Процес розгляду статті

Порядок здійснення рецензування рукописів наукових статей у збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс»

 1. Процес рецензування рукописів наукових статей здійснюється для дотримання високого науково-теоретичного та практичного рівня збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» та з метою відбору найбільш актуальних наукових статей.
 2. У збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» для рецензування наукових статей використовується подвійне (сліпе) рецензування:
 • Рецензент не знає, хто є Автором/авторами статті.
 • Автор/автори статті не знають, хто виступає Рецензентом.
 1. Наукові статті, які подаються через платформу Open Journal System (http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse), проходять попередній розгляд відповідальним редактором збірника щодо відповідності їх оформлення Вимогам до написання та оформлення статей, які викладені на сайті (http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/about/submissions).
 2. Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється Головним редактором.
 3. Головний редактор призначає для статті Рецензента (члена редакційної колегії або зовнішнього рецензента). Рецензентом може бути лише та особа, яка є фахівцем та має публікації з напряму, з якого написано статтю.
 4. Після рецензування наукової статті Рецензент зазначає:
 •  стаття може бути рекомендована до друку без змін;
 •  стаття може бути рекомендована до друку із частковими змінами;
 •  стаття може бути рекомендована до друку із значними змінами;
 •  стаття не може бути рекомендована до друку (відхилити).

Якщо Рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

Для рецензування Рецензент використовує Форму для рецензента, яка розроблена редакційною колегією і пересилає її Головному редактору для прийняття рішення.

 1. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:
 • звернути увагу на актуальність поданого рукопису статті, його теоретичне та (або) практичне значення;
 • звернути увагу Головного редактора на будь-яку істотну схожість між поданим рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом, а також оцінити дотриманням Автором/авторами наукової етики, коректності посилань на використанні джерела;
 • оцінити ступінь використання останніх досягнень в галузі, з якої підготовлено рукопис статті;
 • оцінити коректність використаних методів дослідження та проведених розрахунків (в разі якщо стаття експериментального характеру);
 • оцінити ступінь коректності висновків у рукописі статті із наявними науковими концепціями, положеннями, результатами досліджень інших авторів;
 • обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо;
 • оцінити ступінь внеску кожного Автора/авторів рукопису статті в розв’язання досліджуваної проблеми;
 • оцінити логічність викладу матеріалу в рукописі статті, відповідність науковому стилю, вказати на достовірність і обґрунтованість висновків;
 • своєчасно надати рецензію на рукопис статті;
 • не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в поданому рукописі статті, якщо на це немає згоди Автора/авторів.
 1. У разі потреби рукописи статей можуть бути направлені на додаткове рецензування в разі, якщо:
 •  Головний редактор не задоволений якістю та рівнем поданої рецензії;
 •  у статті містяться положення, які є досить дискусійними.
 1. Головний редактор направляє Автору/авторам рукопису рецензію із мотивованим висновком про подальше проходження рукопису статті або ж відмову в опублікуванні.