Achievements and Drawbacks in Modern Researches of Club Activities

  • Oksana Zhalyuk Vinnytsia Institute of the International University for Human Development "Ukraine"
Keywords: club establishments, club researches, national and cultural revival, cultural and educational work, cultural andleisureactivities

Abstract

The state of scientific development of modern problems of club activity in modern terms is analysed. The questions of theory, methodology and practice of scientific researches of wide range ofnationaleducational, socio-cultural, cultural and leisure activitiesof club establishments withdifferent categories of people are examined. The source basis of actual aspects of modern public cultural policy in the country and abroad, transformations of tendencies, principles, areas of club work of different patterns of ownership in the conditions of Ukrainian state creation and global changes in the world, their financial, resource and staffing problems are comprehensivelyexplained.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oksana Zhalyuk, Vinnytsia Institute of the International University for Human Development "Ukraine"

Senior Lecturer

References

Поліщук Л. О. Соціально-культурна діяльність клубів України (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) : дис. … канд. культурології : 26.00.01 – теорія й історія культури / Поліщук Л. О. – К., 2011. – 192 с.

Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі / О. Гриценко. – К. : УЦКД, 2000. – 228 с.; Культура в законі: стан та проблеми правового регулювання культури в Україні / О. Гриценко, М. Стріха, В. Солодовник та ін. – К. : УЦКД, 1998. – 102 с.; Гриценко О. А. Клуб / О. А. Гриценко // Нариси української популярної культури / за ред. О. Гриценка. – К. : УЦКД, 1998. – С. 245–259.

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах / І. В. Петрова. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.; Петрова І. В. Проектування в соціально-культурній сфері : навч. посіб. / І. В. Петрова. – К. : КНУКІМ, 2007. – 372 с.

Володина О. В. Реализация педагогического потенциала учреждения культуры клубного типа : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 – Общая педагогика. Теория и история педагогики / Володина Ольга Владимировна. – Ставрополь, 2002. – 170 с.

Запорожець Н. О. Робота профспілкового клубу по професійній орієнтації учнівської молоді / Н. О. Запорожець, Є. І. Чмихало // Культурно-освітня робота: республіканський міжвідомчий збірник №11 / відп. ред. Г. М. Шевчук. – К. : Мистецтво, 1989. – С. 3–19.

Леонова А. А. Центры досуга – новая перспективная форма организации свободного времени населения: методические рекомендации / А. А. Леонова. – Вып. 3. – К., 1987. – 126 с. Леонова А. О. Актуальні питання планування й управління діяльністю культурно-спортивних комплексів села / О. А. Леонова // Культурно-освітня робота: республіканський міжвідомчий збірник №10 / відп. ред. Г. М. Шевчук. – К. : Мистецтво, 1986. – С. 22–31.

Миронюк О. Г. Клуб і дозвілля молоді / О. Г. Миронюк. – К. : Мистецтво, 1987. – 112 с.

Тарасюк Н. М. Зацікавленість учасників молодіжних клубів як один із засобів підвищення їх громадсько корисної діяльності / Н. М. Тарасюк // Культурно-освітня робота: республіканський міжвідомчий збірник №10 / відп. ред. Г. М. Шевчук. – К. : Мистецтво, 1986. – С. 70–82.

Цимбалюк Н. М. Дозвілля в Україні. Теоретичні та емпіричні аспекти : [моногр.] / Н. М. Цимбалюк. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 224 с.

Смирнова Е. И. Клубные объединения / Е. И. Смирнова. – М. : Просвещение, 1997. – 158 с.

Цимбалюк Н. М. Соціально-педагогічні проблеми удосконалення культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах культури України (теорія, методика, практика) / Н. М. Цимбалюк. – К., 1997. – 176 с.

Жаркова Л. С. Деятельность учреждений культуры / Л. С.Жаркова. – [3-е изд. испр. и доп.]. – М. : МГУКИ, 2003. – 234 с.

Киселева Т. Г. Основы социально-культурной деятельности / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. – М. : МГУК, 1995. – 135 с.; Красильников Ю. Д. Основы теории культурно-просветительной работы / Ю. Д. Красильников. – М. : МГИК, 1982. – 80 с.

Воловик А. Ф. Педагогіка дозвілля / А. Ф. Воловик, В. А. Воловик. – Х. : ХДАК, 1999. – 332 с.; Комиссаренко С. С. Клуб как социально-культурное явление / С. С. Комиссаренко. – СПб., 1997. – 158 с.; Новикова Л. Л. Клуб как функциональная модель культурной деятельности : автореф. дис. ... канд. философ. наук. / Л. Л. Новикова. – М. : МГИК, 1990. – 19 с.; Туев В. В. Феномен клуба: Историко-педагогический анализ : автореф. дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / В. В. Туев. – М. : МГУК, 1998. – 52 с.

Духовні потреби дітей України : [моногр.] / під заг. редакцією Ж. В. Петрочко. – К. : Калита, 2005. – 108 с.; Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень / Ю. М. Ключко [та ін.] ; під наук. ред. Н. М. Цимбалюк. – К., 2004. – 180 с.; Культурно-досуговая деятельность : учеб. / под науч. ред. А. Д. Жаркова, В. М. Чижикова. – М. : МГУК, 1998. – 461 с.

