The Role of Simulation Approach in Evaluating Foreign Language Communicative Skills of Philology Students

  • Olena Martynyuk Khmelnytskyi National University
Keywords: simulation approach, communicative skills, foreign language communication, evaluation, evaluation strategy

Abstract

The article describes how to use the simulation approach to evaluate the foreign language communicative skills of philology students. The author characterizes the main evaluation strategies, defines the major factors to be considered during the communicative activity, gives the advantages and disadvantages of the simulation approach in the evaluation of students’ oral foreign language communicative skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena Martynyuk, Khmelnytskyi National University

Associate Professor of the Department of Foreign Language Practice and Methodology of Teaching, Candidate of Pedagogical Sciences

References

Ножовнік О. М. Досвід використання симуляцій у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців із міжнародної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Ножовнік // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. – РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2012. – Вип. №36. – Ч. 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2012_36_1/nojovnik.pdf.

Терещук Д. Г. Організація мовленнєвих симуляційних ігор у процесі розвитку стратегічної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов / Д. Г. Терещук // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 6–7 квіт. 2012 р. : у 3 т. – Д. : Біла К. О., 2012. – Т. 2 : Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. – С. 70-72.

Терещук Д. Г. Особливості використання комп’ютерних симуляцій у навчанні англійської мови студентів вищих навчальних закладів / Д. Г. Терещук // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Черкаси, 2009. – Вип. 147. – С. 118–121.

Холодинская И. И. Симуляция как эффективный метод обучения иностранному языку в неязыковом вузе / И. И. Холодинская // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы IV Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2010 г. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 160-161.

Davis R. Simulations: a Tool for Testing «Virtual Reality» in the Language Classroom [Електронний ресурс] / R. Davis. – Режим доступу : http://www.esl-lab.com/research/simul.htm. – Загол. з екрану. – Мова англ.

Jones K. Simulations: a Handbook for Teachers and Trainers / K. Jones. – London : Kogan Page Ltd., 1995. – 145 p.
Published
2013-02-25
How to Cite
Martynyuk, O. (2013). The Role of Simulation Approach in Evaluating Foreign Language Communicative Skills of Philology Students. Pedagogical Discourse, (14), 303-307. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/462