Introduction of «Ukrainization» in the Higher Education System in the USSR of the 1920-s

  • Maryna Mazurenok Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: Ukrainization, higher educational establishments, People’s Commissariat of Ukrainian Social Soviet Republic, decrees, decisions, circulars

Abstract

The activities of People’s Commissariat of Ukrainian Social Soviet Republic for introduction the policy of «Ukrainization» in higher education in 1920 are highlighted. The legislative base of «Ukrainization» policy is analysed. The features of Ukrainization in educational process in the USSR’s higher educational establishments are observed. Attention is paid to the objective and subjective factors of slow introduction of ukrainization in higher education. The impact of government policy on the development of the higher education system in USSR is investigated.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maryna Mazurenok, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

postgraduate student

References

Анкета у справі українізації викладання по установах профосвіти // Бюлетень Нарком освіти. – 1925. – Ч. 11. – С. 34–35.

Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підруч. / Л. В. Артемова – К. : Либідь, 2006. – 424 с.

Во исполнение постановления ВУЦИК'а и СНК УССР от 1-го августа 1923 г. «О мерах обеспечения равноправия языков и о содействии развитию украинского язика» // Бюллетень Украинского комитета профессионального и специального образования. – 1924. – №1(январь-февраль). – С. 43–44.

Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький – К. : Либідь, 1991. – 344 с.

Декрет Совета Народных Комиссаров УССР «О мерах по украинизации учебно-воспитательных и культурно-просветительных учреждений» // Бюлетень украинского главного комитета профессионально-технического и специально-научного образования. – 1923. – № 7–8. – С. 52–54.

КПІ в період громадянської війни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kpi.ua (дата звернення 14.03.2013 р.).

Лозицький В. С. Політика українізації в 20-х-30-х роках: історія, проблеми, уроки / В. С. Лозицький // Український історичний журнал. – 1989. – № 3. – С. 46–55.

О введении преподавания на украинском языке по школах с.-х. вертикали // Бюлетень украинского главного комитета профессионально-технического и специально-научного образования. – 1923. – № 7–8. – С. 55–56.

О введении преподавания на украинском языке по пед. вертикали // Бюлетень украинского главного комитета профессионально-технического и специально-научного образования. – 1923. – № 7–8 – С. 56.

О ходе украинизации учебных заведений // Бюлетень Украинского главного комитета профессионально-технического и специально-научного образования. – 1923. – № 11–12 – С. 21.

Політика «українізації»: форма і зміст [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://histua.com/knigi/istoriya-ukraini-zaruba-vaskovskij/politika-ukra (дата звернення 10.03.2013 р.).

Про порядок іспитів з української мови для тих осіб, що їх призначається на посади викладачів у вузах // Бюлетень Наркомосвіти. – 1926. – № 12(30). – С. 30.

Про українізацію педперсоналу і студентів ІНО // Там само. – 1925. – № 6(11). – С. 71.

Про українізацію профшкіл // Там само. – 1926. – № 8(26). – С. 48.

Про хиби в роботі у справі українізації // Там само. – 1925. – № 10(15). – С. 23.

Рябченко О. Л. Українізація вищої школи в Україні у 1920-х – на початку 30-х років / О. Л. Рябченко // Вісник Харківського університету: Історія. – 1997. – Вип. 29. – № 396. – С. 145–150.

Українізація 1920-х-30 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 14.03.2013 р.).

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 567 Матеріали про стан та роботу інститутів народної освіти України (протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки, учбові плани, програми, кошториси), Т.2. (12 червня – 22 жовтня 1925 р.), 1114 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 419 Протоколи засідань правління Харківського інституту народної освіти і матеріали до них. Листування з Полтавським та Харківськими інститутами народної освіти про організацію і проведення курсів по перепідготовці і підвищення кваліфікації учителів, внесення змін в учбові плани інститутів, прийом та затвердження професорсько-викладацького складу Харківського ІНО (4 січня – 4 лютого 1926 р.), 50 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 10840 Постанови ВУЦВКу і РНК УСРР про організацію районних і міських комісій українізації, виписи з протоколів ВУЦВКу, обіжники та листування з інспектурами наросвіти, центральними курсами українізації та ЦК КП(б)У про стан українізації народної освіти на Україні (20 листопада 1926 р. – 2 квітня 1930 р.), 94 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 10842 Матеріали про українізацію учбових та наукових установ УСРР (постанови, протоколи, виписи з протоколів, обіжники, доповідні записки, відомості, листування) (25 липня 1926 – 25 серпня 1927), 484 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 10843 Матеріали про проведення українізації вузів України (протоколи, виписи з протоколів, обіжники, доповідні записки, відомості, списки, методичні вказівки, листування), (4 травня 1927 – 2 листопада 1928), 459 арк.
Published
2013-03-26
How to Cite
Mazurenok, M. (2013). Introduction of «Ukrainization» in the Higher Education System in the USSR of the 1920-s. Pedagogical Discourse, (14), 289-293. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/459