Usage of Educational Pedagogical Technologies in Future Pedagogues’ Preparation

  • Zoya Blazheyeva Khmelnytsky Humanities and Pedagogical Academy
  • Alla Grygor’yeva Khmelnytsky Humanities and Pedagogical Academy
Keywords: pedagogical technology, technology of education, personally-oriented technology of education, educational process

Abstract

Peculiarities of usage of educational pedagogical technologies in future pedagogues’ preparation are studied in the article. Different approaches to the treatise of the notions “technology”, “pedagogical technology” and “technology of education” are analyzed. Tasks and functions of educational pedagogical technologies in educational process are revealed

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Zoya Blazheyeva, Khmelnytsky Humanities and Pedagogical Academy

Lecturer of the Department of Labor Training and Art Design of Khmelnytsky Humanitarian-Pedagogical Academy

Alla Grygor’yeva, Khmelnytsky Humanities and Pedagogical Academy

Lecturer at the Department of Labor Training and Art Design of Khmelnytsky Humanities and Pedagogical Academy

References

Дем’янюк Т. Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі : наук.-метод. посіб. / Тамара Дмитрівна Дем’янюк. – Суми : ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с.

Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. / Ілона Миколаївна Дичківська. – Рівне : РДГУ, 2001. – 233 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихівна Мойсеюк. – [4-е вид., доповн.]. – 2003. – 615 с.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за ред. О. М. Пєхоти]. – К. : А.С.К., 2003. – 255 с.

Педагогічна майстерність : підруч. / [І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за заг. ред І. А. Зязюна]. – [2-е вид., допов. і переробл.] – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

Підласий І. П. Педагогічні інновації / Іван Павлович Підласий // Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 3–16.

Шоробура І. М. Від творчого пошуку до педагогічних інновацій : навч. посіб. / І. М. Шоробура, А. А. Григор’єва. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2011. – 205 с.

Published
2012-09-24
How to Cite
Blazheyeva, Z., & Grygor’yeva, A. (2012). Usage of Educational Pedagogical Technologies in Future Pedagogues’ Preparation. Pedagogical Discourse, (12), 48-52. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/837