А. Poniattia profesiinoi diialnosti ta ii strukturni elementy, Universytetski naukovi zapysky, 2009, № 3 (31), pp. 126132.

Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. T. 5 / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. Кyiv, Ukr. entsykl., 1998, 720 p.

Yagunov D. V. Derzhavna penitentsiarna sluzhba Ukrainy: deiaki pytannia kontseptualnoho ta terminologichnoho obhruntuvannia, Aktualni problemy derzhanoho upravlinnia, Odesa, 2011, Volume 3 (47), pp. 252.
Published
2014-03-07
How to Cite
Sitovska, L. (2014). Theoretical Principles of Training Future Lawyers to the Professional Activity in the Penitentiary System of Ukraine. Pedagogical Discourse, (16), 169-173. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/387