Бабенко Н. Б. Педагогічні умови організації сімейного дозвілля в сільських клубних закладах : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.06 – теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності / Бабенко Н. Б. – К., 2004; Смирнова Е. И. Клубные объединения / Е. И. Смирнова. – М. : Просвещение, 1997. – 158 с.

Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 236 с.; Азарова Р. Н. Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.05 / Азарова Раиса Николаевна. – М., 2005. – 373 с.; Барчуков И. С. Социально-культурная деятельность и туризм / И. С. Барчуков. – СПб.: Кн. дом, 2004. – 316 с.; Жарков А. Д. Диалектика взаимосвязи социально-культурной и культурно-досуговой инфраструктур / А. Д.Жарков // Ученые записки. Вып. 24 / Науч. ред. Киселева Т. Г., Черниченко В. И., Ярошенко Н. Н. – М.: МГУКИ, 2003. – 176 с.; Жарков А. Д. Организация культурно-просветительной работы / А. Д. Жарков. – М.: Просвещение, 1989. – 237 с.; Попов В. В. Культурно-досуговая деятельность в контексте научного исследования: монография / В. В. Попов, Ф. Х. Попова. – Тюмень, 2004. – 176 с.; Сасыхов А. В. Культурно-досуговая деятельность как социокультурный феномен, объект исследования и управления / А. В. Сасыхов. – К.: КНУКиИ, 1999. – 59 с.; Чижиков В. М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности / В. М. Чижиков. – М.: МГИК, 1991. – 142 с.

Дукачева Л. Насколько востребован сегодня клуб? / Людмила Дукачева // Клуб. – 2004. – №2. – С. 10–11.

Литовкин Е. В. Социально-культурная деятельность в контексте современного исторического знания / Е. В. Литовкин // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2003. – № 1. – С. 102–113.

Ярошенко Н. Н. Педагогические парадигмы теории социально-культурной деятельности : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Ярошенко Николай Николаевич – М. : РГБ, 2003. – 42 с.

Дедурина Т. В. Функциональный подход к развитию анимационной деятельности учреждений культуры: социально-культурный аспект : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Дедурина Татьяна Владимировна. – М. : МГУКИ, 2009. – 25 с.

Інноваційні заклади культури клубного типу в Україні. Досвід. Проблеми. Перспективи / [підготувала А. Ф. Мироненко]. – К. : УЦКД, 1998. – 26 с.; Центри дозвілля : матеріали і документи / Інститут підвищення кваліфікації працівників культури; Відп. за випуск А. Ф. Мироненко, В. М. Надоненко. – К., 1991. – 53 с.; Самойленко Н. О. Інноваційні заклади культури клубного типу як педагогічна система : автореф. ... дис. канд. пед. наук. / Н. О. Самойленко – К. : КДІК, 1997. – 17 с.

Мартиненко Л. В. Тенденції культурного будівництва в Україні: становлення недержавних некомерційних організацій (90-ті роки ХХ ст.)» : автореф. дис. … канд. іст. наук : 17.00.01 – теорія та історія культури / Мартиненко Лілія Вікторівна. – К., 2003. – 18 с.

Горбатова И. И. Клуб – понятие вневедомственное: об опыте негосударственных клубных объединений / И. И. Горбатова // Справочник руководителя учреждений культуры. – 2003. – № 7. – С. 24–31; Горбатова И. И. Новые модели клубной деятельности / И. И. Горбатова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2002. – №3. – С. 13 –20.

Каргин А. С. Самодеятельное художественное творчество. История. Теория. Практика. / А. С. Каргин. – М. : Высшая школа, 1988. – 271 с.

Кузик О. Є. Трансформація традиційної обрядовості та використання в сучасній педагогічній культурно-дозвіллєвій діяльності установ культури клубного типу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / О. Є. Кузик. – К., 1998. – 17 с.

Рашидова С. С. Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / С. С. Рашидова. – Луганськ, 2007. – 20 с.

Єскіна Г.О. Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами аматорського театру : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06 – теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності / Єскіна Г. О. – К., 2002. – 19 с.

Терехова О. В. Реалізація виховного потенціалу громадської думки в діяльності установ культури клубного типу : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06 – теорія, методика і організація культурно-просвітницької діяльності / О. В. Терехова. – К., 2003. – 18 с.

Королінська С. В. Клубна форма організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / С. В. Королінська. – Л., 2007. – 20 с.

Ключко Ю. М. Шляхи організації соціально-орієнтованого спілкування молоді в процесі функціонування педагогічної системи «клуб - бібліотека» : автореф. ... дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / Юлія Миколаївна Ключко. – К., 1998. – 19 с.

Троєльнікова Л. О. Соціально-педагогічні умови удосконалення підготовки керівних кадрів органів державного управління в галузі культури і мистецтв : дис. … канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності / Л. О. Троєльнікова. – К., 2000. – 196 с.

Published
2013-10-10
How to Cite
Zhalyuk, O. (2013). Achievements and Drawbacks in Modern Researches of Club Activities. Pedagogical Discourse, (15), 237-241. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/705