Values of Ukrainian Musical Folklore in the Process of TRAININg of Future Music Teacher

  • Galyna Yakivchuk Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
  • Lyudmyla Vroda Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: Ukrainian folk music, future music teacher, Ukrainian folk music values (historical, philosophical, educational, moral, aesthetic, creative)

Abstract

The article considers the value of Ukrainian folk music and its impact on the education of future teachers of music. The author analyzed and emphasized the importance of opportunities basic values folklore (historical, philosophical, educational, moral, aesthetic, creative). The article grounded internal educational opportunities and values inherent in Ukrainian folk music to help vdosyahnenni tasks of modern higher education to educate the person who owns the new thinking, deeply aware of the unity and interdependence of the world, the ability to live in harmony with yourself creatively use the value potential of folk music in educational practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Galyna Yakivchuk, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Music Art, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Lyudmyla Vroda, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Teacher of the Department of Theory and Techniques of Music Art

References

Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К. : Вища школа, 1994. – 398 с.

Державна національна програма «Освіта» (Україна XXІ століття). − К. : Райдуга, 1994. − 62 с.

Гоголь М. Твори : в 3 т. / М. Гоголь. – К., 1952. – Т. 3. – 394 с.

Земцовский И. И. Теория восприятия и этномузыковедческая практика / И. И. Земцовский // Сов. музыка. – 1986. – № 3. – С. 62–68.

Іваницький А. І. Український музичний фольклор : підруч. для вищих навч. закладів / А. І. Іваницький. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 320 с.

Культура і побут населення України : навч. посіб. / [В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін.]. – [2-е вид., доп. та перероб.]. – К. : Либідь, 1993.– 288 с.

Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури // Наукові доповіді першої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції / Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПП ХВМ ім. В. Гагенмейстера, 1997. – 263 с.

Олексюк О. М. Українська народна музична творчість як фактор удосконалення музично-естетичної освіти студентів / О. М. Олексюк // Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури : тези республіканської науково-практичної конференції (7-9 квіт. 1992 р.) / [ред. кол. : О. П. Щолокова / (відп. ред.) та ін.]. – К. : КДПІ, 1992. – 280 с.

Отич О. М. Українське народне мистецтво у формуванні ідеалу особистості майбутнього педагога / О. М. Отич // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 5. – С. 55–64.

Отич О. М. Естетико-педагогічний потенціал української народної пісні : навч. посіб. / О. М. Отич. – Полтава : Вид-во ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 1998. – 35 с.

Педагогіка вищої освіти : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В.Семенова та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

Рекомендации о сохранении фольклора // Международные нормативные акты ЮНЕСКО / сост. И. Ф. Никулин. – М. : Логос, 1993. – 639 с.

Садовенко С. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору : навч.-метод. посіб. / С. Садовенко. – К. : Шкіл. світ, 2008. – 128 с.

Сторожук А. І. Климент Квітка (людина – педагог – вчений) / А. І. Сторожук. // – К. : Вид-во УАНИП Фенікс, 1998. – 100 с.

Українська національна система виховання : конспект лекцій / уклад. Ю. Д. Руденко. – К. : КДПІ, 1991. – 33 с.

Українська художня культура : навч. посіб. / за ред. І. Ф. Ляшенка. – К. : Либідь, 1996. – 416 с.

Ушинський К. Д. Теоретичні проблеми виховання і освіти / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : у 2 т. / [пер. з рос. ; редкол. : В. М. Столєтов (голова) та ін..]. – К. : Рад. школа, 1983. – Т.1 / склав та підгот. до друку Е. Д. Днєпров ; за ред. О. І. Пискунова та ін. – 488 с.

Франко І. Я. Вибрані статті про народну творчість / І. Я. Франко ; [упоряд. О. І. Дей.]. – К. : Вид-во Академії Наук Української РСР, 1955. – 292 с.
Published
2013-03-19
How to Cite
Yakivchuk, G., & Vroda, L. (2013). Values of Ukrainian Musical Folklore in the Process of TRAININg of Future Music Teacher. Pedagogical Discourse, (14), 473-478. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/526