Concept of «Competency» and «Competence» in the Context of the Competence-Based Approach in Education

  • Elvira Zaredinova Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University"
  • Rimma Ziyadinova Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University"
Keywords: competence-based approach, competence, competency

Abstract

Analysis of the views of scientists to the definition of the term «competence» and «competency» is done in the article, various approaches to the interpretation of the concepts in the context of the competence-based approach to education are studied. Analysis of the views of scientists to identify the essence of the notion « competence « and «competency» has shown that the substance of the mentioned concepts and their diffierentiation is treated differently. The article made an attempt to analyze and summarize the diversity of approaches to the problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Elvira Zaredinova, Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University"

Associate Professor of the Department of Pedagogy, candidate of pedagogical sciences

Rimma Ziyadinova, Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University"

Master's Degree in Psychological and Pedagogical Faculty

References

Баханов К. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний словник-довідник / К. Баханов. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 120 с.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Девлетов Р. Р. Комплекс лингводидактических материалов по методике преподавания русского языка (компетентностный поход в обучении) / Девлетов Р. Р., Топчук Э. З. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012, – 72 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти : затвердж. постановою КМУ №462 від 20.04.11 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911.

Дрогайцев О. І. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови як педагогічна проблема / О. І. Дрогайцев // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2002. – Вип. 4.

Життєва компетентність особистості : наук.-пед. посіб. / за ред. Л. В. Сохонь, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. – К., 2003. – 520 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К. : Ленвіт, 2003. – 261 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758.

Ключевые компетенции и образовательные стандарты: Доклад А. В. Хуторского на Отделении философии образотворческой и теоретической педагогики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm.

Компетентнісний підхід в освіті. Проблеми, поняття, інструментарій // Зарубіжна література. – 2006. – № 23 (47) грудень. – С. 16–28.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Директор школи. – 2000. – № 39–40. – 126 с.

Осмоловская И. Ключевые компетенции и отбор содержания образования в школе // Народное образование. – 2006. – № 5. – С. 77–81.

Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Присяжнюк Н. К. Формирование предметной компетенции при обучении русскому язику иностранцев / Н. К. Присяжнюк // Русский язык за рубежом. – 1983. – № 2. – С. 67–72.

Родигіна І. Шляхи формування основних груп компетентностей учнів / І. Родигіна // Директор школи. – 2004. – № 8. – С. 148–153.

Свірчук Т. Поняття компетентності та компетенції у працях сучасних педагогів та лінгводидактів [Электронный ресурс] / Т. Сівчук. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apsf/2008_16/articles/article26.pdf.

Фурсова Л. Від літературної компетенції – до життєвої компетентності / Л. Фурсова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 5. – С. 12–21.

Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / Н. Хомский. – М. : Наука, 1972. – 129 с.

Черепанова Л. Формирование лингвистической компетенции школьников в основной общеобразовательной школе: теоретические основы : дисс ... д-ра пед. наук / Л. Черепанова. – М., 2005. – 457 с.

Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования / С. Шишов // Дайджест педагогічних ідей та технологій. Школа-парк. – 2002. – № 3. – С. 20–21.
Published
2013-02-27
How to Cite
Zaredinova, E., & Ziyadinova, R. (2013). Concept of «Competency» and «Competence» in the Context of the Competence-Based Approach in Education. Pedagogical Discourse, (14), 181-185. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/437