Formation of Creative Abilities in Students of Pedagogical University

  • Roman Horbatiuk Ternopil National Pedagogical University
Keywords: modeling, creative abilities, engineer-teacher, components, conformities, principles, conditions, system approach

Abstract

The model of creative abilities forming in the future computer profile’s engineer-teachers is determined and its basic components are also defined in this article. System approach to the development of the model of students’ creative abilities formation provides for personal, functional, content-processual and technological components of formation of professionalism of the future specilists.On the basis of marked out conformities and principles scientific-methodical conditions, which provide effectiveness of the future computer profile’s engineer-teachers’ creative abilities formation. It is established that the efficiency of the proposed model is achieved on the basis of  of inter-related components: target, stimulative-motivational, informative, project-organized, processual-actional, and estimation-criterion.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Roman Horbatiuk, Ternopil National Pedagogical University

Associate Professor of Machine Science and Computer Engineering, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Ашеров А. Т. Введення в спеціальність інженера-педагога комп’ютерного профілю : навч. посіб. / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх. – Харків : Вид-во Української інж.-пед. акад., 2005. – 224 с.

Повідайчик О. С. Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Повідайчик Оксана Степанівна. – Тернопіль, 2007. – 182 с.

Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Триус Юрій Васильович. – К., 2005. – 649 c.

Нагірний Ю. П. Фахова підготовка інженерів : діяльнісний підхід / Ю. П. Нагірний. – Львів : ІНВП «Електрон», 1999. – 180 с.

Горбатюк Р. М. Інтеграційний підхід до вивчення психолого-педагогічних і фахових дисциплін майбутніми інженерами педагогами / Р. М. Горбатюк // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 451. – Чернівці : Рута. – 2009. – С. 50–63.

Горбатюк Р. М. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич, 2009. – № 1 (48). – С. 82–87.

Громов Є. В. Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.01.02 / Громов Євген Володимирович. – Харків, 2006. – 248 с.

Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.

Горбатюк Р. М. Формування професіоналізму в майбутніх інженерів-педагогів / Р. М. Горбатюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць Криворіжського держ. пед. ун-ту. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 21. – С. 83–93.
Published
2013-03-04
How to Cite
Horbatiuk, R. (2013). Formation of Creative Abilities in Students of Pedagogical University. Pedagogical Discourse, (14), 129-133. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/426