Culture of Speech – Category of the State

  • Svitlana Kolomiyets Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
  • Alina Kachur Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
Keywords: bilinguism, mass media and speech culture, the culture of speech, language personality of the teacher, the norms of the Ukrainian literary language, the power of word of the native language, doublespeak

Abstract

The culture of speech, its components, their role in communication, causes of doublespeak is considered. The role of the state language in strengthening the unity of the state is determined. The author pecified the priority features of the Ukrainian language in comparison with other languages. Specific examples considered of the regulation of the norms of Ukrainian literary language. It outlined the influence of the media on the formation of a linguistic personality. Unsolved questions about the role of the teacher's speech in the humanitarian development of pupils. The causes of Russification, impoverishment of the Ukrainian language and the methods of protection of his beauty, wealth, nation- and state-formation power of the language are discussed. The ways to overcome the low speech culture are suggested.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Svitlana Kolomiyets, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Senior Lecturer of the Department of Ukrainian Language and Literature

Alina Kachur, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

postgraduate student

References

Анеліна С. Розвиток культури мовлення як складової культури професійного спілкування / С. Анеліна // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. – 2011. – Сер. Педагогіка і психологія. – № 2. – С. 5–8.

Антисуржик / за заг. ред. О. Сербенської. – Львів : Світ, 1994. – 152 с.

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / уклад. Я. Тимошенко ; передм. Б. Тимошенко. – К. : КМ Academia, 1994. – 255 c.

Бабер В. Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів як засіб їх соціалізації / В. Бабер // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2012. – Вип. LIX. – С. 237–244.

Губерначук С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. Губернанчук. – К. : Бліц-інформ, 2002. – 234 с.

Залізняк А. Культура мови майбутнього педагога як складова професійної культури / А. Залізняк // Педагогічні науки: теорія і практика, інноваційні технології. – 2011. – № 4–5. – С. 328–336.

Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого / Р. Зорівчак. – Львів : [б.в], 2005. – 296 с.

Кобилюха В. Праукраїна і Санскрит / В. Кобилюха. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змін., внесен. Законом України від 8 груд.2004 року № 2222-ІV. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.

Криськів М. Культура мовлення як умова успішного спілкування / М. Криськів // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 9. – С. 186–191.

Культура української мови : довідник / за ред. В. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – 304 с.

Мальонкіна І. Складники культури мовлення, їх роль у спілкуванні / І. Мальонкіна // Українська мова та література. – 2011. – № 41–42. – С. 16–21.

Огієнко І. Історія української літературної мови / І.Огієнко ; упоряд., автор істор.-біогр. нарису і приміток М. Тимошик. – К. : Либідь, 1995. – 296 с. – (Бібліотека «Літературні пам’ятки України»).

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. – К. : Наукова думка, 1993. – 200 с.

Погрібний Г. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика/ Г. Погрібний ; вступ. сл. В. Дончика, П. П. Кононенка. – К. : Просвіта, 2009. – 680 с.

Понамарів О. Культура слова: мовностилістичні поради / О. Пономарів. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.

Українська дитяча література : хрестоматія / упоряд. І. Луценко, А. Подолинний, Б. Чайковський. – К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2. – 384 с.

Яковчук О. Практикум із культури українського мовлення / О. Яковчук, Н. Железняк, О. Надточій, Н. Лобенко // Українська мова та література. – 2012. – № 22. – С. 4–15.
Published
2013-03-26
How to Cite
Kolomiyets, S., & Kachur, A. (2013). Culture of Speech – Category of the State. Pedagogical Discourse, (14), 239-246. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/449