The Problems of Pedagogical Mastery Improvement of a Teacher of Singing

  • Larissa Gavrylenko Zaremba's Khmelnytsky Music School
Keywords: pedagogical mastery, creation, vocal intuition, teacher of singing

Abstract

The problems of pedagogical mastery improvement of a teacher of singing are revealed in the article, attention is paid to following by a teacher principles of pedagogics of arts, and mastery of the corresponding methods of vocal work

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Larissa Gavrylenko, Zaremba's Khmelnytsky Music School

teacher-methodologist, candidate of pedagogical sciences

References

Антонюк В. Г. Проблеми мовленнєвої культури вокалістів / Валентина Геніївна Антонюк // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матер. всеук. від. наук.-прак. конф. (7-9 квіт.). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 12–13.

Гордєєва Є. С. Народна артистка України: В. Ф. Арканова: уроки майстерності / Є. С. Гордєєва // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали міжн. наук. конф. (22-23 лист.). – Харків : ХДАК, 2007. – С. 141–144.

Жишкович М. А. Основи вокально-педагогічних навиків: методичні поради для студентів вокальних ф-тів вищ. Навч. закл. культури і мистецтв ІІІ-ІV рівнів акредитації / Мирослава Жишкович. – Львів. : Львів. держ. музична акад. ім. М.В. Лисенка, 2007. – 44 с.

Жишкович М.А. Вокально-педагогічні принципи Валерія Висоцького: методичні рекомендації для студентів вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Мирослава Жишкович. – К. : Держ. метод. кабінет навч. закл. культури і мистецтв, 2004. – 40 с.

Лазарєв М.О. Творчість як родова властивість людини і основа педагогічної діяльності / М.О.Лазарєв // Педагогічні науки:теорія, історія, інноваційні технології: наук.журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2011. – С. 93-97.

Лагойда М. Володимир Ігнатенко. Життєвий та творчий шлях / Мирослава Лагойда. – Львів : НВФ Українські технології, 2003. – 152 с.

Маруфенко О. В. Формування вокально-слухових навичок майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання музики” / Маруфенко О. В. – К., 2006. – 20 с.

Тарасенко Г. Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури / Галина Тарасенко // Збірник наук. праць. Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. – Вип. 15. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2008. – С. 30–32.

Published
2012-08-21
How to Cite
Gavrylenko, L. (2012). The Problems of Pedagogical Mastery Improvement of a Teacher of Singing. Pedagogical Discourse, (12), 79-83. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/930