Historical and Pedagogical Research of Primary Education Development in Transcarpathia Region in the Second Half of the XIX Century – the First Half of the XXІ Century: Basic Approaches

  • Oktaviya Fizeshi Mukachevo State University
Keywords: historical and pedagogical research, systems approach, chronological approach, formational approach, civilizational approach, synergistic approach, primary school, Transcarpathia

Abstract

The article considers some peculiarities of use of main approaches (systematic, chronological, formatioal, сivilizational, synergistic) to research  primary education development in Transcarpathia region in the second half of the XIX century – the first half of the XXІ century.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oktaviya Fizeshi, Mukachevo State University

Dean of the Faculty of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Methods of Preschool and Primary Education, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

Андрущенко В. П. Філософія як теорія і методологія розвитку освіти / Віктор Петрович Андрущенко // Філософія освіти ХХІ століття. Проблеми. Перспективи : зб. наук. праць. – Вип. 3. – К. : Знання України, 2000. – С. 17–23.

Богуславський М. Структура счасного історико-педагогічного знання / М. Богуславський // Шлях освіти. – 1999. – № 1. – С. 37–40.

Василюк А. В. Реформи шкільної освіти в Польщі: Історія та сучасність : [моногр.] / Алла Володимирівна Василюк. – Ніжин : вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 340 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Джуринский А. Н. История образования и педагогической мысли : учебн. для студ.высш. учебн. заведений / А. Н. Джуринский. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с.

Євтодюк А. В. Синергетичні засади моделювання освітніх систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії) / Антоніна Володимирівна Євтодюк. – К., 2002. – 21 с.

Романенко М. І. Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти : дис. … д-ра філос. наук : 09.00.01 – філософія освіти / М. І. Романенко. – Дніпропетровськ, 2003. – 422 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / Ольга Василівна Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Філософський словник соціальних термінів / під заг. ред. проф. В. П. Андрущенка. – [вид. 3-тє, доповн.]. – Х. : «Р.И.Ф.», 2005. – 672 с.

Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття : [моногр.] / Серія «Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми». – К. : Педагогічна думка, 2007. – 352 с.

Published
2013-10-01
How to Cite
Fizeshi, O. (2013). Historical and Pedagogical Research of Primary Education Development in Transcarpathia Region in the Second Half of the XIX Century – the First Half of the XXІ Century: Basic Approaches. Pedagogical Discourse, (15), 715-719. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/946