Module Principle of Organization of Extracurriculum Activities of Students

  • Victor Bereka Khmelnytsky National University
Keywords: module, educational activity, extracurriculum activity, principle

Abstract

The problem of module principle of organization of extracurriculum activities of students from the point of view of providing the improving of effectiveness of educational process at the higher educational establishment has been studied. Expediency of module principle use in the process of individual educational activity has been proved

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Victor Bereka, Khmelnytsky National University

Professor of the Department of Practical Psychology and Pedagogy, Doctor of Pedagogical Sciences

References

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : [підруч.] / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1999. – 557 с.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : [навч. посіб. для слух. закладів підвищ. квал. вищої освіти] / Ярослав Якович Болюбаш. – К. : ВВП „КОМПАС”, 1997. – 64 с.

Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / [Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. ; за ред. В. Г. Кременя]. – Тернопіль : Навч. книга. – Богдан, 2004. – 384 с.

Голованова В. М. Модульне навчання як засіб формування навмчок самоосвіти студентів / В. М. Голованова / Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у ВНЗ : всеукр. наук.-теор. конф., 12 трав. 2006 р.: тези допов. – Хмельницький : Нац. академ. держ. прикор. служби України ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 6–7.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: матеріали до першої лекції / [уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков ; відп. ред. М. Ф. Степко]. – К. : Изд., 2004. – 24 с.

Мороз І. В. Кредитно-модульна система в організації навчального процесу: довідник для студ. / І. В. Мороз, Міністерство освіти і науки України. – К. : Освіта України, 2005. – 90 с.

Образцов П. И. Дидактика высшей школы : [учеб. пособ.] / П. И. Образцов, В. М. Косухин. – Орел : Академия спецсвязи России, 2004. – 317 с.

Положення про організацію навчального процесу в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії / укл. В. Є. Берека, І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – 52 с.

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : затв. наказом мін. освіти України 02.06.1993 №61 // Зб. норм. актів та метод. реком. з питань організації, планування та проведення навчально-виховного процесу в навч. педагогічних закладах / укл. Я. Я. Болюбаш та ін. – К., 1999.

Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: наказ Мін. освіти і науки України від 30.12.2005 №774 // Вища освіта в Україні: норм. зб у 2-х т., Т.1 / за заг. ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – К. : Форум, 2007. – С. 314–317.

Програма проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 №48 // Вища освіта в Україні: норм. зб. у 2-х томах, т.1 / за заг ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – К. : Форум, 2007. – С. 214–230.

Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни „Вища освіта і Болонський процес” : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2004 №414 // Вища освіта в Україні: норм. зб. у 2-х томах, т.1 / за заг ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – К. : Форум, 2007. – С. 213.

Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 №812 // Вища освіта в Україні: норм. зб. у 2-х томах, т.1 / за заг ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – К. : Форум, 2007. – С. 214–313/

Психология и педагогіка : [учеб. / под ред. А. Г. Маклакова]. – СПб. : Питер, 5005. – 464 с.

Романишина Л. М. Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах / Людмила Михайлівна Романишина. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 48 с.

Романишина Л. М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / Л. М. Романишина. – К., 1998. – 39 с.

Сікорський П. І. Модульно-рейтингова система навчання в ліцеях : навч.-метод. посіб. / П. І. Сікорський. – Л. : Академічний експрес, 1997. – 96 с.

Published
2012-08-29
How to Cite
Bereka, V. (2012). Module Principle of Organization of Extracurriculum Activities of Students. Pedagogical Discourse, (12), 22-28. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/830