Analysis of the Level of Development of Social Competence of the Students of Pedagogical College

  • Natalya Borbych Lutsk Pedagogical College
Keywords: competent approach, social competence, student, criteria, levels of development of social competence

Abstract

This article deals with some scientific approaches to the definition of «social competence». The importance of social competence as the leading characteristic of the process of socialization is analyzed. The criteria and levels of social competence of students of pedagogical college are defined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Natalya Borbych, Lutsk Pedagogical College

teacher of pedagogy, postgraduate student of the Volyn National University named after Lesia Ukrainka

References

Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. – СПб. : Питер, 2004. – 272 с.

Докторович М. О. Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / М. О. Докторович. – К., 2007. – 20 с.

Життєтворчість особистості : концепція, досвід, проблеми : [наук.-метод. зб.] / за ред. І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. – Запоріжжя : ХНРБЦ, 2006. – 592 с.

Зарубінська І. Б. Критерії та показники розвитку соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів / І. Б. Зарубінська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 103–104.

Зимняя И. А. Педагогическая психология : [учебн. для вузов] / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Логос, 2003. – 384 с.

Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у психологічній взаємодії / Л. Лєпіхова // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 2–4.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти : досвід зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) / О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 5–15.

Прямикова Е. В. Развитие социального мышления старшеклассников в процессе изучения общественных дисциплин : дис. … канд. социологич. наук. : спец. 22.00.06 / Елена Викторовна Прямикова. – Екатеринбург, 2004. – 166 с.
Published
2012-09-25
How to Cite
Borbych, N. (2012). Analysis of the Level of Development of Social Competence of the Students of Pedagogical College. Pedagogical Discourse, (13), 36-42. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/537