Development of the Special School in Ukraine as the Expression of External Differentiation of Secondary Education: Methodological Accompaniment in 1944-1948

  • Natalia Dichek Institute of Pedagogy of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Keywords: children with psychophysical development, child’s anomalous, individual approach, differentiation of the special schools, subsidiary schools, logopaedic help

Abstract

In the context of individualization of educational process for the first time on the basis of the archived sources was discovered the contribution in 1944-1948 of the Scientific and Research defectology institute of the Ministry of education of USSR in to development of schools for children with the special necessities. Subjects and scientific products of workers (methodical recommendations, teaching programs, textbooks), their influence on deepening of the differential approach to diagnostics and education of children with defects of psychophysical development. Taking into account the political and ideological features of historical time the positive lines of establishment’s activity (study of work of the special schools and methodical help to their teachers) and shortcomings (absence of experimental and scientific researches) are considered. The usage of earlier unknown facts gave an opportunity to enter into scientific everyday life the refined data about functioning of Institute.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Natalia Dichek, Institute of Pedagogy of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Head of the Pedagogical History Laboratory, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

References

Бандурівський І. Всеукраїнський Державний Інститут Охорони Здоров’я / І. Бандурівський // Шлях освіти. – 1929. – № 8–9. – С. 138–142.

Басилова Т. А. О Соколянском и его методах обучения глухих и слепоглухих детей, интересовавших Выготского / Т. А. Басилова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kip_2006_n3_Basilova.pdf.Foxit Reader

Вісник дефектології : зб. науково-методичних матер. для спеціальних шкіл. – № 6. – 1945. – К. : НДІ дефектології НКО УРСР. – 74 с.

Вісник дефектології : зб. науково-методичних матер. для спеціальних шкіл. – № 3(8). – 1946. – К. : НДІ дефектології НКО УРСР. – 36 с.

Вісник дефектології : зб. науково-методичних матер. для спеціальних шкіл. – № 5(10). – 1946. – К. : НДІ дефектології НКО УРСР. – 94 с.

Вісник дефектології : зб. науково-методичних матер. для спеціальних шкіл. – № 1(14)–6 (19). – 1947. – К. : НДІ дефектології НКО УРСР.

Вісник дефектології : зб. науково-методичних матер. для спеціальних шкіл. – № 4(18). – 1947. – К. : НДІ дефектології НКО УРСР.

Гладуш В. А. До питання періодизації розвитку післядипломної освіти дефектологів в Україні (друга половина ХХ – поч.ХХІ ст.) / В. А. Гладуш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : fkspp.at.ua/konf/Uch2/5.pdf

Грищенко М. М. Невпинно підносити якість роботи спеціальних шкіл / М. М. Грищенко. – К., МО УРСР, НДІ дефектології, 1950. – 43 с.

Дічек Н. Диференціація навчання як проблема розвитку вітчизняного шкільництва в імперську добу (80-ті рр.ХІХ ст-до 1917 р.) / Н. Дічек // Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти : зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Тадеуша Левовицького, С. Сисоєвої. – К.-Хмельницький, 2011. – С. 232–241.

Дічек Н. П. Диференційований підхід до навчального процесу: спроба ретроаналізу / Наталія Дічек // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 28–33.

Дічек Н. П. Внесок Київського лікарсько-педагогічного кабінету у реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства у 20-ті рр. ХХ ст. / Наталія Дічек // Шлях освіти. – 2012. – № 3. – С. 40–46.

Дічек Н. П. Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету у реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. / Наталія Дічек // Іст.-педагогічний альманах. – 2012. – № 2. – С. 80–86.

Дічек Н. П. Прояви диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті роки ХХ ст. / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 3. – С. 38–46.

Дічек Н. П. Лікарсько-педагогічні кабінети як провідники ідей реформування педагогічного процесу в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : [моногр.] / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – С. 429–454.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 2 ноября 1922 г. на основании Постановления ІІІ сесси ІV созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г. – Х. : Издание Народного комиссариата просвещения УССР, 1922. – 75 с.

Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / Василь Марочко, Гьотц Хілліг. – К. : Наук. світ, 2003. – 302 с.

Петровский А. В. История и теория психологии / Петровский А. В., Ярошевский М. Г. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1996. – 416 с.

Пригоровська Л. До питання про співпрацю О. П. Довженка з подвижниками дефектології / Л. Пригоровська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=84

Скороходова О. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружаащий мир / О. Скороходова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lib.rus.ec/ b/325391/read

Таранченко О. Періоди становлення та розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні / Оксана Таранченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 47–52.

Хиллиг Г. Прометей Макаренко и «главбоги» педолимпа: Соколянский, Залужный, Попов: Opuscula Makarenkiana / Гетц Хиллиг. – Марбург, 1997. – 154 с.

Шевченко О. Е. Підготовка вчителів-дефектологів в Україні у 20-х рр. ХХ ст. / О. Е. Шевченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 43–46.

Ясницкий А. Харьковская психологическая школа / А. Ясницкий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ru.wikipedia.org/wiki/Харьковская_психологическая_школа

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВтаУ України), ф. Р-2, оп. 9, спр. 105, 201 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.166, оп.15, спр.54, 234 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.166, оп.15, спр.69, 25 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.166, оп.15, спр.263, 9 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.166, оп.15, спр.821, 197 арк.

ЦДАВОВтаУ України,ф.5141, оп.1, спр.1, 1 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф. 5128, оп.1, спр.1, 1арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр.6, 35 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр.15,13 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр.22,12 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр.30, 20 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр.7, 23 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр.20, 48 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр. 27, 88 арк.

ЦДАВОВтаУ України, ф.5128, оп.1, спр.40,86 арк.

Published
2013-10-10
How to Cite
Dichek, N. (2013). Development of the Special School in Ukraine as the Expression of External Differentiation of Secondary Education: Methodological Accompaniment in 1944-1948. Pedagogical Discourse, (15), 209-217. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/700